Đun nóng dung dịch chứa Ca(HCO3)2 nêu hiện tượng và viết pứ

Phương trình hóa học

 • Nhiệt phân Ca(HCO3)Hai ra CaCO3
 • 1. Phương trình phản ứng phân hủy Ca(HCO3)2
 • 2. Điều kiện phản ứng xảy ra
 • 3.Phương pháp giải nhiệt phân muối hiđrocacbonat và muối cacbonat
 • 3.1. Nhiệt phân muối hiđrocacbonat (HCO3-)
 • 3.2. Nhiệt phân muối cacbonat (CO32-)
 • 4. Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan
Ca(HCO3)2+2NaOHCaCO3+2H2O+Na2CO3
canxi hirocacbonatnatri hidroxitcanxi cacbonatnướcnatri cacbonat
Sodium hydroxideCalcium carbonateSodium carbonate

Điều kiện phản ứng

Ko với

Hiện tượng nhận diện

Xuất hiện kết tủa trắng Canxi cacbonat (CaCO3).

Cùng Top lời giải tìm hiểu Ca(HCO3)Hai nhé.

I. Khái niệm

- Khái niệm: Canxi hiđrocacbonat là một hợp chất vô sinh với công thức hóa học là Ca(HCO3)2. Hợp chất này ko tồn tại dưới dạng chất rắn, mà nó chỉ tồn tại trong dung dịch nước với chứa những ion.

- Công thức phân tử: Ca(HCO3)2

II. Tính chất vật lý

Dưới đây là một số tính chất vật lý của hợp chất này:

- Tồn tại trong dung dịch dưới dạng trong suốt

- Nhận mặt bằng dung dịch HCl, sẽ thấy thoát ra khí ko màu, ko mùi

- Phương trình hóa học lúc Canxi bicacbonat tác dụng với HCl

Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O + 2CO2

III. Tính chất hóa học

- Tác dụng với axit mạnh

Ca(HCO3)2+ H2SO4→ CaSO4+ 2H2O + 2CO2

- Tác dụng với dung dịch bazơ

Ca(HCO3)2+ Ca(OH)2→ 2CaCO3+ 2H2O

Ca(HCO3)2+ 2NaOH→ CaCO3+ Na2CO3+ 2H2O

- Bị phân hủy bởi nhiệt độ:

Ca(HCO3)Hai to→ CaCO3+ H2O + CO2

- Phản ứng trao đổi CO32–, PO43–

Ca2++ CO32–→ CaCO3↓ (trắng)

3Ca + 2PO43–→ Ca3(PO4)2↓(trắng)

IV. Điều chế

- Sục CO2đến dư vào dung dịch Ca(OH)2

2CO2+ Ca(OH)2→ Ca(HCO3)2

V. Bài tập ví dụ:

Câu 1.Nhiệt phân hoàn toàn 81 gam Ca(HCO3)2thu được V lít khí CO2(đktc). Trị giá của V là:

A. 5,6.

B. 33,6.

C. 11,2.

D. 22,4.

Đáp án D

Hướng dẫn

nCa(HCO3)2= 81: 162 = 0,5 mol

Ca(HCO3)2→ CaCO3+ CO2+ H2O

0,5 → 0,5 → 0,5 mol

CaCO3→ CaO + CO2

0,5 → 0,5 mol

Câu 2.Hỗn hợp rắn A gồm Ca(HCO3); CaCO3; NaHCO3; Na2CO3. Nung A tới khối lượng ko đổi được chất rắn B gồm:

A. CaCO3và Na2O.

B. CaO và Na2O.

C. CaCO3và Na2CO3.

D. CaO và Na2CO3.

Đáp án D

Hướng dẫn

Ca(HCO3)2→ CaO + 2CO2+ H2O

CaCO3→ CaO + CO2

2NaHCO3→ Na2CO3+ CO2+ H2O

Câu 3:Để điều chế Ca từ CaCO3cần thực hiện ít nhất mấy phản ứng ?

A. Hai B. 3 C. 4 D. 5

Đáp án B

Hướng dẫn:

Phản ứng (1): CaCO3+ 2HCl → CaCl2+ CO2+ H2O

Phản ứng (2): CaCl2→ Ca + Cl2↑

Câu 4:Hợp chất Y của Canxi là thành phần chính của vỏ những loại ốc, sò... Ngoài ra Y được sử dụng rộng rãi trong sản xuất vôi, xi măng, thủy tinh, chất phụ gia trong công nghiêp thực phẩm. Hợp chất Y là:

A. CaO.

B. CaCO3.

C. Ca(OH)2.

D. Ca3(PO4)2

Đáp án B

Hướng dẫn:

Giảng giải

Canxi cacbonat được sử dụng rộng rãi trong sản xuất vôi, xi măng, thủy tinh, chất phụ gia trong công nghiêp thực phẩm

Câu 5.Thổi V lít khí CO2(đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)21M thu được 6 gam kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dung dịch lại thấy với kết tủa nữa. Tìm V?

A. 3,136 lít

B. 6,272 lít

C. 1,568 lít

D. 4,704 lít

Đáp án A

Hướng dẫn

nCaCO3= 6/100 = 0,06 mol

nCaCO3 tạo thêm là 4/100 = 0,04 mol

CO2+ Ca(OH)2→ CaCO3+ H2O

0,06 → 0,06 → 0,06

2CO2+ Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2→ CaCO3+ CO2 + H2O

0,04 0,04

→ nCO2ở phản ứng Hai là 0,04.2 =0 ,08 mol

→ nCO2= 0,06 + 0,08 = 0,14 mol

→ V = 0,14.22,4 = 3,136 lít

Câu 6.Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít lúć CO2(đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)Hai 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,97.

B. 3,94.

C. 19,7.

D. 9,85.

Đáp án D

Hướng dẫn

nCO2= 3,36/22,4 = 0,15 (mol);

nBa(OH)2= 0,1.1 = 0,1 (mol)

Ta với: 1 < nCO2/nBa(OH)2= 0,15/0,1 =1,5 < 2

CO2 + Ba(OH)2→ BaCO3↓ + H2O

a ← a ← a (mol)

2CO2+ Ba(HCO3)2→ Ba(HCO3)2

2b ← b ← b (mol)

Ta với:

∑nBa(OH)2= a + b = 0,1

∑nCO2= a + 2b = 0,15

a = 0,05

b = 0,05

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Nêu hiện tượng xảy ra, giảng giải và viết PTHH lúc: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)Hai tới dư, sau đó đun nóng dung dịch thu được.

Những thắc mắc tương tự

 Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp những chất: K2O, CuO, Fe3O4, Al2O3 nung nóng (những chất với số mol bằng nhau). Kết thúc những phản ứng thu được chất rắn A và khí B. Cho A vào H2O (lấy dư) thu được dung dịch C và phần ko tan D. Cho D vào dung dịch AgNO3 (số mol AgNO3 bằng hai lần tổng số mol những chất trong hỗn hợp ban sơ) thu được dung dịch E và chất rắn F. Lấy khí B cho sục qua dung dịch C được dung dịch H và kết tủa I. Hãy xác định thành phần những chất của A, B, C, D, E, F, H, I và viết những phương trình hóa học xảy ra.

giúp e với

Nhiệt phân Ca(HCO3)Hai ra CaCO3

 • 1. Phương trình phản ứng phân hủy Ca(HCO3)2
 • 2. Điều kiện phản ứng xảy ra
 • 3.Phương pháp giải nhiệt phân muối hiđrocacbonat và muối cacbonat
  • 3.1. Nhiệt phân muối hiđrocacbonat (HCO3-)
  • 3.2. Nhiệt phân muối cacbonat (CO32-)
 • 4. Bài tập vận dụng liên quan

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O được VnDoc soạn là phản ứng nhiệt phân Ca(HCO3)2, đây cũng là phương trình nằm trong nội dung bài học nước cứng. Nước cứng tạm thời do những muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)Hai gây nên. Kỳ vọng thông qua nội dung phương trình phản ứng, cũng như lý thuyết liên quan. Sẽ giúp độc giả viết và thăng bằng xác thực phản ứng nhiệt phân Ca(HCO3)Hai cũng như vận dụng vào giải những dạng thắc mắc liên quan.

 • CaCO3 → CaO + CO2
 • Ca(OH)2 + HCl → CaCl2 + H2O
 • Ca(OH)2 + H2SO4 ⟶ CaSO4 + H2O
 • CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

1. Phương trình phản ứng phân hủy Ca(HCO3)2

2. Điều kiện phản ứng xảy ra

Nhiệt độ

3.Phương pháp giải nhiệt phân muối hiđrocacbonat và muối cacbonat

3.1. Nhiệt phân muối hiđrocacbonat (HCO3-)

Nhận xét: Tất cả những muối hiđrocacbonat đều kém bền nhiệt và bị phân huỷ lúc đun nóng.

Phản ứng:

2M(HCO3)n → M2(CO3)n + nCO2 + nH2O

Ví dụ: 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

3.2. Nhiệt phân muối cacbonat (CO32-)

Nhận xét: Những muối cacbonat ko tan (trừ muối amoni) đều bị phân huỷ bởi nhiệt.

Phản ứng:

M2(CO3)n → M2On + CO2

VD: CaCO3 → CaO + CO2

Lưu ý:

Những phản ứng nhiệt phân muối cacbonat và hiđrocacbonat đều ko thuộc phản ứng oxi hoá - khử.

Phản ứng nhiệt phân muối FeCO3 trong ko khí với phản ứng:

FeCO3 → FeO + CO2

4FeO + O2 → 2Fe2O3

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Nhiệt phân hoàn toàn 81 gam Ca(HCO3)Hai thu được V lít khí CO2 (đktc). Trị giá của V là:

A. 5,6.

B. 33,6.

C. 11,2.

D. 22,4.

Xem đáp án

Đáp án D

nCa(HCO3)2 = 81: 162 = 0,5 mol

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

0,5 → 0,5 → 0,5 mol

CaCO3 → CaO + CO2

0,5 → 0,5 mol

Câu 2. Hỗn hợp rắn A gồm Ca(HCO3); CaCO3; NaHCO3; Na2CO3. Nung A tới khối lượng ko đổi được chất rắn B gồm:

A. CaCO3 và Na2O.

B. CaO và Na2O.

C. CaCO3 và Na2CO3.

D. CaO và Na2CO3.

Xem đáp án

Đáp án D

Ca(HCO3)2 → CaO + 2CO2 + H2O

CaCO3 → CaO + CO2

2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

Câu 3. Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

A. Na2CO3 và Na3PO4

B. Na2SO4 và Na3PO4.

C. HCl và Na2CO3.

D. HCl và Ca(OH)2.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 4. Nhiệt phân hoàn toàn 16,Hai gam Ca(HCO3)2, thu được V lít khí CO­Hai ở đktc. Trị giá của V là

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 5,6

Xem đáp án

Đáp án C

Ca(HCO3)2 → CaO + 2CO2↑ + H2O

→ nCO2 = 2nCa(HCO3)2 = 2.16,2162 = 0,2mol→V = 4,48

Câu 5. Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3- và 0,02 mol Cl-. Nước trong cốc là:

A. Nước mềm

B. Nước cứng tạm thời

C. Nước cứng vĩnh cửu

D. Nước cứng toàn phần

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 6. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)Hai 1M thu được 6 gam kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dung dịch lại thấy với kết tủa nữa. Tìm V?

A. 3,136 lít

B. 6,272 lít

C. 1,568 lít

D. 4,704 lít

Xem đáp án

Đáp án A

nCaCO3 = 6/100 = 0,06 mol

nCaCO3 tạo thêm là 4/100 = 0,04 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,06 → 0,06 → 0,06

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2→ CaCO3 + CO2 + H2O

0,04 0,04

→ nCO2 ở phản ứng Hai là 0,04.2 =0 ,08 mol

→ nCO2= 0,06 + 0,08 = 0,14 mol

→ V = 0,14.22,4 = 3,136 lít

Câu 7. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít lúć CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)Hai 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,97.

B. 3,94.

C. 19,7.

D. 9,85.

Xem đáp án

Đáp án D

nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol);

nBa(OH)2 = 0,1.1 = 0,1 (mol)

Ta với: 1 < nCO2/nBa(OH)2 = 0,15/0,1 =1,5 < 2

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

a ← a ← a (mol)

2CO2 + Ba(HCO3)2 → Ba(HCO3)2

2b ← b ← b (mol)

Ta với:

∑nBa(OH)2 = a + b = 0,1

∑nCO2 = a + 2b = 0,15

a = 0,05

b = 0,05

Câu 8. Nung hỗn hợp X gồm FeCO3 và BaCO3 trong ko khí tới khối lượng ko đổi, thu được chất rắn Y và V lít CO2 (đktc). Hòa tan Y vào H2O dư thu được dung dịch Z và 8 gam chất rắn ko tan. Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào Z thu được 9,85 gam kết tủa. Khối lượng của FeCO3 và BaCO3 trong hỗn hợp ban sơ?

A. 11,6 gam, 29,77g

B. 23,Hai gam, 29,77 gam

C. 23,Hai gam, 32,45 gam

D. 11,6 gam, 24, 67 gam

Xem đáp án

Đáp án A

4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2

x………………→ 0,5x ……. x

BaCO3 → BaO + CO2

y …………..→.. y……y

nCO2 = x + y

Chất rắn Y gồm: Fe2O3 và BaO

Y + H2O dư: Chất rắn ko tan là Fe2O3

→ 160.0,5x = 8 → x = 0,Một mol → nCO2 = 0,1 + y

BaO + H2O → Ba(OH)2

y.…………..→……..y

Dung dịch Z là dung dịch Ba(OH)2

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

y……. →…… y…… y

→ Số mol CO2 dư để hòa tan kết tủa BaCO3 là: (0,1 + y) – y =0,Một mol

CO2 + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2

0,1…→…..0,1…………………..0,1

nBaCO3 = y - 0,1 = 9,85/197 = 0,05 mol → y = 0,15 mol

mFeCO3 = 0,1.116 = 11,6g

mBaCO3 = 0,15.197 = 29,77g

Câu 9.Nhận định nào sau đây về muối cacbonat là đúng ? Tất cả muối cacbonat đều

A. bị nhiệt phân tạo ra oxit kim loại và cacbon dioxit

B. ko tan trong nước

C. tan trong nước.

D. bị nhiệt phân trừ muối cacbonat của kim loại kiềm.

Xem đáp án

Đáp án D

Muối cacbonat của kim loại kiềm, amoni và hầu hết những muối hidrocacbonat dễ tan trong nước. những muối của kim loại ko tan trong nước, ví dụ: BaCO3; KCO3.

+ Muối cacbonat trung hòa của kim loại kiềm bền với nhiệt. Muối cacbonat trung hòa của kim loại khác cũng như muối hidrocacbonat bị nhiệt phân hủy.

Ví dụ: BaCO3 → BaO + CO2 hay

2KHCO3 → K2CO3 + CO2 + H2O

Cau 10. Lúc cho từ từ dung dịch K2CO3 vào dung dịch HCl khuấy đều, hiện tượng xảy ra là

A. xuất hiện chất khí bay ra ngay lúc cho K2CO3 vào

B. sau Một thời kì thấy xuất hiện chất khí bay ra, dung dịch trong suốt

C. ko với khí thoát ra

D. với khí thoát ra và xuất hiện kết tủa

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình hóa học: K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O.

Lúc cho từ từ dung dịch K2CO3 vào dung dịch HCl khuấy đều, hiện tượng xảy ra là xuất hiện chất khí bay ra ngay lúc cho K2CO3 vào

.........................................

Trên đây VnDoc đã đưa tới những bạn bộ tài liệu rất hữu ích Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O. Để với kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh vật học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sớt tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để với thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *