Tổng hợp các phương trình hóa học vô cơ

Kien Team thg 7 27, 2020 • 17 phút đọc

hoc chat nhu kien

Tri thức hóa vô sinh hay hữu cơ cũng đều rất phổ biến. Muốn xử lý tốt một bài tập hóa, cần nắm được phương trình hóa học. Vì vậy, Kiến Guru gửi tới những em Tự vị phương trình hóa học hóa vô sinh 11 đầy đủ nhất.

Tự vị phương trình hóa học

I. Tự vị phương trình hóa học: Chương Sự điện li

Để thực hiện tốt những phương trình hóa học ở chương sự điện li, những em cần nắm được:

– Phản ứng trung hòa (giữa axit và bazơ) tạo thành muối và nước.

– Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li: Sản phẩm tạo thành sau phản ứng phải mang:

+ Chất kết tủa.

+ Chất khí.

+ Chất điện li yếu (H2O, CH3COOH,…).

– Bảng tính tan: Nắm được tính tan lúc những ion kết hợp với nhau. Ví dụ:

+ Một số kết tủa hay gặp: BaSO4, BaCO3, BaSO3, CaCO3, AgCl, PbS, FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3, ….

+ Một số chất khí hay gặp: CO2 (lúc CO32- hoặc HCO3- kết hợp với H+), SO2 (lúc SO32- hoặc HSO3- kết hợp với H+), H2S (lúc S2- hoặc HS- kết hợp với H+),…

+ Một số muối tan: muối của Na+, K+, NH4+, Li+, NO3-, CH3COO-,…

II. Tự vị phương trình hóa học: Chương Nitơ – Photpho 

1. Nitơ

N2 vừa mang tính khử (lúc tác dụng với kim loại và hiđro), vừa mang tính oxi hóa (lúc tác dụng với oxi). Nitơ được điều chế trong phòng thí nghiệm từ muối amoni nitrit (NH4NO2).

2. Amoniac và muối amoni:

1.

Đang xem: Tổng hợp những phương trình hóa học vô sinh

2.

Amoniac mang tính khử mạnh (do yếu tố Nitơ mang số oxi hoá -3 trong phân tử) và mang tính bazơ yếu

Muối amoni đều dễ bị phân hủy bởi nhiệt, tùy vào gốc axit tạo thành mà sản phẩm sinh ra sẽ khác nhau.

3. Axit nitric và muối nitrat:

Đối với những chất đã ở mức oxi hóa cao nhất, HNO3 mang tính axit như HCl hay H2SO4 loãng. Ngoài ra, HNO3 còn mang tính oxi hóa mạnh (do yếu tố N +5), đưa những chất lên mức oxi hóa cao nhất của nó. 

Sản phẩm khử của HNO3 ko phải H2 mà là những sản phẩm khử khác của Nitơ như: NO2 (nếu là HNO3 đặc), NO, N2O, N2, NH4NO3 (nếu là HNO3 loãng):

Những kim loại lúc phản ứng với HNO3 đặc sản phẩm khử sinh ra là NO2 (khí màu nâu đỏ), còn HNO3 loãng sinh ra nhiều sản phẩm khử khác.

+ Đối với những kim loại trung bình, yếu như Fe, Cu, Ag sản phẩm khử là NO (khí ko màu, hóa nâu trong ko khí).

+ Đối với những kim loại mạnh như Al, Mg, Zn ngoài NO còn mang những sản phẩm khử khác N2O, N2, NH4NO3.

+ Đối với những chất chưa đạt mức oxi hóa cao nhất như FeO, Fe(NO3)Hai sẽ mang phản ứng oxi hóa – khử với HNO3 (NaNO3 và H2SO4 mang vai trò như HNO3):

Ngoài tác dụng với kim loại, HNO3 còn tác dụng được với những phi kim (P, C, S,…) và những hợp chất khác.

Hỗn hợp HNO3 và HCl với tỉ lệ 1:3 (nước cường toan) sẽ hòa tan được những kim loại quý như Pt, Au.

Tất cả muối nitrat đều tan, mang xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch với những muối khác:

Ngoài ra, những muối nitrat đều mang xảy ra phản ứng nhiệt phân. Sản phẩm của phản ứng còn tùy vào gốc kim loại tạo thành.

+ Kim loại trước Mg: sản phẩm là muối nitrit và khí O2:

+ Kim loại từ Mg → Cu: sản phẩm sinh ra oxit tương ứng, khí NO2 và O2.

+ Kim loại sau Cu: sản phẩm là kim loại, khí NO2 và O2.

4. Photpho:

Photpho vừa mang tính oxi hóa (lúc tác dụng với kim loại, xuống mức oxi hóa -3), mang tính oxi hóa (lúc tác dụng với những chất mang tính oxi hóa như O2, Cl2, … số oxi hóa tăng lên +3, +5).

5. Axit photphoric và muối photphat:

Axit photphoric là axit ba nấc, mang độ mạnh trung bình.

Trong phòng thí nghiệm Axit photphoric được điều chế bằng cách cho P tác dụng với HNO3 đặc:

Trong công nghiệp, Axit photphoric được điều chế từ quặng apatit hoặc quặng photphoric:

Muối photphat và nhận mặt ion photphat bằng dung dịch AgNO3:

 11.

6. Phân bón hóa học:

Tự vị phương trình hóa học

III. Tự vị phương trình hóa học: Chương Cacbon – Silic 

1. Cacbon:

Cacbon vừa mang tính oxi hóa, vừa mang tính khử, nhưng tính khử đặc trưng hơn.

2. Hợp chất của cacbon:

1.

2. ZnO + CO

Zn + CO2

3 .  CuO + CO

    Cu + CO2

4. Fe2O3 + 3CO

  2Fe + 3CO2

5. CO + Cl2

COCl2 (photgen)

6. CO2 + H2O  

H2CO3

7. CO2 + H2 

CO +H2O

8.

CO vừa mang tính khử, vừa mang tính oxi hóa.

CO2 là oxit axit, mang phản ứng với những kim loại lúc ở nhiệt độ cao nên ko tiêu dùng CO2 để dập tắt những đám cháy Al, Mg, Zn, K. CO2 phản ứng với dung dịch bazơ tạo muối cacbonat và hiđrocacbonat.

9.  FeCO3

FeO + CO2 (ko mang O2)

10. 4FeCO3

2Fe2O3 + 4CO2 (mang O2)

18. CO2 + CaO

CaCO3 + H2O

19. 2CO2 + Ca(OH)2

Ca(HCO3)2

20. NaHCO3 + HCl

NaCl + H2O + CO2

21. NaHCO3 + NaOH

Na2CO3 + H2O

22. 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O  

2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

23. 2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O

  2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

24. 2NaHCO3    

  Na2CO3 + H2O + CO2

25. Na2CO3 + Ba(OH)2

BaCO3 + 2NaOH

Muối cacbonat và hiđrocacbonat là muối của axit yếu. Muối cacbonat mang môi trường bazơ yếu.

3. Silic và hợp chất:

6. SiO2 +NaOHđặc nóng

Na2SiO3 + H2O

7. Na2SiO3 + 2HCl 

      2NaCl + H2SiO3

8. SiO2 + HF → SiF4↑ + 2H2O.

9. SiO2 + CaO

CaSiO3

Silic là phi kim hoạt động hóa học kém hơn C.

Silic đioxit là oxit axit, ko tan trong nước, tác dụng với dung dịch kiềm và oxit bazơ tạo muối silicat.

Tự vị phương trình hóa học

Với những phương trình hóa học trên đây, Kiến Guru mong rằng sẽ giúp ích những em xuyên suốt trong quá trình học tập.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *