Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 6 Cánh diều năm 2022 có đáp án (3 đề)


Đề thi Giữa kì Một Toán lớp 6 Cánh diều năm 2022 mang đáp án (3 đề)

Với bộ 3 Đề thi Giữa kì Một Toán lớp 6 niên học 2022 - 2023 mang đáp án, tuyển lựa được soạn bám sát nội dung sách Cánh diều và sưu tầm từ đề thi Toán 6 của những trường THCS trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học trò ôn tập và đạt kết quả cao trong những bài thi Giữa học kì Một Toán 6.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Tập huấn ...

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Niên học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

(Đề số 1)

A. Đề bài 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

Câu 1: Tập hợp A những số tự nhiên nhỏ hơn 7 được viết là:

A. A = x < 7

B. A = x < 7

C. A = x ≤ 7

Câu 2: Cho tập hợp B = {1; 8; 12; 21}. Phần tử nào dưới đây ko thuộc tập hợp B?

A. 1                      B. 12                    C. 21                    D. 18

Câu 3: Trong những số tự nhiên dưới đây, số nào là số nhân tố?

A. 101                  B. 114                  C. 305                  D. 303

Câu 4: Số nào dưới đây chia hết cho 5 nhưng ko chia hết cho 3?

A. 120                  B. 195                  C. 215                  D. 300 

Câu 5: Diện tích của hình vuông mang độ dài cạnh a = 4 . 5 + 2. (8 – 3) (cm) là:

A. 160 cm2           B. 400 cm2           C. 40 cm2             D. 1 600 cm2 

Câu 6: Hình bình hành ko mang tính chất nào dưới đây?

A. Hai cạnh đối bằng nhau

B. Hai cạnh đối song song với nhau

C. Hai góc đối bằng nhau

D. Bốn cạnh bằng nhau 

Câu 7: Cho 24 ⁝ (x + 6) và 3 ≤ x < 8, với x là số tự nhiên. Vậy x mang trị giá bằng:

A. 5                      B. 6                      C. 7                      D.

Câu 8: Cho hình thoi mang độ dài hai đường chéo bằng 8 cm và 10 cm. Diện tích của hình thoi là:

A. 40 cm2              B. 60 cm2             C. 80 cm2              D. 100 cm2 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Bài 1 (Hai điểm): Thực hiện phép tính:

a) 162 + 475 + 173 + 227 + 525 + 438;

b) 25 . 6 + 5 . 5 . 29 – 45 . 5;

c) 2 . [(7 – 3: 32) : 22 + 99] – 100;

d) (52022 + 52021) : 52021.

Bài 2 (Một điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật mang chiều dài bằng 40 m và chu vi bằng 140 m. Tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó.

Bài 3 (Hai điểm):Lớp 6A mang 42 học trò, lớp 6B mang 54 học trò và lớp 6C mang 48 học trò. Cô phụ trách đã xếp đều số học trò của 3 lớp thành một số hàng như nhau. Tính số hàng nhiều nhất mang thể xếp được.

Bài 4 (Một điểm):Chứng tỏ rằng: (1028 + 8) ⁝ 9.

---

B. Đáp án và hướng dẫn giải 

I. Phần trắc nghiệm

Bảng đáp án (0,5 × 8 = 4 điểm)

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: D

Câu 6: D

Câu 7: B

Câu 8: A

Hướng dẫn chi tiết

Câu 1: 

Gọi x là số tự nhiên thuộc tập hợp A.

Ta mang x là số tự nhiên nên x ∈ N

Mà những số tự nhiên thuộc tập hợp A nhỏ hơn 7 nên x < 7. 

Vậy ta viết tập hợp A như sau: A = .

Chọn đáp án B.

Câu 2: 

Ta mang: B = {1; 8; 12; 21} 

Nhận thấy số 18 ko phải là phần tử của tập hợp B nên 18 ko thuộc tập hợp B. 

Chọn đáp án D. 

Câu 3: 

Lý thuyết: Số nhân tố là số tự nhiên to hơn 1, chỉ mang hai ước là Một và chính nó. 

Hợp số là số tự nhiên to hơn 1, mang nhiều hơn hai ước. Một số là hợp số thì ko thể là số nhân tố. 

Trong những số đã cho, ta thấy: 

+) 114 mang chữ số tận cùng là 4 nên nó chia hết cho 2, do đó 114 là hợp số vì ngoài hai ước là Một và 114 thì nó còn mang thêm ít nhất một ước nữa là 2.

+) 305 mang chữ số tận cùng là 5 nên nó chia hết cho 5, do đó 305 là hợp số vì ngoài hai ước là Một và 305 thì nó còn mang thêm ít nhất một ước nữa là 5. 

+) 303 mang tổng những chữ số là 3 + 0 + 3 = 6 chia hết cho 3 nên nó chia hết cho 3, do đó 303 là hợp số vì ngoài hai ước là Một và 303 thì nó còn mang thêm ít nhất một ước nữa là 3. 

+) Số 101 to hơn 1, chỉ mang hai ước là Một và 101 nên nó là số nhân tố. 

Chọn đáp án A.

Câu 4: 

Những số 120, 195, 215, 300 đều chia hết cho 5 (vì mang tận cùng là 0 hoặc 5).

Số 215 mang tổng những chữ số là 2 + 1 + 5 = 8 ko chia hết cho 3 nên 215 ko chia hết cho 3. 

Vậy số 215 chia hết cho 5 nhưng ko chia hết cho 3.

Chọn đáp án C. 

Câu 5: 

Ta mang: a = 4 . 5 + 22 . (8 – 3) = 20 + 4 . 5 = 20 + 20 = 40 (cm)

Diện tích hình vuông mang cạnh a là:

S = a . a = 40 . 40 = 1 600 (cm2).

Chọn đáp án D.

Câu 6: 

Hình bình hành ABCD mang những tính chất: 

+ Hai cạnh đối AB và CD, AD và BC song song với nhau. 

+ Hai cạnh đối AB và CD, AD và BC bằng nhau. 

+ Hai góc ở đỉnh A và C bằng nhau, hai góc ở đỉnh B và D bằng nhau (hai góc đối bằng nhau) 

Do đó hình bình hành ko mang tính chất: Bốn cạnh bằng nhau.

Chọn đáp án D.

Câu 7: 

Ta mang: x là số tự nhiên thỏa mãn 3 ≤ x < 8

Lúc đó: x ∈ {3; 4; 5; 6; 7}

Lại mang: 24 ⁝ (x + 6) khoahoc.vietjack.com

Ta thử thay tuần tự những trị giá của x vào khoahoc.vietjack.com, ta thấy x = 6 thỏa mãn vì x + 6 = 6 + 6 = 12, 24 chia hết cho 12. 

Vậy x mang trị giá là 6. 

Chọn đáp án B.

Câu 8: 

Diện tích hình thoi bằng   lần tích độ dài hai đường chéo.

Do đó diện tích hình thoi mang độ dài hai đường chép bằng 8 cm và 10 cm là:

S = .8.10 = 40 (cm2)

Chọn đáp án A.

II. Phần tự luận 

Bài 1:

a) 162 + 475 + 173 + 227 + 525 + 438

= (162 + 438) + (475 + 525) + (173 + 227)

= 600 + 1 000 + 400

= (600 + 400) + 1 000

= 1 000 + 1 000

= 2 000

b) 25 . 6 + 5 . 5 . 29 – 45 . 5

= 25 . 6 + 25 . 29 – 9 . 5 . 5  

= 25 . 6 + 25 . 29 – 25 . 9 

= 25 . (6 + 29 – 9) 

= 25 . 26 = 650

c) 2 . [(7 – 3: 32) : 22 + 99] – 100

= 2 . [(7 – 3) : 4 + 99] – 100 

= 2 . [4 : 4 + 99] – 100 

= 2 . (1 + 99) – 100 

= 2 . 100 – 100 = 100

d) (52 022 + 52 021) : 52 021

= 52 022 : 52 021 + 52 021 : 52 021

= 52 022 – 2 021  + 52 021 – 2 021 

= 51 + 50

= 5 + 1 = 6

Bài 2:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 140 : 2 = 70 (m)

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 70 – 40 = 30 (m)

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: 40 . 30 = 1 200 (m2). 

Bài 3:

Gọi số hàng mang thể xếp là x (x ∈ N* ; hàng)

Theo đề bài mang: 42 ⁝ x; 54 ⁝ x; 48 ⁝ x và x to nhất nên x là ƯCLN của 42, 54 và 48.

Ta tìm ƯCLN này bằng cách phân tích những số 42, 54, 48 ra thừa số nhân tố. 

Ta mang: 42 = 2 . 3 . 7 

54 = 2 . 33 

48 = 24 . 3 

Suy ra ƯCLN(42, 54, 48) =  2 . 3 = 6 hay x = 6 (thỏa mãn).

Vậy mang thể xếp được nhiều nhất là 6 hàng để thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Bài 4:

Với 1028 mang dạng 10….000 (28 chữ số 0) nên 1028 + 8 mang dạng 10….008 (27 chữ số 0) nên số 1028 + 8 sẽ chia hết cho 9 (tổng những chữ số bằng 9).

Phòng Giáo dục và Tập huấn ...

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Niên học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

(Đề số 2)

A. Đề bài 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

Câu 1: Tập hợp A những số tự nhiên x thỏa mãn 4 < x ≤ 9 là:

A. A = {4; 5; 6; 7; 8; 9}

B. A = 4 < x ≤ 9

C. A = {5; 6; 7; 8}

D. A = 4 ≤ x ≤ 9 

Câu 2: Với bao nhiêu số nhân tố nhỏ hơn 25?

A. 9 số                 B. 10 số                C. 11 số               D. 12 số

Câu 3: Quan sát hình vẽ dưới đây và chọn câu trả lời đúng:

A.  a ∈ A              B. d ∈ A               C.  b ∈ A             D. c ∉ A

Câu 4: Viết tập hợp A những ước của số 16 là:

A. A = {1; 2; 3; 5}

B. A = {1; 2; 4; 8; 16}

C. A = {1; 2; 3; 4; 16}

D. A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 16}

Câu 5: Đặc điểm nào dưới đây ko phải là tính chất của hình vuông ABCD?

A. AB = BC = CD = DA

B. AB và CD song song với nhau

C. AD và CD song song với nhau

D. Hai đường chéo bằng nhau

Câu 6: Bác bỏ Hà uốn một sợi dây thép thành móc treo đồ mang hình dạng thoi với độ dài cạnh bằng 25 cm. Hỏi bác bỏ Hà cần bao nhiên mét dây thép?

A. Một cm                B. 100 cm             C. Một m                  D. 100 m 

Câu 7: Công thức tính diện tích hình bình hành là:

A. S = a . b                    B. S = a . h           C. S = b . h                    D. S = a . b . h 

Câu 8: Một đoàn khách du lịch gồm 52 người muốn qua sông nhưng mỗi thuyền chỉ chở được 6 người (kể cả người lái thuyền). Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thuyền để chở hết số khách?

A. 9 thuyền                    B. 10 thuyền        C. 11 thuyền        D. 12 thuyền 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Bài 1 (Hai điểm):

1) Thực hiện những phép tính:

a) 25 . 8 – 15 . 5 + 160 : 16 – 10;

b) 2 . 52 – 3 : 710 + 54 : 33.

2) Phân tích những số 84, 120, 210 ra thừa số nhân tố.

Bài 2 (1,5 điểm): Tính diện tích của phần được tô màu dưới đây biết: độ dài cạnh AB = 12 cm, BC = 4 cm và DG = 9 cm.

Bài 3 (Hai điểm): Bạn Nguyên mang 30 chiếc bánh dẻo và 40 chiếc bánh nướng. Bạn Nguyên muốn chia số bánh vào những hộp sao cho số bánh mỗi loại trong những hộp là như nhau. Hỏi số hộp bánh nhiều nhất bạn Nguyên chia được là bao nhiêu hộp?

Bài 4 (0,5 điểm):Tìm số tự nhiên n để 3n + 4 chia hết cho n – 1.

---

B. Đáp án và hướng dẫn giải 

I. Phần trắc nghiệm

Bảng đáp án (0,5 × 8 = 4 điểm)

Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: C

Câu 6: C

Câu 7: B

Câu 8: C

Hướng dẫn chi tiết 

Câu 1: 

Những số tự nhiên x thỏa mãn 4 < x ≤ 9 hay x to hơn 4 và nhỏ hơn hoặc bằng 9 là: 5, 6, 7, 8, 9. 

Ta viết tập hợp A bằng cách liệt kê những phần tử ta được: A = {5; 6; 7; 8; 9}. 

Ta viết tập hợp A bằng cách nêu tín hiệu đặc trưng: A = x < 7..

Chọn đáp án B.

Câu 2: 

Sử dụng sàng Eratosthenes ta đã biết những số nhân tố nhỏ hơn 25 là: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. 

Vậy mang 9 số nhân tố nhỏ hơn 25. 

Chọn đáp án A.

Câu 3: 

Quan sát hình vẽ: (đây là sơ đồ Ven)

Ta thấy 

+ Những phần tử a, b, c nằm trong vòng kín trình diễn tập hợp A, nên những phần tử a, b, c đều thuộc tập hợp A, ta viết a ∈ A, b ∈ A, c ∈ A. 

+ Những phần tử d, e nằm ngoài vòng kín trình diễn tập hợp A nên những phần tử này ko thuộc tập hợp A, ta viết d ∉ A, e ∉ A.

Vậy đáp án A đúng. 

Chọn đáp án A.

Câu 4: 

Để tìm những ước của 16, ta lấy 16 tuần tự chia cho những số tự nhiên từ Một tới 16, những phép chia hết là: 16 : 1 = 16, 16 : 2 = 8, 16 : 4 = 4, 16 : 8 = 2, 16 : 16 = 1. 

Vậy những ước của 16 là: 1, 2, 4, 8, 16. 

Ta viết tập hợp A những ước của 16 là A = {1; 2; 4; 8; 16}. 

Chọn đáp án B.

Câu 5: 

Hình vuông ABCD mang những tính chất:

+ Bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DA 

+ Hai cạnh đối AB và CD, BC và AD song song với nhau

+ Hai đường chéo bằng nhau: AC = BD

+ Bốn góc ở những đỉnh A, B, C, D là góc vuông. 

Vậy hình vuông đã cho ko mang tính chất AD và CD song song với nhau.

Chọn đáp án C.

Câu 6: 

Số mét dây cần uốn chính là chu vi của hình thoi mang độ dài cạnh bằng 25 cm và là: 

P = 4 . 25 = 100 cm = Một m 

Vậy bác bỏ Hà cần Một m dây thép để uốn. 

Chọn đáp án C.

Câu 7: 

Cho hình bình hành

Diện tích của hình bình hành là S = a . h. 

Chọn đáp án B.

Câu 8: 

Vì mỗi thuyền chỉ chở được 6 người cả người lái đò nên mỗi thuyền chở được 5 người khách (trừ người lái đò). 

Với tất cả 52 người khách. Ta thực hiện phép chia: 52 : 5 = 10 (dư 2) 

Do đó sử dụng 10 thuyền để chở được 50 người khách và dư Hai người nên cần thêm một thuyền nữa để chở Hai người đó. 

Vậy cần ít nhất 10 + 1 = 11 thuyền để chở hết số khách. 

Chọn đáp án C.

II. Phần tự luận

Bài 1:

1) 

a) 25 . 8 – 15 . 5 + 160 : 16 – 10 

= 25 . 8 – 3 . 5 . 5 + 10 – 10

= 25 . 8 – 25 . 3 + (10 – 10)

= 25 . (8 – 3) + 0 = 25 . 5 = 125

b) 2 . 52 – 3 : 710 + 54 : 33

= 2 . 25 – 3 : 1 + 54 : 27 

= 50 – 3 + 2 

= 47 + 2 = 49

2) 

Ta phân tích những số ra thừa số nhân tố bằng cách viết theo cột dọc hoặc rẽ nhánh. 

                                                                           

Vậy: 

84 = 2 . 2 . 3 . 7 = 2. 3 . 7

120 = 2 . 2 . 2 . 3 . 5 = 2. 3 . 5

210 = 2 . 3 . 5 . 7

Bài 2:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: AB . BC = 12 . 4 = 48 (cm2)

Diện tích hình tam giác DEG là: DG . BC : 2 = 9 . 4 : 2 = 18 (cm2) (đường cao xuất phát từ E của tam giác DEG mang độ dài bằng BC)

Diện tích phần tô màu là: 48 – 18 = 30 (cm2)

                                      Đáp số: 30 cm2.

Bài 3:

Gọi số hộp chia được là x (x là số tự nhiên khác 0)

Vì số bánh nướng trong mỗi hộp bằng nhau nên 40 ⁝ x.

Vì số bánh dẻo trong mỗi hộp bằng nhau nên 30 ⁝ x.

Vì x là số hộp bánh to nhất chia được nên x = ƯCLN(30, 40)

Ta mang 30 = 2 . 3 . 5 và 40 = 2. 5 nên ƯCLN(30, 40) = 2 . 5 = 10

Hay x = 10 (thỏa mãn)

Vậy số hộp bánh chia được nhiều nhất là 10 hộp.

Bài 4:

Vì 3n + 4 = 3n + 7 – 3 = 3n – 3 + 7 = 3(n – 1) + 7 

Do 3(n – 1) chia hết cho n – 1  (tính chất chia hết của một tích)

Nên để 3n + 4 chia hết cho n – Một thì 7 phải chia hết cho n – 1 (tính chất chia hết của một tổng)

Hay (n – 1) thuộc Ư(7) = {1; 7}

Với n – 1 = Một thì n = 2

Với n – 1 = 7 thì n = 8

Vậy với n = Hai hoặc n = 8 thì 3n + 4 chia hết cho n – 1.

Phòng Giáo dục và Tập huấn ...

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Niên học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

(Đề số 3)

A. Đề bài 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tập hợp nào dưới đây mang 5 phần tử?

B. B = x < 6

C. C = x ≤ 4

D. D = 4 < x ≤ 8

Câu 2: Cho tập hợp M những số tự nhiên to hơn 14, nhỏ hơn 45 và mang chứa chữ số 3. Phần tử nào dưới đây ko thuộc tập hợp M?

A. 13                    B. 23                              C. 33                    D. 43 

Câu 3: Số 1 080 chia hết cho bao nhiêu số trong những số sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 24, 25?

A. 10 số               B. 9 số                  C. 8 số                 D. 7 số

Câu 4: Hằng gấp được 97 ngôi sao và xếp vào những hộp, mỗi hộp 8 ngôi sao. Số ngôi sao còn thừa ko xếp vào hộp là:

A. 5 ngôi sao

B. Một ngôi sao

C. 6 ngôi sao 

D. Hai ngôi sao

Câu 5: Phân tích số 154 ra thừa số nhân tố được:

A. 154 = 2 . 7 . 11 

B. 154 = 1 . 5 . 4 

C. 154 = 22 . 3 . 5 

D. 154 = 2 . 7 . 13

Câu 6: Hình nào dưới đây là hình vẽ chỉ tam giác đều?

A.

B. 

C. 

D. 

Câu 7: Hai đường chéo hình thoi mang độ dài tuần tự bằng 16 cm và 12 cm. Diện tích của hình thoi là:

A. 90 cm2                       B. 96 cm2                       C. 108 cm2           D. 120 cm2

Câu 8: Chọn câu sai trong những câu dưới đây?

Cho hình vẽ 

Lục giác đều ABCDEG là hình mang:

A. Những góc ở những đỉnh A, B, C, D, E, G, O bằng nhau.

B. Sáu cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

C. Ba đường chéo chính cắt nhau tại điểm O.

D. Ba đường chéo chính bằng nhau: AD = BE = CG.

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Bài 1 (Hai điểm):

1) Thực hiện những phép tính:

a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150;

b) 160 – (4 . 52 – 3 . 23);

c) [36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2] : 4 – 20220.

2) Tìm BCNN của những số 28, 54.

Bài 2 (1,5 điểm): Tính diện tích của hình H gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCNM mang chu vi bằng 180 cm và chiều dài MN gấp 4 lần chiều rộng CN.

Bài 3 (Hai điểm):Một đội y tế gồm 48 bác bỏ sĩ và 108 y tá. Hỏi mang thể chia đội y tế thành nhiều nhất bao nhiêu tổ để số bác bỏ sĩ và y tá được chia đều vào những tổ?

Bài 4 (0,5 điểm):Chứng tỏ A chia hết cho 6 với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100.

---

B. Đáp án và hướng dẫn giải 

I. Phần trắc nghiệm

Bảng đáp án (0,5 × 8 = 4 điểm)

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: D

Câu 7: B

Câu 8: A

Hướng dẫn chi tiết 

Câu 1: 

Viết những tập hợp đã cho dưới dạng liệt kê những phần tử ta được

A = {4; 5; 6; … }    (tập hợp A những số tự nhiên to hơn 3)

B = {0; 1; 2; 3; 4; 5} (tập hợp B những số tự nhiên nhỏ hơn 6)

C = {0; 1; 2; 3; 4}   (tập hợp C những số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 4)

D = {5; 6; 7; 8}   (tập hợp D những số tự nhiên to hơn 4 và nhỏ hơn hoặc bằng 8)

Vậy ta thấy tập hợp C mang 5 phần tử. 

Chọn đáp án C. 

Câu 2: 

Tập hợp M gồm những số tự nhiên to hơn 14, nhỏ hơn 45 và mang chứa chữ số 3.

Ta thấy những số 13, 23, 33, 43 đều mang chứa chữ số 3, nhưng 13 < 14 nên 13 ko thuộc tập hợp M. 

Chọn đáp án A. 

Câu 3: 

Số 1 080 mang chữ số tận cùng là 0 nên nó chia hết cho cả Hai và 5.

Số 1 080 mang tổng những chữ số là 1 + 0 + 8 + 0 = 9 chia hết cho 3 và 9 nên nó chia hết cho cả 3 và 9. 

Ngoài ra: 1 080 : 4 = 270; 1 080 : 6 = 180; 1 080 : 8 = 135; 1 080 : 12 = 90; 1 080 : 24 = 45; 1 080 : 25 = 43 (dư 5).

Vậy số 1 080 chia hết cho những số: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 24. 

Do đó nó chia hết cho 9 số trong những số đã cho. 

Chọn đáp án B. 

Câu 4: 

Mỗi hộp mang 8 ngôi sao nên ta thực hiện phép chia: 

97 : 8 = 12 (dư 1) 

Vậy còn thừa Một ngôi sao ko xếp vào hộp. 

Chọn đáp án B. 

Câu 5: 

Ta phân tích 154 ra thừa số nhân tố: 

Vậy 154 = 2 . 7 . 11.

Chọn đáp án A. 

Câu 6: 

Tam giác đều là hình tam giác mang 3 cạnh bằng nhau và 3 góc bằng nhau, vậy trong những hình đã cho, hình vẽ D chỉ tam giác đều. 

Chọn đáp án D. 

Câu 7: 

Diện tích hình thoi bằng   tích độ dài hai đường chéo.

Vậy diện tích của hình thoi mang độ dài hai đường chéo tuần tự là 16 cm và 12 cm là: 

S = .16.12 = 96 (cm2).

Chọn đáp án B. 

Câu 8: 

Lục giác đều ABCDEG mang những tính chất: 

+ Những góc ở những đỉnh A, B, C, D, E, G bằng nhau.

+ Sáu cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

+ Ba đường chéo chính AD, BE, CG cắt nhau tại điểm O.

+ Ba đường chéo chính bằng nhau: AD = BE = CG.

Vậy đáp án A sai (vì góc ở đỉnh O ko bằng những góc ở đỉnh của lục giác).

Chọn đáp án A.

II. Phần tự luận

Bài 1:

1) 

a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150 

= 30 . (75 + 25) – 150 

= 30 . 100 – 150 

= 3 000 – 150 = 2 850

b) 160 – (4 . 52 – 3 . 23

= 160 – (4 . 25 – 3 . 8) 

= 160 – (100 – 24) 

= 160 – 76 = 84

c) [36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2] : 4 – 20220

= [36 . 4 – 4 . (82 – 77)2] : 4 – 1

= [36 . 4 – 4 . 52] : 4 – 1 

= [36 . 4 – 4 . 25] : 4 – 1 

= [4 . (36 – 25)] : 4 – 1

= 4 . 11 : 4 – 1 = 11 – 1 = 10

2) 

Đề tìm BCNN của 28 và 54, ta phân tích những số đó ra thừa số nhân tố. 

Ta mang: 28 = 4 . 7 = 2. 7

54 = 6 . 9 = 2 . 3 . 32 = 2 . 33

Vậy BCNN(28, 54) = 22 . 33 . 7 = 4 . 27 . 7 = 756. 

Bài 2:

Nửa chu vi hình chữ nhật DCNM là: 180 : 2 = 90 (cm)

Lúc đó: MN + CN  = 90 (cm)

Chiều dài MN gấp 4 lần chiều rộng CN

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 4 = 5 (phần)

Chiều dài MN (hay CD) của hình chữ nhật DCNM là: 90 : 5 . 4 = 72 (cm)

Chiều rộng CN (hay DM) của hình chữ nhật DCNM là: 90 – 72 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật DCMN là: 18 . 72 = 1 296 (cm2)

Diện tích hình bình hành ABCD là: 72 . 20 = 1 440 (cm2)

Diện tích hình H là: 1 296 + 1 440 = 2 736 (cm2). 

Bài 3:

Gọi x là số tổ nhiều nhất được chia (x là số tự nhiên khác 0).

Vì số bác bỏ sĩ được chia đều vào mỗi tổ nên 48 ⁝ x 

Số y tá được chia đều vào mỗi tổ nên 108 ⁝ x 

Do đó x là ước chung của 48 và 108, mà x là nhiều nhất nên x là ƯCLN của 48 và 108. 

Ta mang: 48 = 2. 3

108 = 2. 33

Suy ra ƯCLN(48, 108) = 2. 3 = 12 hay x = 12 (thỏa mãn).

Vậy mang thể chia được nhiều nhất 12 tổ.

Bài 4:

A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100

A = (2 + 22) + (23 + 24) + … + (299 + 2100)

A = 6 + 2. (2 + 22) + … + 298 . (2 + 22)

A = 6 + 2. 6 + … + 298 . 6

A = 6 . (1 + 2+ … + 298)

Vậy A chia hết cho 6 (theo tính chất chia hết của một tích). 

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *