Phương trình phân tử: CaCO3 + 2HCl → CaCl2  + CO2 +  H2O có phương trình ion rút gọn sau? 

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho những chất sau: HCl, H2S, HNO3, NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, NaCl, BaCl2. Mang bao nhiêu chất điện li yếu? 
 • Trộn 40 ml dd HCl 0,5M với 60ml dd NaOH 0,5M. Dung dịch thu được với pH là 
 • Nếu trộn 100 ml dung dịch HCl 0,01M với 100 ml dung dịch H2SO4 0,005M thì dung dịch thu được với pH là (Biết H2O bay khá ko �
 • Cho những chất : a) H2SO4            b) Ba(OH)2          c)
 • Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra lúc : 
 • Phương trình phân tử: CaCO3 + 2HCl → CaCl2  + CO2 +  H2O với phương trình ion rút gọn sau? 
 • Cho những muối sau: NaHSO4 , NaHCO3 , Na2HPO3 . Muối axit trong số đó là: 
 • Cho những phản ứng hóa học sau:    (l) (NH4)2SO4 + BaCl2 →           &
 • Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,1M. Nếu bỏ qua sự điện li của nước thì giám định nào sau đây là đúng? 
 • Cho 10 ml dung dịch HCl với pH = 3. Thêm vào đó x ml nước đựng và khuấy đều, thu được dung dịch với pH = 4.
 • Nhận xét nào sau đây sai ? 
 • Mang 100 ml dung dịch Ba(OH)Hai 1M, thêm vào 100ml H2O thu được dung dịch X. Nồng độ OH –  trong dung dịch X là: 
 • Dung dịch CH3COOH 0,1M  phải với 
 • Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dd ? 
 • Một dd với pH = 5 , thì 
 • Phản ứng nào sau đây ko phải phản ứng trao đổi ion? 
 • Dung dịch H2SO4 với pH = Hai thì nồng độ của H2SO4 là : 
 • Cho Hai dung dịch HCl và CH3COOH với cùng nồng độ CM, Hãy so sánh độ pH của Hai dung dịch ? 
 • Cho: BaCl2 + X →NaCl + Y. Trong các câu trả lời sau, câu nào sai ? 
 • Phương trình điện li nào sau đây viết sai ? 
 • Phương trình điện li nào viết đúng? 
 • Dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.
 • Dung dịch KOH 0,0001M với pH bằng: 
 • Dãy ion nào sau đây với thể  đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch ? 
 • Cho 1,5 lít dung dịch KOH có pH = 9. Nồng độ mol/l của dung dịch KOH là: 
 • Phản ứng nào sau đây ko phải là phản ứng axit–bazơ? 
 • Những ion nào sau đây ko cùng tồn tại trong một dung dịch: 
 • Trộn 600ml dd HCl 1M với 400 ml dd NaOH 1,25M thu được Một lít dd X. pH của dd X bằng 
 • Chất nào dưới đây ko phân li ra ion lúc tan trong nước ? 
 • Phương trình phân tử: 2NaOH + CuCl2 → 2NaCl + Cu(OH)Hai với phương trình ion rút gọn sau? 
 • Lúc đổ KOH tới dư vào dd H3PO4, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được muối 
 • Thuốc thử tiêu dùng để nhận diện ion PO43- trong dung dịch muối photphat 
 • Trộn 50 ml dd H3PO4 1M với V ml dd KOH 1M thu được một muối trung hoà. Trị giá nhỏ nhất của V là: 
 • Cho 100 ml dd NaOH 1M tác dụng với 50 ml dd H3PO4 1M, dd muối thu được với nồng độ mol: 
 • Loại phân đạm nào sau đây với đọ dinh dưỡng cao nhất ? 
 • Phần trăm về khối lượng của yếu tố N trong (NH2)2CO là : 
 • Phân bón nào làm tăng độ chua của đất
 • Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất nào sau đây: 
 • Phân đạm ure thường chứa 46% N. Khối lượng (kg) urê đủ phân phối 70 kg N: 
 • Phân kali KCl sản xuất được từ quặng sinvinit thường chỉ chứa 50% K2O. Hàm lượng % KCl trong phân bón đó: 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *