Công thức tính quãng đường và một số dạng bài tập ứng dụng

1. Công thức tính quãng đường

1.1. Công thức

Muốn tính quãng đường ta lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời kì. Gọi véc tơ vận tốc tức thời là v, quãng đường là s, thời kì là t, ta mang:

Lưu ý:

Những đơn vị của quãng đường, véc tơ vận tốc tức thời và thời kì phải tương ứng với nhau. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời mang đơn vị đo là km/giờ, thời kì mang đơn vị là giờ thì quãng đường cũng phải mang đơn vị là km.

Đơn vị của véc tơ vận tốc tức thời và thời kì phải tương ứng với nhau thì mới thực hiện phép tính nhân để tìm quãng đường. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời mang đơn vị là km/giờ, thời kì mang đơn vị là phút thì ta phải đổi thời kì từ đơn vị phút sang đơn vị là giờ rồi mới vận dụng quy tắc để tính quãng đường.

Một dạng bài tập vận dụng công thức tính quãng đường trong sách giáo khoa.

Ví dụ 1: Một người đi xe đạp trong 3 giờ với véc tơ vận tốc tức thời 15 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đi xe đạp.

Phương pháp: Muốn tính quãng đường ta lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời kì..

Cách giải:

Quãng đường đi được của người đi xe đạp là:

15 × 3 = 45 (km)

Đáp số: 45km.

Ví dụ 2: Một ca nô đi với véc tơ vận tốc tức thời 16 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong Hai giờ 15 phút.

Cách giải: Véc tơ vận tốc tức thời mang đơn vị km/giờ nên thời kì cũng phải mang thời kì tương ứng là giờ. Do đó ta đổi thời kì sang đơn vị là giờ, sau đó để tính quãng đường ta lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời kì.

Đổi Hai giờ 15 phút = 2,25 giờ

Quãng đường ca nô đó đã đi được là:

16 x 2,25 = 36 (km)

Đáp số: 36km.

1.2. Công thức tính liên quan

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời (km/giờ) là:

Công thức tính thời kì (giờ) là:

Gọi véc tơ vận tốc tức thời là v, quãng đường là s, thời kì là t.

2. Một số dạng bài tập

2.1. Tìm quãng đường lúc biết véc tơ vận tốc tức thời và thời kì

Cách giải là muốn tính quãng đường ta lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời kì.

Lưu ý: Những đơn vị của véc tơ vận tốc tức thời, quãng đường và thời kì phải tương ứng với nhau, nếu chưa tương ứng thì phải đổi để tương ứng với nhau rồi mới vận dụng quy tắc để tính quãng đường.

2.2. Tìm quãng đường lúc biết véc tơ vận tốc tức thời, thời kì xuất phát, tới hoặc nghỉ (nếu mang)

Phương pháp:

  • Tìm thời kì đi = thời kì tới – thời kì phát xuất – thời kì nghỉ (nếu mang).
  • Tính quãng đường ta lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời kì.

2.3. So sánh quãng đường lúc biết véc tơ vận tốc tức thời và thời kì

Phương pháp: Ứng dụng quy tắc để tính quãng đường đi được của từng vật rồi so sánh kết quả với nhau.

3. Bài tập ứng dụng công thức tính quãng đường

Câu 1: Một ô tô đi trong 4 giờ với véc tơ vận tốc tức thời 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Cách giải:

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ:

42,5 × 4 = 170 (km)

Đáp số: 170 km

Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong Một giờ hay véc tơ vận tốc tức thời của ô tô nhân với thời kì đi.

Câu 2: Một ca nô đi với véc tơ vận tốc tức thời 15,Hai km/ giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Cách giải:

Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là:

15,2 × 3 = 45,6 km

Đáp số: 45,6 km

Câu 3: Một người đi xe đạp trong 15 phút với véc tơ vận tốc tức thời 12,6 km/ giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.

Cách giải:

Ta mang thể đổi số đo thời kì sang đơn vị giờ và tính quãng đường ta lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời kì.

Ta mang 15 phút = 0,25 giờ

Quãng đường đi được của xe đạp là:

12,6 × 0,25 = 3,15 (km)

Đáp số: 3,15 (km)

Câu 4: Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với véc tơ vận tốc tức thời 42 km/ giờ tới B lúc 11 giờ. Tính độ dài của quãng đường AB.

Cách giải:

Tính thời kì xe máy đi từ A tới B = thời kì lúc tới B - thời kì đi từ A. Tính quãng đường ta lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời kì.

Thời kì đi của xe máy là:

11 giờ - 8 giờ 20 phút = Hai giờ 40 phút

Hai giờ 40 phút = 8/3 giờ

Độ dài quãng đường AB là: 42 x 8/3 = 112 (km)

Đáp số: 112 km

----------------------------

Kỳ vọng bài viết sẽ giúp ích cho những em học trò nắm rõ công thức tính quãng đường và những dạng bài tập để ứng dụng vào bài tập thực tế.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *