Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là gì?

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Sản phẩm của phản ứng thủy phân CH3COOC2H5 trong môi trường axit là gì?
 • Ứng với công thức phân tử C5H13N sở hữu bao nhiêu amin bậc một, mạch cacbon ko phân nhánh, là đồng phân cấu tạo của nhau?
 • Tên của CH3COOC6H5 là gì?
 • Khối lượng của một đoạn tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn tơ nilon-6,6 và tơ capron nêu trên tuần tự là bao nhiêu?
 • Sản phẩm cuối cùng lúc thủy phân tinh bột là gì?
 • Hợp chất nào đây thuộc loại đipeptit?
 • Trong những loại tơ dưới đây, chất nào là tơ nhân tạo?
 • Đun nóng glixerol với hỗn hợp 4 axit: axit acetic, axit stearic, axit panmitic, axit linoleic sở hữu mặt H2SO4 đặc xúc tác thu được tối đa bao nhiêu chất béo no?
 • Kim loại độ dẫn điện tốt nhất?
 • Chất thuộc loại α – amino axit?
 • Cặp chất ko xảy ra phản ứng hóa học là gì?
 • Công thức một mắt xích của polime Y là gì?
 • Chất nào sau đây là thuộc loại đissaccarit?
 • Số phát biểu đúng là mấy?
 • Hòa tan hết 5,6 gam Fe bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 đặc nóng thu được V lít NO2 là sản phẩm khử duy nhất (đktc). V sở hữu trị giá nhỏ nhất là bao nhiêu?
 • Phát biểu nào sau đây về amino axit ko đúng?
 • Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng hết với axit HCl. Khối lượng muối thu được là bao nhiêu?
 • Đung nóng 14,08 gam este X sở hữu công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH dư. Sau phản ứng thu được 13,12 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X là gì?
 • Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozo thu được là bao nhiêu?
 • Cho phát biểu sau về cacbohiđrat:(a) Glucozo và saccarozo đều là chất rắn sở hữu vị ngọt, dễ tan trong nước.
 • Cho Al tác dụng với dung dịch X tạo khí Y sở hữu tỉ khối so với H2 bằng 32. X là dung dịch nào sau đây?
 • Cho những chất: saccarozo, glucozo, fructozo, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Với bao nhiêu chất vừa tham gia phản ứng tráng bạc vừa sở hữu khả năng phản ứng với Cu(OH)Hai ở điều kiện thường?
 • Đốt cháy hoàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozo, tinh bột, glucozo và saccarozo cần 2,52 lít O2(đktc), thu được 1,8 gam nước. Trị giá của m là bao nhiêu?
 • Cho hỗn hợp gồm 3 gam Fe và 3 gam Cu vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0,448 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Khối lượng muối trong dung dịch thu được là gì?
 • Chất béo là Trieste của chất béo với chất nào sau đây?
 • Cho phát biểu sau:(a) Saccarozo được cấu tạo từ Hai gốc α – glucozo.(b) Oxi hóa glucozo, thu được sorbitol.
 • Hợp chất X este no, đơn chức, mạch hở. Biết 9 gam X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,75M đun nóng.
 • Nhận xét nào su đây ko đúng?
 • Hai kim loại nào sau đây đều tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng) và dung dịch FeSO4 ?
 • Một α-aminoaxit X (trong phân tử chỉ chứa Một nhóm amino và Một nhóm cacboxyl). Cho 13,35 gam X tác dụng hết với HCl dư, thu được 18,825 gam muối. Chất X là gì?
 • Chất nào đây thuộc loại amin bậc hai?
 • Cho dãy kim loại sau: Na, Mg, Fe, Cu. Kim loại sở hữu tính khử yếu nhất trong dãy đã cho là gì?
 • Cho 8,76 gam một amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư) thu được 13,14 gam muối. Phần trăm về khối lượng của nitơ trong X sở hữu trị giá sắp đúng là bao nhiêu?
 • Đun nóng dung dịch X chứa m gam glucozo với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sauk hi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 10,8 gam Ag. Trị giá của m là bao nhiêu?
 • Số gốc α-amino axit phân tử tripeptit mạch hở là bao nhiêu?
 • Thủy tinh hữu cơ (hay thủy tinh plexiglas) là một vật liệu quan yếu, được sử dụng làm kính lúp, thấu kính, kính chống đạn,… Thủy tinh hữu cơ được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp monomer nào sau đây?
 • Ở điều kiện thích hợp, hai chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành metyl axetat?
 • Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng vừa đủ dung dịch KOH đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Trị giá của m là bao nhiêu?
 • Cho dãy chất: tinh bột, xenlulozo, glucozo, fructozo, saccarozo. Số chất trong dãy thuộc loại monosaccarit là bao nhiêu?
 • Trong phân tử glucozo và fructozo đều sở hữu nhóm chức nào sau đây?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *