Mẹo ghi nhớ nhanh dãy hoạt dộng hóa học của kim loại đầy đủ

Mẹo ghi nhớ nhanh dãy hoạt dộng hóa học của kim loại đầy đủ: dãy hoạt dộng hóa học của kim loại và ý nghĩa, cách nhớ dãy hoạt dộng hóa học của kim loại…

Dãy hoạt dộng hóa học của kim loại là gì?

– Dãy hoạt động hóa học của kim loại là dãy những kim loại được sắp xếp theo chiều giàm dần mức độ hoạt động hóa học của chúng.

– Dãy hoạt động hoá học của kim loại cho biết:

  • Mức độ hoạt động hoá học của những kim loại giảm dần trừ trái sang phải
  • Kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành kiềm và phóng thích khí H2
  • Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch Axit (HCl, H2SO4 loãng,…) phóng thích khí H2
  • Kim loại đứng trước (trừ Na K,…) đẩy kim loại xếp sau ra khỏi dung dịch muối

Mẹo nhớ dãy hoạt dộng hóa học của kim loại

Cách nhớ nhanh dãy hoạt động hóa học của kim loại

Dãy hoạt động hoá học của kim loại : K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au.

Cách nhớ: “Lúc nào cần may áo giáp sắt nhớ sang xã hỏi shop Áo Phi Âu”

Những nhân tố phân nhóm chính

Nhóm IA: Li – Na – K – Rb – Cs – Fr: Lâu nay ko rảnh coi phim.

Nhóm II: Be-Mg-Ca-Sr-Ba-Ra: Bé Mang Cây Súng Bắn Ruồi

Nhóm IIA: Be Mg Ca Sr Ba Ra: Banh Mồm, Cá, Sấu, Bẻ, Răng.

Nhóm IIIA : B Al Ga In Ti: Bà, Anh lấy , Gà , Trong , Tủ lạnh.

Nhóm IVA: C Si Ge Sn Pb: Chú , Sỉ , Gọi em , Sang nhậu , Phở bò.

Nhóm VA : N P As Sb Bi: Ni sư , Thế tục , Ắc , Sầu , Bi.

Nhóm VIA: O S Se Te Po: Ông , Say , sỉn , té , bò.

Nhóm VIIA : F Cl Br I At: Phải , Chi , Bé , Iêu , anh.

Nhóm VIIIA : He Ne Ar Kr Xe Rn: Hằng , Nga , Ăn , Khúc , Xương , Rồng.

Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại

a. Mức độ hóa học của những kim loại giảm dần từ trái sang phải

b. Kim loại đứng trước Mg (K, Ba, Ca, Na) phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường

Hai Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

c. Kim loại đứng trước H tác dụng với dung dịch axit (HCl; H2SO4 loãng,….) tạo ra H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu + 2HCl → ko phản ứng (vì Cu xếp sau H)

d. Kim loại ko tan trong nước (từ Mg trở về sau) đẩy được kim loại xếp sau nó ra khỏi dung dịch muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chú ý:Lúc cho Na vào dung dịch CuCl2 thì:

+ Na phản ứng với nước trước: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
+ Sau đó xảy ra phản ứng: CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2Ag
Sotayhoctap chúc những bạn học tốt!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *