Bài tập nhận biết bằng thuốc thử tự chọn

Dựa vào những phản ứng đặc trưng của những chất để nhìn thấy chúng, rồi vận dụng và nhận mặt loại chất nào trước sao cho con đường nhận mặt là gắn nhất, đúng đắn nhất.

BÀI TẬP NHẬN BIẾT BẰNG THUỐC THỬ TỰ CHỌN

I. CÁCH NHẬN BIẾT MỘT SỐ HỢP CHẤT

1. Dung dịch bazơ.

2. Dung dịch axit.

3. Dung dịch muối.

4. Những oxit của kim loại.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1.  Nhận diện chất rắn

Lúc nhận mặt những chất rắn cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Nếu đề yêu cầu nhận mặt những chất ở thể rắn, hãy thử nhận mặt theo thứ tự:

Bước 1: Thử tính tan trong nước.

Bước 2: Thử bằng dung dịch axit (HCl, H2SO4, HNO3…)

Bước 3: Thử bằng dung dịch kiềm.

- Với thể sử dụng thêm lửa hoặc nhiệt độ, nếu cần.

Ví dụ minh hoạ: Bằng phương pháp hoá học hãy nhận mặt những chất rắn riêng biệt sau:    

a) BaO, MgO, CuO.

b) CuO, Al, MgO, Ag,

c) CaO, Na2O, MgO và P2O5

d) Na2O, CaO, Ag2O, Al2O3, Fe2O3, MnO2, CuO.

e) P2O5, Na2CO3, NaCl, MgCO3

f) NaOH, KNO3, CaCO3, MgO, P2O5, BaSO4

Hướng dẫn:   - Trích những mẫu thử cho vào những ống thử riêng biệt để nhận mặt.

a) - Hoà tan 3 ôxit kim loại bằng nước  nhận mặt được BaO tan tạo ra dung dịch trong suốt :

BaO + H2O (rightarrow) Ba(OH)2 

- Hai oxit còn lại cho tác dụng với dung dịch HCl, nhìn thấy MgO tạo ra dung dịch ko màu, CuO tan tạo  dung dịch màu xanh.

PT:      MgO + 2HCl (rightarrow) MgCl2 + H2O

CuO + 2HCl (rightarrow)CuCl2 + H2O

b) - Sử dụng dung dịch NaOH  nhận mặt Al vì với khí bay ra:

2Al + 2NaOH + 2H2O (rightarrow) 2NaAlO2 + 3H2            (Ko yêu cầu HS ghi)

- Sử dụng dung dịch HCl  nhận mặt:

+ MgO tan tạo dung dịch ko màu: MgO + 2HCl (rightarrow)MgCl2 + H2O

+ CuO tan tạo dung dịch màu xanh:CuO + 2HCl (rightarrow) CuCl2 + H2O

Còn lại Ag ko phản ứng

c) - Hoà tan 4 mẫu thử vào nước  nhận mặt được MgO ko tan; CaO tan tạo dung dịch đục; hai mẫu thử còn lại tan tạo dung dịch trong suốt.

- Thử giấy quì tím với hai dung dịch vừa tạo thành, nếu giấy quì tím chuyển sang đỏ là dung dịch axit ® chất ban sơ là P2O5; nếu quì tím chuyển sang xanh là bazơ chất ban sơ là Na2O.

PTHH:            Na2O + H2O (rightarrow) 2NaOH

                        CaO + H2O (rightarrow) Ca(OH)2

                        P2O5 + 3H2O (rightarrow) 2H3PO4

            d) - Hoà tan những mẫu thử vào nước  nhận mặt Na2O tan tạo dung dịch trong suốt; CaO tan tạo dung dịch đục.

            Na2O + H2O (rightarrow) 2NaOH;                  CaO + H2O(rightarrow) Ca(OH)2

            - Sử dụng dung dịch HCl đặc để nhận mặt những mẫu thử còn lại

            Ag2O + 2HCl (rightarrow) 2AgCl¯ trắng + H2O

            Al2O3 + 6HCl (rightarrow) 2AlCl3 + 3H2O (dung dịch ko màu)

            Fe2O3 + 6HCl (rightarrow) 2FeCl3 + H2O(dd màu vàng nhạt)

            CuO + 2HCl (rightarrow) CuCl2 + 2H2O (dung dịch màu xanh)

            MnO2 + 4HCl (rightarrow) MnCl2 + Cl2­ vàng nhạt + 2H2O

            e) -Hoà tan những mẫu thử vào nước  nhận mặt được MgCO3 vì ko tan, 3 mẫu thử còn lại tan tạo dung dịch trong suốt.

            -Sử dụng giấy quì tím thử những dung dịch vừa tạo thành  nhận mặt được dung dịch Na2CO3 làm quì tím hoá xanh, dung dịch làm quì tím hoá đỏ là H3PO4 chất ban sơ là P2O5, dung dịch ko đổi màu quì tím là NaCl.

            f) - Hoà tan những mẫu thử vào nước, ta chia thành hai nhóm:

            + Nhóm Một tan: NaOH, KNO3, P2O5

                + Nhóm Hai ko tan: CaCO3, MgO, BaSO4

            - Sử dụng quì tím thử những dung dịch ở nhóm 1: dung dịch làm quì tím hoá xanh là NaOH, dung dịch làm quì tím hoá đỏ là H3PO4 chất ban sơ là P2O5, dung dịch ko làm đổi màu quì tím là KNO3.

            - Cho những mẫu thử ở nhóm Hai tác dụng với dung dịch HCl, mẫu thử với sủi bọt khí là CaCO3, mẫu thử tan tạo dung dịch trong suốt là MgO, mẫu thử ko phản ứng là BaSO4.

            P2O5 + 3H2O (rightarrow)2H3PO4

            CaCO3 + 2HCl (rightarrow) CaCl2 + CO2­ + H2O

            MgO + 2HCl (rightarrow) MgCl2 + H2O

2.  Nhận diện dung dịch

            Một số lưu ý khí:

            - Nếu phải nhận mặt những dung dich mà trong đó với axit hoặc bazơ và muối thì nên sử dụng quì tím (hoặc dung dịch phenolphtalein) để nhận mặt axit hoặc bazơ trước rồi mới nhận mặt tới muối sau.

            - Nếu phải nhận mặt những muối tan, thường nên nhận mặt anion (gốc axit) trước, nếu ko được thì mới nhận mặt cation (kim loại hoặc amoni) sau.

            Ví dụ minh hoạ: Bằng phương pháp hoá học hãy nhận mặt những dung dịch sau:

a)     HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl.

b)     HCl, H2SO4 NaCl, Na2CO3

c)     NaOH, BaCl2, Ba(OH)2, NaCl

d)     Na2SO4, K2CO3, BaCl2, AgNO3

e)     KNO3, Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3

Hướng dẫn:Trích những mẫu thử để nhận mặt

a) - Sử dụng quì tím  nhận mặt HCl vì làm quì tím hoá đỏ, NaOH làm quì tím hoá xanh, Na2SO4 và NaCl ko làm đổi màu quì tím.

-Sử dụng dung dịch BaCl2 để nhận mặt Hai dung dịch ko làm đổi màu quì tím ® Na2SO4 phản ứng tạo kết tủa trắng, NaCl ko phản ứng.

            BaCl2 + Na2SO4 (rightarrow) BaSO4¯ trắng  + 2NaCl

3. Nhận diện chất khí.

Lưu ý: Lúc nhận mặt một chất khí bất kì, ta dẫn khí đó lội qua dung dịch, hoặc sục khí đó vào dung dịch, hoặc dẫn khí đó qua chất rắn rồi nung… Ko làm trái lại.

Ví dụ minh hoạ:

Ví dụ 1:Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận mặt những khí đựng trong những bình riêng biệt sau:

a) CO, CO2, SO2

b) CO, CO2, SO2, SO3, H2

Hướng dẫn:

BÀI TẬP ÁP DỤNG           

1. Với 7 oxit ở dạng bột gồm Na2O, CaO, Ag2O, Fe2O3, MnO2, CuO. Bằng những phản ứng đặc trưng hãy phân biệt những chất đó.

2. Nêu cách phân biệt 4 chất lỏng chứa trong những lọ riêng biệt: HCl, H2SO4,  HNO3, H2O

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - Xem ngay

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *