Ôn tập Sinh học 12 Chương 2 Quy luật di truyền

Đề cương ôn tập Sinh vật học 12 Chương 2

A. Tóm tắt lý thuyết

Những quy luật di truyền

B. Một số nghi vấn ôn tập chương 2

Câu 1: Những gen phân li độc lập, phép lai AaBbDdEE  x  AabbDdEe cho tỉ lệ kiểu hình gồm: Một trội và 3 lặn là bao nhiêu? 3 trội và Một lặn là bao nhiêu? →Ta phân tích từng cặp tính trạng như sau:

* cặp 1: Aa  x  Aa → 3/4 trội ;1/4 lặn                         * cặp 2: Bb  x  bb → 1/Hai trội ;1/Hai lặn

* cặp 3: Dd  x  Dd → 3/4 trội ;1/4 lặn                        * cặp 4: EE  x  Ee → Một trội ; 0 lặn

KH

tổ hợp TRỘI

tổ hợp LẶN

TỈ LỆ RIÊNG

TỈ  LỆ CHUNG

  4 T

1,2,3,4

0

3/4 . 1/2 . 3/4 . 1 = 9/32

9/32

3T + 1L

4,1,2

3

1. 3/4 . 1/2 . 1/4 = 3/32

15/32

4,1,3

2

1. 3/4 . 3/4 . 1/2 = 9/32

4,2,3

1

1. 1/2 . 3/4 . 1/4 = 3/32

2T + 2L

4,1

2,3

1. 3/4 . 1/2 . 1/4 = 3/32

7/32

4,2

1,3

1. 1/2 . 1/4 . 1/4 = 1/32

4,3

1,2

1. 3/4 . 1/4 . 1/2 = 3/32

1T + 3L

4

1,2,3

1. 1/4 . 1/2 . 1/4 = 1/32

1/32

Câu 2: Trong phép lai: Bố AaBbCcDdEe    x    Mẹ aaBbccDdee

Những cặp gen quy định những tính trạng khác nhau nằm trên những cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết:

   a. Tỉ lệ đời con sở hữu KH trội về tất cả 5 tính trạng là bao nhiêu?

Phân tích từng cặp gen:

Số cặp gen

Tỷ lệ KG

Tỷ lệ KH

Aa   x   aa

 1/Hai Aa : 1/Hai aa

1/Hai trội : 1/Hai lặn

Bb    x   Bb

 1/ 4 BB :  2/4 Bb : 1/4 bb

3/ 4 trội :  1/4 lặn

Cc  x  cc

 1/Hai Cc : 1/Hai cc

1/Hai trội : 1/Hai lặn

Dd   x   Dd

 1/ 4 DD :  2/4 Dd : 1/4 dd

3/ 4 trội :  1/4 lặn

Ee  x  ee

 1/Hai Ee : 1/Hai ee

1/Hai trội : 1/Hai lặn

Tỷ lệ KH trội về gen A là 1/2, về gen B là 3/4, về gen C là 1/2, về gen D là 3/4, về gen E là 1/2. Do vậy tỉ lệ đời con sở hữu KH trội về tất cả 5 tính trạng = 1/Hai x  3/4 x 1/Hai x  3/4 x 1/2 = 9/128

    b. Tỉ lệ đời con sở hữu KH giống mẹ = 1/Hai x  3/4 x 1/Hai x  3/4 x 1/2 = 9/128

    c. Tỉ lệ đời con sở hữu KG giống bố = 1/Hai x  2/4 x 1/Hai x  2/4 x 1/2 = 4/128 = 1/32

Trắc nghiệm Sinh vật học 12 Chương 2

 • Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 8 Quy luật Menđen Quy luật phân li
 • Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 9 Quy luật phân li độc lập
 • Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 10 TTG và tác động đa hiệu của gen
 • Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 11 Liên kết gen và hoán vị gen
 • Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 12 Di truyền LKGT và ngoài nhân
 • Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 13 Môi trường và Biểu hiện của gen
 • Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 15 Bài tập chương I và II

Tài liệu tham khảo 

Phần này những em sở hữu thể xem online hoặc tải file đề thi về tham khảo gồm đầy đủ nghi vấn và đáp án làm bài.

 • 20 Nghi vấn trắc nghiệm ôn tập Liên kết gen - Hoán vị gen Sinh vật học 12 sở hữu đáp án
 • Bài tập tự luận ôn tập phần Di truyền liên kết - Morgan Sinh vật học 12
 • Phương pháp giải những dạng bài tập chuyên đề Quy luật hoán vị gen Sinh vật học 12
 • 90 Bài tập trắc nghiệm tập luyện Chương I và II Sinh vật học 12 - Trường THPT Trần Đại Nghĩa
 • 52 Câu trắc nghiệm ôn tập Quy luật di truyền trong kỳ thi THPT QG môn Sinh sở hữu lời giải chi tiết
 • 62 Nghi vấn trắc nghiệm tăng ôn tập chuyên đề Quy luật di truyền Sinh vật học 12 sở hữu đáp án
 • 50 Bài tập trắc nghiệm ứng dụng lý thuyết Những quy luật di truyền Sinh vật học 12 sở hữu đáp án
 • 50 Nghi vấn trắc nghiệm ôn tập Chương II Quy luật di truyền Sinh vật học 12 sở hữu đáp án
 • Lý thuyết tăng Những Quy luật di truyền môn Sinh vật học 12 tăng
 • Bài tập trắc nghiệm ôn tập chủ đề Tương tác cùng gộp Sinh vật học 12 sở hữu lời giải chi tiết
 • 40 Nghi vấn trắc nghiệm dạng bài tập Tương tác gen - Tương tác cùng gộp Sinh vật học 12 sở hữu đáp án
 • 56 Nghi vấn trắc nghiệm ôn tập chủ đề Tương tác gen và Quy luật phân ly Sinh vật học 12 sở hữu đáp án
 • 12 Bài tập trắc nghiệm Tìm số phép lai thích hợp với kết quả bài toán chuyên đề Tương tác gen Sinh vật học 12 sở hữu đáp án
 • 52 Bài tập trắc nghiệm Tìm kiểu hình ở đời con Chuyên đề Tương tác gen Sinh vật học 12 sở hữu đáp án
 • 17 Bài tập trắc nghiệm xác định quy luật di truyền, kiểu hình – kiểu gen ở đời con chuyên đề Tương tác gen Sinh vật học 12 sở hữu đáp án
 • 16 Bài tập Sinh vật học 12 về Di truyền học người Liên quan tới nhóm máu sở hữu đáp án          
 • Lý thuyết và phương pháp giải những dạng bài tập Di truyền liên kết với nam nữ Sinh vật học 12
 • 50 Nghi vấn trắc nghiệm tăng ôn tập phần Quy luật di truyền của Menđen Sinh vật học 12 sở hữu đáp án
 • 50 Bài tập trắc nghiệm vận dụng phần Quy luật di truyền của Menđen Sinh vật học 12 sở hữu đáp án
 • Hệ thống tri thức lý thuyết và công thức Chuyên đề - Những quy luật di truyền của Menden Sinh vật học 12
 • Phương pháp giải và bài tập minh họa Những quy luật di truyền Sinh vật học 12
 • Bài toán tăng những Quy luật di truyền Sinh vật học 12
 • Vận dụng tri thức tổ hợp để giải nhanh những dạng bài tập xác suất trong di truyền phân li độc lập Sinh vật học 12
 • Chuyên đề Nguyên phân - Giảm phân trong kỳ thi Olympic Sinh vật học 12 sở hữu đáp án
 • Những điều cần lưu ý lúc làm những dạng bài tập Đột biến Sinh vật học 12
 • Bài toán mối quan hệ giữa những nhóm kiểu gen, kiểu hình của đời con F1 lúc bố và mẹ mỗi bên đều mang Hai cặp gen dị hợp Sinh vật học 12
 • Bài tập trắc nghiệm Tương tác và tác động đa hiệu của gen - Liên kết, hoán vị gen Sinh vật học 12 sở hữu đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm Di truyền liên kết nam nữ, ngoài nhân - Tác động của môi trường lên biểu hiện của gen Sinh vật học 12 sở hữu đáp án
 • 45 Nghi vấn trắc nghiệm chuyên đề Quy luật di truyền Menden Sinh vật học 12 sở hữu đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương Quy luật Menden Sinh vật học lớp 12 mức độ nhận diện sở hữu lời giải chi tiết
 • Bài tập trắc nghiệm ôn tập chuyên đề Quy luật liên kết gen và hoán vị gen - Liên kết nam nữ Sinh vật học lớp 12 mức độ nhận diện sở hữu lời giải chi tiết
 • Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương Quy luật Menden Sinh vật học lớp 12 mức độ nhận diện sở hữu lời giải chi tiết

Đề rà soát Sinh vật học 12 Chương 2

Đề rà soát Sinh vật học 12 Chương 1 (Tải file)

Phần này những em sở hữu thể xem online hoặc tải file đề thi về tham khảo gồm đầy đủ nghi vấn và đáp án làm bài. 

 • Đề rà soát 15 phút Sinh vật học 12 Chủ đề Tương tác gen và tính đa hiệu của gen năm 2018-2019 - Trường THPT Bình Độ
 • Đề rà soát 15 phút môn Sinh vật học 12 năm 2018 Chủ đề Quy luật phân li - Trường THPT Bình Độ
 • Đề rà soát 15 phút Sinh hoc 12 Chủ đề Quy luật phân li độc lập năm 2018-2019 - Trường THPT Bình Độ
 • Đề rà soát 15 phút Sinh vật học 12 Chủ đề Liên kết gen và hoán vị gen năm 2018-2019 - Trường THPT Bình Độ

Trắc nghiệm online Chương Hai Sinh 12 (Thi Online)

Phần này những em được làm trắc nghiệm online với những nghi vấn trong vòng 45 phút để rà soát năng lực và sau đó đối chiếu kết quả từng nghi vấn. 

 • Rà soát: Đề thi online chuyên đề Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Lý thuyết từng bài chương Hai và hướng dẫn giải bài tập SGK

Lý thuyết Sinh vật học 12 Chương 2

 • Lý thuyết Sinh 12 Bài 8 Quy luật Menđen Quy luật phân li
 • Lý thuyết Sinh 12 Bài 9 Quy luật phân li độc lập
 • Lý thuyết Sinh 12 Bài 10 TTG và tác động đa hiệu của gen
 • Lý thuyết Sinh 12 Bài 11 Liên kết gen và hoán vị gen
 • Lý thuyết Sinh 12 Bài 12 Di truyền LKGT và ngoài nhân
 • Lý thuyết Sinh 12 Bài 13 Môi trường và Biểu hiện của gen
 • Lý thuyết Sinh 12 Bài 15 Bài tập chương I và II

Giải bài tập Sinh vật học 12 Chương 2

 • Giải bài tập SGK Bài 8 Sinh vật học 12 
 • Giải bài tập SGK Bài 9 Sinh vật học 12 
 • Giải bài tập SGK Bài 10 Sinh vật học 12 
 • Giải bài tập SGK Bài 11 Sinh vật học 12 
 • Giải bài tập SGK Bài 12 Sinh vật học 12 
 • Giải bài tập SGK Bài 13 Sinh vật học 12
 • Giải bài tập SGK Bài 15 Sinh vật học 12 

Những em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem nội dung chi tiết của tài liệu Ôn tập Sinh vật học 12 Chương 2 Quy luật di truyền. Kỳ vọng tài lệu em giúp ích cho những em ôn tập. Ngoài ra, những em còn sở hữu thể san sớt lên Facebook để giới thiệu bạn bè cùng vào học, tích lũy thêm điểm HP và sở hữu thời cơ nhận thêm nhiều phần quà sở hữu trị giá từ HỌC247! 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *