Cách giải Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch Kiềm hay, chi tiết
A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

1. Bài toán thuận:

Cho chất tham gia hỏi sản phẩm.

- Những PTHH của những phản ứng xảy ra

        CO2+ OH-→ HCO3-

        CO2+ 2OH-→ CO32-+ H2O

Đặt T = nOH- / nCO2 :

    + Nếu T ≤ 1 → tạo muối duy nhất HCO3-

    + Nếu 1 < T < 2 → tạo hỗn hợp hai muối HCO3- và CO32-

    + Nếu T ≥ 2 → tạo muối duy nhất CO32-

- Xác định sản phẩm nào được tạo thành bằng những tính trị giá T.

- Nếu tạo thành hỗn hợp hai muối thường ta giải bằng cách lập hệ PT hoặc sử dụng bảo toàn yếu tố.

Lưu ý: Với những bài toán ko thể tính T. Lúc đó phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.

- Hấp thụ CO2 vào NaOH dư (KOH dư) chỉ tạo muối trung hòa Na2CO3 (K2CO3)

- Hấp thụ CO2 vào NaOH chỉ tạo muối Na2CO3, Sau đó thêm BaCl2 vào thấy kết tủa. Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa →Tạo cả Hai muối Na2CO3 và NaHCO3

- Chất hấp thụ vào bình NaOH tăng :

        m bình tăng = m dd tăng = m chất hấp thụ ( CO2 + H2O với thể với )

Hoặc với TH tác dụng với Ca(OH)2 , Ba(OH)2:

- Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư thì chỉ tạo muối CaCO3

- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy với kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy với kết tủa nữa suy ra với sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2

- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy với kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra với sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.

- Sự tăng giảm khối lượng dung dịch: Lúc cho sản phẩm cháy vào bình Ca(OH)2 hay Ba(OH)2

        m bình tăng = m hấp thụ

        m dd tăng = m hấp thụ - m kết tủa

        m dd giảm = m kết tủa – m hấp thụ

Bài 1: Sục 4,48l khí CO2 (đktc) vào 500ml dd NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Tính m kết tủa thu được?

Hướng dẫn:

nCO2 = 0,Hai mol, nOH- = 0,25 mol, nBa2+ = 0,Một mol

        CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

        0,125    0,25 → 0,125

        CO2 + CO32- + H2O → 2HCO3-

        0,075    →0,075         →     1,5

nCO32- = 0,05mol

        Ba2+ + CO32- → BaCO3

        0,05         0,05

⇒ m↓ = 0,05 . 197 = 9,85g

Bài 2: Cho 1,344 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào Hai lít dung dịch X chứa NaOH 0,04M và Ca(OH)2 0,02M thu được m gam kết tủa. Xác định trị giá của m.

Hướng dẫn:

nCO2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol;

nNaOH = 0,04.2 = 0,08 mol; nCa(OH)2 = 0,02.2 = 0,04 mol ; nOH- = 0,08 + 0,04.2 = 0,16 mol

T= nOH-/nCO2 = 0,16/0,06 = 8/3 ⇒ tạo ra muối CO2-

Phương trình phản ứng:

        CO2 + OH- → CO32-

        0,06                 0,06 mol

        CO32- + Ca2+ → CaCO3

        0,04        0,04        0,04 mol

Khối lượng kết tủa thu được: m = 0,04.100 = 4 gam

Bài 3: Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,2M và NaOH 0,3 M thu được m (g) kết tủa và dd Y. Cô cạn dd Y thu được m’( g) chất rắn khan. Tìm m và m’ ?

Hướng dẫn:

nCO2 = 0,15 mol, nOH- = 0,21 mol, nCa2+ = 0,06 mol

        CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

        0,105     0,21     →    0,105

        CO2 + CO32- + H2O → 2HCO3-

        0,045 → 0,045 →         0,09

nCO32- = 0,06mol

        Ca2+ + CO32- → CaCO3

        0,06     0,06     0,06

⇒ m↓ = 6g

Dd ⇒ mcrắn = 0,09 . 84 = 7,56g

2. Bài toán nghịch:

VD: Cho x mol CO2 tác dụng với a mol OH- tạo thành b kết tủa ( b mol muối trung hòa). Tìm trị giá x biết a, b.

Giải: Với bài toán này thì chúng ta chú ý tới trị giá a, b.

- Nếu a = 2b thì bài toán rất đơn thuần x = b

    + Trường hợp 1: OH- dư, tức là chỉ xảy ra phản ứng (2) Vậy x= b

    + Trường hợp 2: Xảy ra cả Hai phản ứng (1), (2): Vậy x= a – b

Ví dụ minh họa

Bài 1: Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 1M thu được 6g kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dd lại thấy với kết tủa nữa. Tìm V?

Hướng dẫn:

Dd sau phản ứng ↓ ⇒ với Ca(HCO3)2 taọ thành

BTNT Ca 0,1 = 0,06 + nCa(HCO3)2 ⇒ nCa(HCO3)2 = 0,04 mol

nCO2= nCaCO3 + 2. nCa(HCO3)2 = 0,14 mol

VCO2 = 3,136 l

Bài 2: Cho V lít CO2 ( đktc) tác dụng 500ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M tạo thành 10 gam kết tủa . Tính trị giá của V?

Hướng dẫn:

nOH- = 0,25 mol

nCaCO3 = 0,Một mol

TH1: nCO2 = n↓ = 0,Một mol

    Thể tích CO2 tham gia phản ứng là: V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

TH2: nCaCO3 < nCa(OH)2 ⇒ tạo thành Hai muối của CO32- và HCO3-

    nCO2 = 0,25 – 0,1 = 0,15 ⇒ V = 3,36 lit

Vậy trị giá của V là 2,24 lít hoặc 3,36 lít

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Sục khí CO2 vào dd nước vôi trong, hiện tượng xảy ra:

A. Với kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng dần qua một cực đại rồi sau đó tan trở lại hết.

B. Một lúc mới với kết tủa, lượng kết tủa tăng dần qua một cực đại rồi lại giảm.

C. Với kết tủa ngay, nhưng kết tủa tan trở lại ngay sau lúc xuất hiện.

D. Với kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng dần tới một trị giá ko đổi.

Bài 2: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong với chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Sản phẩm muối thu được sau phản ứng gồm?

A. Chỉ với CaCO3

B. Chỉ với Ca(HCO3)2

C. Cả CaCO3 và Ca(HCO3)2

D. Ko với cả Hai chất CaCO3 và Ca(HCO3)2

Bài 3: Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít CO2 (đktc) vào Hai lít Ca(OH)2 0,01M thu được m gam kết tủa. Trị giá của m là

A. 1g.        B. 1,5g        C. 2g        D. 2,5g

Bài 4: Sục 2,24 lít (đktc) CO2 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau lúc khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m gam kết tủa. Tính m

A.19,7g        B. 14,775g.        C. 23,64g        D. 16,745g

Bài 5: Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 thu được 6g kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dd lại thấy với 4 gam kết tủa nữa. Trị giá của V là:

A. 2,24 lít        B. 2,688 lít        C.6,72 lít        D. 10,08 lít

Bài 6: Hấp thụ hoàn toàn 27,552 lít (đktc) CO2 vào m gam dd Ba(OH)2 34,2%, phản ứng hoàn toàn thu được 175,33 gam kết tủa. Trị giá m là:

A. 1060        B. 265        C. 530        D. 2120

Bài 7: A là hh khí gồm CO2 , SO2. dA/ H2 = 27. Dẫn a mol hh khí A qua bình đựng Một lít dd NaOH 1,5aM. Sau phản ứng cô cạn tỷ mỉ dd thu được m (g) muối khan. Tìm m theo a?

A. 80a        B. 105a        C. 94a        D. 103a

Bài 8: Sục V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Trị giá của V là

A. 2,24 hoặc 4,48        B. 2,24 hoặc 11,2

C. 6,72 hoặc 4,48        D. 5,6 hoặc 11,2.

  • Dạng 1: Bài tập lý thuyết về tính chất hóa học của Cacbon, Silic
  • Dạng 3: Bài toán khử oxit kim loại bằng C và CO
  • Dạng 4: Những dạng bài tập về muối Cacbonat
  • Dạng 5: Những dạng bài tập về Silic và hợp chất
  • 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic với lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *