Cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh (z=16) ở trạng thái cơ bản là

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Cấu hình electron nguyên tử – Bài Hai trang 27 sgk hoá học 10. Bài 2. Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16) :

Bài 2. Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16) :

A. 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5 ;           B. Một s2 2s1 2p6 3s2 3p6 ;

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ;           D. Một s2 2s2 2p6 3s2 3p3.

Chọn đáp án đúng.

Quảng cáo

LỜI GIẢI

Câu trả lời đúng là c : ls2 2s2 2p6 3s2 3p4 sở hữu z = 16.

Yếu tố lưu huỳnh (Z=16)

a. Viết cấu hình electron nguyên tử của nhân tố S và ion S2-.

b. Xác định vị trí của nhân tố lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học.

c. Xác định tính chất của nhân tố lưu huỳnh (tính kim loại, phi kim; xu hướng nhường, nhận electron; hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi, công thức oxit – hiđroxit và tính chất; hóa trị trong hợp chất khí với hiđro, công thức) (nếu sở hữu)

d. So sánh tính chất của S với O (Z=8) và Se (Z=34)

Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16):

A. 1s22s22p53s23p5

B. 1s22s22p63s23p6

C. 1s22s22p63s23p4

D. 1s22s22p63s23p3

Chọn đáp án đúng.

X : 1s22s22p63s23p4

Y : 1s22s22p63s23p6                

Z : 1s22s22p63s23p64s2

A.  X.

B.  Y.

C.  Z.

D.  X và Y.

Viết cấu hình electron nguyên tử của lưu huỳnh S (Z = 16). Để đạt được cấu hình electron của khí trơ sắp nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử lưu huỳnh nhận hay nhường bao nhiêu electron? Lưu huỳnh thể hiện tính chất kim loại hay phi kim?

a)1s22s22p6

c)1s22s22p63s23p3

e)1s22s22p63s23p34s2

Dãy chi gồm những nhân tố kim loại là:

A. b, e

B. a, b, c

C. a, c, d

D. b, c

Cho cấu hình electron của những nguyên tử sau:

(X)  Một s Hai Hai s Hai Hai p 6 3 s Hai 3 p 3

(Y)  Một s Hai Hai s Hai Hai p 6 3 s Hai 3 p 6 4 s 1

(Z)  Một s Hai Hai s Hai Hai p 6 3 s 2

(T)  Một s Hai Hai s Hai Hai p 6 3 s Hai 3 p 6 3 d 8 4 s 2

Dãy những cấu hình electron của những nguyên tử kim loại là

A. X, Y, Z.       

B. Y, Z, T.       

C. X, Y, Z.       

D. X, Z, T. 

Cho nguyên tử lưu huỳnh ở ô thứ 16. Cấu hình electron của  S 2 -  là

A.  Một s Hai Hai s Hai p 6 .

B.  Một s Hai Hai s Hai Hai p 6 3 s Hai 3 p 4 .

C.  Một s Hai Hai s Hai Hai p 6 3 s Hai 3 p 6 .

D.  Một s Hai Hai s Hai Hai p 6 3 s 2 .

Cấu hình electron của anion X 2 - là Một s Hai Hai s Hai Hai p 6 3 s Hai 3 p 6 . Cấu hình electron của nguyên tử X là

A.  Một s Hai Hai s Hai Hai p 6 3 s Hai 3 p 6 4 s 2 .

B.  Một s Hai Hai s Hai Hai p 6 3 s Hai 3 p 6 3 d 2 .

C.  Một s Hai Hai s Hai Hai p 6 3 s Hai 3 p 4 .

D.  Một s Hai Hai s Hai Hai p 6 3 s 2 .

Cấu hình electron của nguyên tử S (Z = 16): 1s22s22p63s23p4. Để đạt cấu hình electron của khí trơ sắp nhất (Ar) trong Bảng tuần hoàn nguyên tử S nhận Hai electron để đạt 8e ở lớp ngoài cùng. S sở hữu tính phi kim.

S + 2e → S2-

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn?

a) Hóa trị cao nhất với oxi.

b) Nguyên tử khối.

c) Số electron lớp ngoài cùng.

d) Số lớp electron.

e) Số electron trong nguyên tử.

Xem đáp án » 20/03/2020 26,803

Trong một chu kì, bán kính nguyên tử những nhân tố.

A. Tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

B. Giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

C. Giảm theo chiều tăng của tính phi kim.

D. B và C đều đúng.

Chọn đáp án đúng nhất.

Xem đáp án » 20/03/2020 25,942

Viết cấu hình electron của nguyên tử magie (Z = 12). Để đạt được cấu hình electron nguyên tử của khí trơ sắp nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử magie nhân hay nhường bao nhiêu electron? Magie thể hiện tính chất kim loại hay phi kim?

Xem đáp án » 20/03/2020 18,170

Độ âm điện của một nguyên tử là gì? Gía trị độ âm điện của nguyên tử những nhân tố trong những nhóm A biến đổi như thế nào theo chiều điện tích hạt nhân tăng?

Xem đáp án » 20/03/2020 6,565

Oxit cao nhất của Một nhân tố R ứng với công thức RO2. Yếu tố R đó là

A. Magie     B. Nitơ     C. Cacbon     D. Photpho.

Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án » 20/03/2020 5,955

Những nhân tố halogen được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần (từ

A. I, Br, Cl, F.

B. F, Cl, Br, I.

C. I, Br, F, Cl.

D. Br, I, Cl, F.

Xem đáp án » 20/03/2020 4,980

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *