Hướng dẫn cân bằng phương trình hóa học lớp 10

Bài tập phương trình hóa học lớp 10 về halogen là Một phần tri thức rất quan yếu trong chương trình Hóa học lớp 10. Sau đây, Chúng Tôi giới thiệu tới những em học trò phần tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải, ví dụ minh họa kèm bài tập vận dụng để làm bài tập phương trình hóa học lớp 10 về halogen.

  • I. Lý thuyết và Phương pháp giải Phương trình hóa học lớp 10 về halogen.
  • II. Ví dụ minh họa phương trình hóa học lớp 10 về halogen.
  • III. Bài tập trắc nghiệm phương trình hóa học lớp 10 về halogen.

I. Lý thuyết và Phương pháp giải Phương trình hóa học lớp 10 về halogen.

- Nắm rõ tính chất vật lý đặc trưng và tính chất hóa học của những halogen và hợp chất của chúng.

+ Halogen là những phi kim tiêu biểu. Tính oxi hoá giảm dần đi từ F tới I. Những halogen đứng trước sẽ đẩy halogen xếp sau nó ra khỏi dung dịch muối halogen.

+ F trong tất cả những hợp chất chỉ sở hữu số oxi hoá Một vì sở hữu độ âm điện to nhất. Những yếu tố halogen còn lại còn sở hữu những số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

+ Tính khử của HX tăng dần từ HF tới HCl tới HBr tới HI.

+ Tính axit của dung dịch HX tăng dần từ HF tới HCl tới HBr tới HI.

+ Tính axit của HXO4 giảm dần từ HClO4 tới HBrO4 tới HIO4 .

II. Ví dụ minh họa phương trình hóa học lớp 10 về halogen.

Ví dụ 1. Thăng bằng những phản ứng oxi hóa  khử dưới đây:

a) Cl2 + Ca(OH)2  CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

b) KClO3 + HCl  KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2  KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O  HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl  FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl  CrCl3 + Cl2 + H2O

Hướng dẫn:

a) 2Cl2 + 2Ca(OH)2  CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

b) KClO3 + 6HCl  KCl + 3Cl2 + 3H2O

c) 6KOH + 3Cl2  5KCl + KClO3 + 3H2O

d) Cl2 + SO2 + 2H2O  2HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + 8HCl  FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

f) 2CrO3 + 12HCl  2CrCl3 + 3Cl2 + 6H2O

Ví dụ 2: Hoàn thành những phương trình hóa học theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng).

Hướng dẫn:

a)1. MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O
2. Cl2 + SO2 + 2H2O  2HCl + H2SO4
3. 2Na + 2HCl  2NaCl + H2
4. 2NaCl + 2H2O  H2  + 2NaOH + Cl2
5. Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O

b)

1. Fe + HCl  FeCl2 + H2
2. FeCl2 + NaOH  Fe(OH)2 + NaCl
3. Fe(OH)2 + 2HCl  FeCl2 + 2H2O
4. 2FeCl2 + Cl2  2FeCl3
5. FeCl3 + 3AgNO3  Fe(NO3)3 + 3AgCl

III. Bài tập trắc nghiệm phương trình hóa học lớp 10 về halogen.

Câu 1. Viết phương trình hóa học của phản ứng thực hiện những biến hóa dưới đây, ghi tên những chất và điều kiện của phản ứng.

Đáp án:

(1 ) Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O

(2) NaClO + 2HCl  NaCl + Cl2 + H2O

(3) Cl2 + Ca(OH)2 rắn  CaOCl2 + H2O

(4) CaOCl2 + 2HCl  CaCl2 + Cl2 + H2O

(5) 3Cl2 + 6KOH  5KCl + KClO3 + 3H2O

(6) KClO3 +6HCl  3Cl2 + KCl + 3H2O

Câu 2. Ta tiến hành sục khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư. Dung dịch thu được sở hữu những chất thuộc dãy nào?

A. KCl, KClO3, Cl2.

B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O.

D. KCl, KClO3.

Đáp án: B

3Cl2+ 6 KOH  5KCl + KClO3 + 3H2O

Câu 3. Ta tiến hành sục khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư. Dung dịch thu được sở hữu những chất thuộc dãy nào?

A. KCl, KClO3, Cl2.

B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O.

D. KCl, KClO3.

Đáp án: C

Cl2+ Hai KOH  KCl + KClO + 3H2O

Câu 4. Cho những chất sau: Zn (2), KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl tác dụng được với những chất:

A. (1), (2), (4), (5).

B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (5).

Đáp án: A

HCl + KOH  KCl + H2O

Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2

Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O

2KMnO4 + 16HCl  5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 +8 H2O

Câu 5. Cho những chất sau : Zn (1), CuO (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), FeS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), PbS (10). Axit HCl ko tác dụng được với những chất :

A. (1), (2).

B. (3), (4).

C. (5), (10).

D. (3), (10).

Đáp án: D

Ag xếp sau H2 trong dãy hoạt động hóa học  ko tác dụng được với axit HCl và H2SO4 loãng.

PbS ko phản ứng vì là muối ko tan trong axit.

FeS cũng là muối ko tan nhưng tan được trong axit.

*Một số lưu ý về muối sunfua

- Muối sunfua tan trong nước: K2S, Na2S, (NH4)2S, BaS,

- Muối sunfua ko tan trong nước nhưng tan trong HCl, H2SO4 loãng: ZnS, FeS, MnS,

- Muối sunfua ko tan trong nước và ko tan trong HCl, H2SO4 loãng: PbS, CuS, Ag2S, CdS, SnS, HgS

- Muối sunfua ko tồn tại trong nước: MgS, Al2S3,

Câu 6. Cho những phản ứng:

(1) O3 + dung dịch KI

(2) F2 + H2O -to

(3) MnO2 + HCl đặc -to

(4) Cl2 + dung dịch H2S

Những phản ứng nào tạo ra đơn chất?

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Đáp án: A

(1) O3 + 2KI + H2O  I2 + O2 + 2KOH

(2) 2F2 + 2H2O -to O2 + 4HF

(3) MnO2 + 4HCl đặc -to Cl2 + MnCl2 + 2H2O

(4) 4Cl2 + H2S + 4H2O  H2SO4 + 8HCl

Câu 7. Cho sơ đồ chuyển hóa:

Fe3O4 + dung dịch HI (dư)  X + Y + H2O

Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa. Những chất X và Y là :

A. Fe và I2.

B. FeI3 và FeI2.

C. FeI2 và I2.

D. FeI3và I2.

Đáp án: C

Fe3O4 + 8HI  3FeI2 + I2 + 4H2O

Câu 8. Cho sơ đồ:

Viết những phản ứng xảy ra theo sơ đồ trên với X là NaCl.

Đáp án:

2NaCl (đp) 2Na + Cl2

2Na + Cl2  2NaCl

2Na + 2H2O  2NaOH + H2

Cl2 + H2  2HCl

NaOH + HCl  NaCl + H2O

2NaOH + H2SO4  Na2SO4 + 2H2O

2HCl + Ba(OH)2  BaCl2 + 2H2O

Na2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2NaCl

Chúng Tôi hi vọng thông qua bài viết này, những em học trò sẽ nắm vững tri thức về tính chất đặc trưng của những halogen và hợp chất. Ngoài ra, những em cũng đã biết tới và ghi nhớ nhiều dạng, nhiều bài tập phương trình hóa học lớp 10 về halogen.

Chúc những em học tốt!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *