Cách tính phân tử khối và các dạng bài tập về phân tử khối cơ bản có đáp án

Khái niệm phân tử khối 

Phân tử khối được hiểu là khối lượng của một phân tử được tính bằng đơn vị cacbon (đvC). Chúng tạo điều kiện cho người học biết được sự nặng nhẹ một cách tương đối của những phân tử chúng ta biết. Phân tử khối bằng tổng nguyên tử khối của những nguyên tử trong phân tử. 

Khái niệm phân tử khối

Công thức tính phân tử khối 

Bỏ túi ngay cách tính phân tử khối một cách tiện dụng với những bước thực hiện bên dưới:

  • : Dựa vào bảng ký hiệu hóa học, xác định nguyên tử khối của từng nhân tố tạo nên phân tử. 
  • : Thực hiện việc nhân nguyên tử khối với số nguyên tử của nhân tố đó. 
  • : Tính tổng của tích những nguyên tử khối tại bước 2 

Ví dụ cụ thể: 

Một phân tử được tạo thành từ a nguyên tử A và b nguyên tử B 

PTK = a.A + b.B

Công thức tính phân tử khối

Những dạng bài tập cách tính phân tử khối mang lời giải

Dạng 1:  Tìm tên nhân tố X, KHHH lúc biết phân tử khối 

Một hợp chất gồm Một nguyên tử X liên kết Hai nguyên tử Oxi và nặng hơn phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối hợp chất.

b/ Tính NTK X , cho biết tên và KHHH

Hướng dẫn

Vậy X là nhân tố cacbon, KHHH là C.

Dạng 2: Xác định tên nhân tố hóa học dựa vào nguyên từ khối 

Biết nhân tố X mang nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. Xác định tên và KHHH của nhân tố X.

Hướng dẫn:

Diễn đạt X mang nguyên tử khối bằng 3,5 lần NTK của oxi là: X = 3,5.O

NTK của O đã biết → tìm được NTK của X →  dò bảng xác định được tên nhân tố X → KHHH

Một số dạng bài tập cách tính phân tử khối vận dụng khác 

Câu 1: Phân tử khối của Cl2 là:

A. 35,5 đvC.

B. 36,5 đvC.

C. 71 đvC.

D. 73 đvC.

Lời giải

Nguyên tử khối của Cl bằng 35,5

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Phân tử khối của H2SO4 là:

A. 9 đvC.

B. 50 đvC.

C. 96  đvC.

D. 98 đvC.

Lời giải

Phân tử khối của H2SO4 là: MH2SO4 = 2×1 + 32 + 4×16 = 98 đvC.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Phân tử H2SO4 mang khối lượng là

A. 49 gam

B. 98 gam

C. 49 đvC

D. 98 đvC

Lời giải

Nguyên tử khối của H là 1, S là 32, O là 16

Phân tử khối của H2SO4 là 2.1 + 32 + 4.16 = 98 đvC

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Phân tử khối của HCl là

A. 35,5 đvC.

B. 36,5 đvC.

C. 71 đvC.

D. 73 đvC.

Lời giải

Nguyên tử khối của H bằng 1; nguyên tử khối của Cl bằng 35,5

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Phân tử khối của hợp chất Fe(OH)3 bằng

A. 107 đvC.

B. 107 gam.

C. 73 đvC.

D. 73 gam.

Lời giải

Phân tử khối của Fe(OH)3 bằng 56 + (16+1).3 = 107 đvC ( hoặc g/mol)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Phân tử khối của hợp chất N2O5 là:

A. 30 đvC

B. 44 đvC

C. 108 đvC

D. 94 đvC

Lời giải

PTK của N2O5 bằng 14.2 + 16.5 = 108 đvC

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Phân tử khối của CH4, Mg(OH)2, KCl tuần tự là

A. 16 đvC, 74,5 đvC, 58 đvC

B. 74,5 đvC, 58 đvC, 16 đvC

C. 17 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

D. 16 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

Lời giải

Phân tử khối của CH4 bằng khối lượng của Một nguyên tử C + 4 lần khối lượng nguyên tử H = 12 + 4 = 16 (đvC)

Phân tử khối của Mg(OH)2 = 24 + (16 + 1).2 = 58 (đvC)

Phân tử khối của KCl = 39 + 35,5 = 74,5 (đvC)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Phân tử khối của CaCO3 là:

A. 100.

B. 166.

C. 1606.

D. 222.

Lời giải

Phân tử khối của CaCO3 = 40 + 12 + 16.3 = 100 (đvC)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Viết CTHH và tính phân tử khối của hợp chất mang Một nguyên tử Na, Một nguyên tử N và 3 nguyên tử oxi trong phân tử

A. NaNO3, phân tử khối là 85

B. NaNO3, phân tử khối là 86

C. NaN3O, phân tử khối là 100

D. Ko mang hợp chất thỏa mãn

Lời giải

Phân tử mang Một nguyên tử Na, Một nguyên tử N và 3 nguyên tử O mang công thức hóa học là: NaNO3

Phân tử khối của NaNO3 = 23 + 14 + 16.3 = 85 (đvC)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Chất mang PTK bằng nhau là (biết O = 16, N = 14, S = 32, C = 12)

A. O3 và N2

B. CO và N2

C. SO2 và O2

D. NO2 và SO2

Lời giải

PTK của những chất:

O3: 16.3 = 48; N2: 14.2 = 28; CO: 12 + 16 = 28;

SO2: 32 + 16.2 = 64; O2: 16.2 = 32; NO2: 14 + 16.2 = 46

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Chọn đáp án sai

A. CTHH của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của Một nhân tố

B. Lưu huỳnh mang công thức hóa học là S

C. Phân tử khối của CaCO3  là 100 đvC

D. Tất cả đáp án đều sai

Lời giải

Đáp án sai là: CTHH của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của Một nhân tố. Vì đơn chất khí còn mang thêm chỉ số ở chân, như O2, Cl2

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Từ công thức hóa học của CuSO4 mang thể suy ra được những gì?

A. CuSO4  do 3 nhân tố Cu, O, S tạo nên.

B. Mang 4 nguyên tử oxi trong phân tử.

C. Phân tử khối là 160 đvC.

D. Tất cả đáp án.

Lời giải

Từ công thức hóa học của CuSO4 mang thể suy ra được:

Câu 13: Khối lượng tính bằng đvC của 4 phân tử đồng (II) clorua CuCl2 là:

A. 540

B. 542

C. 544

D. 548

Lời giải

PTK của CuCllà: 64 + 35,5.2 = 135 đvC

Đáp án cần chọn là: A

  • Tổng hợp công thức 12 thì, cách tiêu dùng và tín hiệu nhận mặt những thì Tiếng Anh
  • Tổng hợp những công thức lượng giác lớp 9, 10, 11 đầy đủ nhất
  • Công thức tính diện tích tam giác, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn

Hi vọng với cách tính phân tử khối sau sẽ giúp bạn nắm bắt tri thức tốt hơn. Theo dõi Bamboo School để học thêm nhiều tri thức mới nhé!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *