Nguyên tử Ca (Z = 20 có cấu hình electron là)

Chọn đáp án: C.

  • B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
  • D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
  • Đáp án B Cấu hình e của Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 Ca với xu hướng nhường 2e để đạt cấu hình của khí trơ Ar. Cấu hình e của ion Ca2+ là1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • C. Lớp M với 6e.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Giảng giải: Lớp M với 8e.

Nghi vấn trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số nghi vấn: 37

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Cấu hình electron nào sau đây viết ko đúng?

Ion X với 18 electron và 16 proton, mang điện tích là

Cu2+ với cấu hình electron là (biết Cu với Z = 29)

Cho Zn với số hiệu nguyên tử bằng 30. Cấu hình của ion Zn2+ là

Nhân tố với Z = 11 thuộc loại nhân tố:

M là nhân tố p, nguyên tử nhân tố M với 7 electron hóa trị. M là:

Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p4. Nhận xét nào sau đây đúng 

Cho biết nguyên tử Clo với Z = 17, cấu hình electron của ion Cl- là:

Phân lớp nào sau đây bán bão hòa?

Cho 3 ion : Na+, Mg2+, F– . Phát biểu nào sau đây sai ?

Nguyên tử ({}_8^{16}O) với số electron được phân bố vào thứ tự những lớp là:

Nguyên tử 24Mg với cấu hình electron: 1s22s22p63s2. Hạt nhân của Mg với:

Nguyên tử của nhân tố nào sau đây với số electron đơn thân là to nhất?

Nhân tố nào dưới đây là nhân tố s?

Nhân tố X với cấu hình e là: 1s22s22p63s23p3. Kết luận ko đúng là:

18/06/2021 13,165

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Đáp án xác thực

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

Đáp án B Cấu hình e của Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 Ca với xu hướng nhường 2e để đạt cấu hình của khí trơ Ar. Cấu hình e của ion Ca2+ là1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho biết nguyên tử Clo với Z=17, cấu hình electron của ion Cl- là:

Xem đáp án » 18/06/2021 17,034

Chọn câu đúng nhất trong những câu sau:

Xem đáp án » 18/06/2021 15,807

Hợp chất trong phân tử với liên kết ion là :

Xem đáp án » 18/06/2021 12,933

Ion nào sau đây với 32 electron :

Xem đáp án » 18/06/2021 9,563

Cho một số hợp chất: H2S, H2SO3, H2SO4, NaHS, Na2SO3, SO3, K2S, SO2. Dãy những chất trong đó lưu huỳnh với cùng số oxi hóa là

Xem đáp án » 18/06/2021 8,413

Ion nào với tổng số proton bằng 48 ?

Xem đáp án » 18/06/2021 7,412

Nguyên tử oxi với cấu hình electron là :1s22s22p4.  Sau lúc tạo liên kết hóa học, nó với cấu hình là :

Xem đáp án » 18/06/2021 6,444

Nguyên tử X với cấu hình electron: 1s2 2s2 2p5 thì ion tạo ra từ nguyên tử X sẽ với cấu hình electron nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,827

Hoá trị trong hợp chất ion được gọi là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,352

Công thức cấu tạo đúng của CO2 là :

Xem đáp án » 18/06/2021 3,270

Xét oxit của những nguyên tử thuộc chu kì 3, những oxit với liên kết ion là :

Xem đáp án » 18/06/2021 3,111

Những nguyên tử liên kết với nhau để :

Xem đáp án » 18/06/2021 2,991

Nguyên tử X (Z=7), nguyên tử Y(Z=8). Công thức phân tử của hợp chất mà X với hoá trị cao nhất với thể là:

Xem đáp án » 18/06/2021 2,190

Nhân tố R là phi kim thuộc nhóm A. Hợp chất của R với hidro là RH3. Hóa trị và số oxi hóa của R trong oxit tương ứng với hóa trị cao nhất tuần tự là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,096

Liên kết cùng hóa trị tồn tại do

Xem đáp án » 18/06/2021 2,093

18/06/2021 6,761

C. Lớp M với 6e.

Đáp án xác thực

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nguyên tử nhân tố X với tổng số hạt bằng 82, hạt mang điện nhiều hơn hạt ko mang điện là 22 hạt. Số khối A của nguyên tử X là

Xem đáp án » 18/06/2021 63,886

Một nhân tố của nguyên tử X với tổng số hạt  (p, n, e) bằng 52 và với số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nhân tố X là

Xem đáp án » 18/06/2021 32,253

Nguyên tử X với tổng số hạt proton, nơtron, electron là 34. Biết số nơtron nhiều hơn số proton là 1. Số khối của X là

Xem đáp án » 18/06/2021 30,876

Cấu hình electron nào dưới đây là của nguyên tử nhân tố X (Z=24)?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,056

Nguyên tử nhân tố X với số khối bằng 23, số hiệu nguyên tử bằng 11. X với

Xem đáp án » 18/06/2021 4,032

A, B là hai đồng vị của cùng một nhân tố hóa học. A với số khối bằng 24 chiếm 60% số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của hai đồng vị là 24,4. Số khối của đồng vị B là:

Xem đáp án » 18/06/2021 3,949

Cấu hình electron nào dưới đây viết ko đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,474

Đồng với đồng vị 63Cu (69,1%) và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là:

Xem đáp án » 18/06/2021 3,002

Một nguyên tử với 9 electron ở lớp vỏ, hạt nhân của nó với 10 nơtron. Số hiệu nguyên tử đó

Xem đáp án » 18/06/2021 2,996

Cation X+ với cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2s22p6. Cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 

Xem đáp án » 18/06/2021 2,583

Hạt nhân của nguyên tử  Cu2965 với số nơtron là:

Xem đáp án » 18/06/2021 2,485

Câu nào dưới đây là đúng nhất ?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,424

Nguyên tử nào trong số những nguyên tử sau đây với 19 proton, 19 electron, 20 nơtron?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,020

Một nguyên tử với 9 electron và hạt nhân của nó với 10 nơtron. Số hiệu của nguyên tử đó là bao nhiêu ?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,746

Ion nào dưới đây với cấu hình electron của khí trơ Ne?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,408

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *