Cách Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị

Thắc mắc : Công thức tính nguyên tử khối trung bình?

 • I- ĐỒNG VỊ
 • II- NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH
 • III. PHƯƠNG PHÁP VÀ VÍ DỤ
 • Video liên quan

Trả lời:

Công thức tính nguyên tử khối trung bình

Với: a, b, c là số nguyên tử (hoặc % số nguyên tử) của mỗi đồng vị.

A, B, C là nguyên tử khối (hay số khối) của mỗi đồng vị.

Cùng Top lời giải tìm hiểu về đồng vị, nguyên tử khối, và nguyên tử khối trung bình nhé

I- ĐỒNG VỊ

Những nguyên tử của cùng một nhân tố hóa học mang thể mang số khối khác nhau. Sở dĩ tương tự vì hạt nhân của những nguyên tử đó mang cùng số proton nhưng mang thể khác số nơtron.

Những đồng vị của cùng một nhân tố hóa học là những nguyên tử mang cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron, do đó số khối A của chúng khác nhau.
Những đồng vị được xếp vào cùng một vị trí (ô nhân tố) trong bảng tuần hoàn.

Tỉ dụ: nhân tố hiđro mang ba đồng vị :

Phần to những nhân tố hoá học là hỗn hợp của nhiều đồng vị. Ngoài khoảng340đồng vị tồn tại trong tự nhiên, người ta đã tổng hợp được2400đồng vị nhân tạo. Những đồng vị của cùng một nhân tố hóa học mang số nơtron trong hạt nhân khác nhau, nên mang một số tính chất vật lí khác nhau.

Tỉ dụ: Ở trạng thái đơn chất, đồng vị3517Clcó tỉ số khối to hơn, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao hơn đồng vị3517Cl.

Nhiều đồng vị, đặc thù là những đồng vị phóng xạ, được sử dụng nhiều trong đời sống, y khoa, nghiên cứu sự phát triển của cây trồng.....

II- NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

1. Nguyên tử khối

Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử

Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử.

Khối lượng của một nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton, nơtron và electron trong nguyên tử đó. Proton và nơtron đều mang khối lượng xấp xỉ1u.

Electron mang khối lượng nhỏ hơn rất nhiều(0,00055u), nên mang thể coi nguyên tử khối xấp xỉ số khối của hạt nhân

2.Nguyên tử khối trung bình

Hầu hết những nhân tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử xác định, nên nguyên tử khối của những nhân tố mang nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp những đồng vị mang tính tới tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị.

Giả sử nhân tố mang hai đồng vị A và B. GọiA¯là nguyên tử khối trung bình, A là nguyên tử khối của đồng vị A, a là tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của đồng vị A, B là nguyên tử khối của đồng vị B, b là tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của đồng vị B. Ta mang :

Trong những tính toán ko cần độ chuẩn xác cao, người ta coi nguyên tử khối bằng số khối

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ VÍ DỤ

1/ Lý thuyết và phương pháp giải

Vận dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình:

Với M1, M2, …, Mn: nguyên tử khối (hay số khối) của những đồng vị

x1, x2,…,xn: số nguyên tử khối hay thành phần số nguyên tử của những đồng vị

Xác định phần trăm những đồng vị

Gọi % của đồng vị Một là x %

⇒ % của đồng vị Hai là (100 – x).

- Lập phương trình tính nguyên tử khối trung bình⇒ giải được x.

Cách 2: phương pháp giải nhanh sử dụng đường chéo để làm bài

2/ Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nhân tố, mang số proton bằng nhau nhưng khác nhau về:

A. số electron

B. số notron

C. số proton

D. số obitan

Đáp án

⇒ Chọn B.

Nhắc lại: Những đồng vị của cùng một nhân tố hóa học là những nguyên tử mang cùng số proton nhưng khác nhau về số notron, do đó số khối A khác nhau.

Ví dụ 2:Trong dãy kí hiệu những nguyên tử sau:

Những kí hiệu nào cùng chỉ cùng Một nhân tố hoá học?

A. A, G và B

B. H và K

C. H, I và K

D. E và F

Đáp án

H và K cùng Một nhân tố hóa học do mang cùng số p là 10

⇒ Chọn B.

Ví dụ 3:Yếu tố Cacbon mang Hai đồng vị bền:612C chiếm 98,89% và613C chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của C là bao nhiêu?

Đáp án

Vậy NTK trung bình của C là 12,0111

Ví dụ 4:Đồng mang Hai đồng vị là2963Cu và2965Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị.

Đáp án

Đặt thành phần phần trăm của2963Cu và2965Cu tuần tự là x và 1-x (%)

M−= 63.x +65.(1-x) = 63.54

Giải PT⇒ x= 0,73 (73%)

%2963Cu = 73%; và %2965Cu = 27%

Ví dụ 5:Trong tự nhiên, X mang hai đồng vị1735X và1737X, chiếm tuần tự 75,77% và 24,23% số nguyên tử X. Y mang hai đông vị à 11Y và 12Y, chiếm tuần tự 99,2% và 0,8% số nguyên tử Y.

a) Trong tự nhiên mang bao nhiêu loại phân tử XY?

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

b) Phân tử khối trung bình của XY là

A. 36,0.

B. 36,5.

C. 37,5.

D. 37,0.

Đáp án

a) Những loại phân tử XY là :35X –1Y,35X –2Y,37X –1Y,37X –2Y

b) Nguyên tử khối trung bình của X :

Nguyên tử khối trung bình Y là:

Phân tử khối trung bình của XY: 35,485 + 1,008 =36,493 ≈ 36,5.

Ví dụ 6.Cho hợp chất AB2tạo bởi hai nhân tố A, B. B mang hai đồng vị 79B: chiếm 55% số nguyên tử B và đồng vị 81B. Trong AB2, phần trăm khối lượng của A là bằng 28,51%. Tính nguyên tử khối trung bình của A, B.

Đáp án

Giảng giải những bước giải:

Phần trăm số nguyên tử của 81B = 100%−55% = 45%

Suy ra, nguyên tử khối trung bình của B là :

MB= 79.55% + 81.45% = 79,9

Ta mang

% A= (A/A + 2B).100% = (A/B + 79,9.2).100% = 28,51%

⇒ A = 63,73

Ví dụ 7.Cacbon mang hai đồng vị bền là126C và136C, và Số khối của cacbon = 12,01. Tính % khối lượng của trong hợp chất CO2(cho MNa= 23; MO= 16)

Đáp án

Gọi a, b tuần tự là % số nguyên tử của đồngvị 12C và13C

Ta mang hệ phương trình sau

a + b = 100 (1)

12a/100 + 13b/100 = 12,01 (2)

Giải hệ phương trình ta được a = 99, b = 1

Ta biết % số nguyên tử = % số mol nên

Số mol của12C là: 0,99.1 = 0,99 mol

%m12C = (0,99.12.100)/(12,01+ 32) = 27

Hỏi bế chảy đầy nước vào lúc nào (Hóa học - Lớp 5)

3 trả lời

Phân loại và gọi tên những hợp chất sau (Hóa học - Lớp 8)

Một trả lời

Axit là những chất làm cho quỳ tím chuyển sang? (Hóa học - Lớp 8)

Một trả lời

Cách tính phần trăm đồng vị, tính nguyên tử khối trung bình hay, chi tiết Hóa học lớp 10 với đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài tập mang lời giải cho tiết sẽ giúp học trò nắm được Cách tính phần trăm đồng vị, tính nguyên tử khối trung bình hay, chi tiết
 

 • A. Phương pháp & Ví dụ

  Lý thuyết và Phương pháp giải

  - Vận dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình:

  Với: a, b, c là số nguyên tử (hoặc % số nguyên tử) của mỗi đồng vị.

  A, B, C là nguyên tử khối (hay số khối) của mỗi đồng vị.

  - Xác định phần trăm những đồng vị

  Gọi % của đồng vị Một là x %

  ⇒ % của đồng vị Hai là (100 – x).

  - Lập phương trình tính nguyên tử khối trung bình ⇒ giải được x.

  Cách 2: phương pháp giải nhanh sử dụng đường chéo để làm bài

 • Ví dụ minh họa

  • Ví dụ 1: Trong tự nhiên, X mang hai đồng vị 1735X và 1737X, chiếm tuần tự 75,77% và 24,23% số nguyên tử X. Y mang hai đông vị à 11Y và 12Y, chiếm tuần tự 99,2% và 0,8% số nguyên tử Y.

   a) Trong tự nhiên mang bao nhiêu loại phân tử XY?

   A. 2        B. 4        C. 5        D. 6

   b) Phân tử khối trung bình của XY là

   A. 36,0.        B. 36,5.        C. 37,5.        D. 37,0.

   Hướng dẫn:

   a) Những loại phân tử XY là : 35X – 1Y, 35X – 2Y, 37X – 1Y, 37X – 2Y

   b) Nguyên tử khối trung bình của X : 

   Nguyên tử khối trung bình Y là: 

   Phân tử khối trung bình của XY: 35,485 + 1,008 =36,493 ≈ 36,5.

  Ví dụ 2: Trong dãy kí hiệu những nguyên tử sau: .

  Những kí hiệu nào cùng chỉ cùng Một nhân tố hoá học?

  A. A, G và B        B. H và K        C. H, I và K        D. E và F

  Hướng dẫn:

  H và K cùng Một nhân tố hóa học do mang cùng số p là 10

  ⇒ Chọn B.

  Ví dụ 3: Yếu tố Cacbon mang Hai đồng vị bền: 612C chiếm 98,89% và 613C chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của C là bao nhiêu?

  Hướng dẫn:

  Vậy NTK trung bình của C là 12,0111

  Ví dụ 4: Đồng mang Hai đồng vị là 2963Cu và 2965Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị.

  Hướng dẫn:

  Đặt thành phần phần trăm của 2963Cu và 2965Cu tuần tự là x và 1-x (%)

  M− = 63.x +65.(1-x) = 63.54

  Giải PT ⇒ x= 0,73 (73%)

  % 2963Cu = 73%; và % 2965Cu = 27%

 • Ví dụ 5: Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nhân tố, mang số proton bằng nhau nhưng khác nhau về:

  A. số electron        B. số notron        C. số proton        D. số obitan

  Hướng dẫn:

  ⇒ Chọn B.

  Nhắc lại: Những đồng vị của cùng một nhân tố hóa học là những nguyên tử mang cùng số proton nhưng khác nhau về số notron, do đó số khối A khác nhau.

  B. Bài tập trắc nghiệm

  • Câu 1. Yếu tố cacbon mang hai đồng vị bền: 12Cchiếm 98,89% và 13C chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của nhân tố cacbon là

   A. 12,5245       B. 12,0111       C. 12,0219       D. 12,0525

  Câu 2. Trong dãy kí hiệu những nguyên tử sau, dãy nào chỉ cùng một nhân tố hóa học:

  A. 6A14 ; 7B15        B. 8C16; 8D17; 8E18        C. 26G56; 27F56        D. 10H20 ; 11I22

  Câu 3. Cho ba nguyên tử mang kí hiệu là Phát biểu nào sau đây là sai ?

  A. Số hạt electron của những nguyên tử tuần tự là: 12, 13, 14.

  B. Đây là 3 đồng vị.

  C. Ba nguyên tử trên đều thuộc nhân tố Mg.

  D. Hạt nhân của mỗi nguyên tử đều mang 12 proton.

  Câu 4. Yếu tố clo mang hai đồng vị bền 1735Cl chiếm 75,77% và 1737Cl chiếm 24,23%. Tính nguyên tử khối trung của clo?

  A. 35        B. 35,5        C. 36        D. 37

  Câu 5. Mang 3 nguyên tử: Những nguyên tử nào là đồng vị của một nhân tố?

  A. X, Y B. Y, Z       C. X, Z       D. X, Y, Z

  Câu 6. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Trong tự nhiên, đồng mang hai đồng vị  Tính tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của đồng vị 2963Cu tồn tại trong tự nhiên

  A. 28%        B. 73%        C 42%        D. 37%

  Câu 7. Trong tự nhiên mang hai đồng vị bền: 1737Cl chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là 1735Cl. Thành phần % theo khối lượng của 1737Cl trong HClO4 là:

  A. 8,92%        B. 8,43%        C. 8,56%        D. 8,79%

 • Câu 8. Yếu tố hóa học bao gồm những nguyên tử:

  A. Mang cùng số khối A.        B. Mang cùng số proton.

  C. Mang cùng số nơtron.       D. Mang cùng số proton và số nơtron.

 • Câu 9. Trong tự nhiên Oxi mang 3 đồng vị 16O(x1%) , 17O(x2%) , 18O(4%), nguyên tử khối trung bình của Oxi là 16,14. Phần trăm đồng vị 16O và 17O tuần tự là

  A. 35% & 61%       B. 90% & 6%       C. 80% & 16%       D. 25% & 71%

  Câu 10. Một nhân tố X gồm hai đồng vị là X1 và X2. Đồng vị X1 mang tổng số hạt là 18. Đồng vị X2 mang tổng số hạt là 20. Biết rằng % những đồng vị trong X bằng nhau và những loại hạt trong X1 cũng bằng nhau. Xác định nguyên tử khối trung bình của X?

  A. 13        B. 19        C. 12        D. 16

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *