Nguyên tử Fe có cấu hình e là?

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Công thức chung của oxit thuộc nhóm IIA là?
 • Nguyên tử Fe với cấu hình e là?
 • Cấu hình e của Cr là?
 • Kim loại Ni phản ứng được với tất cả những muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây ?
 • Kim loại nào phản ứng được với 4 muối sau ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4?
 • Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung nóng). Lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm những chất nào?
 • Nguyên tử kim loại lúc tham gia phản ứng hoá học với tính chất nào sau đây ?
 • Cặp chất nào bên dưới đây ko phản ứng với nhau?
 • Dãy gồm những kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch với môi trường bazơ là?
 • Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch nào sau đây?
 • Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi yếu tố nào?
 • So với nguyên tử phi kim cùng chu kì, nguyên tử kim loại như thế nào?
 • Kim loại dẫn điện tốt nhất trong tất cả những kim loại ?
 • Kim loại dẻo nhất trong tất cả những kim loại ?
 • Kim loại cứng nhất trong tất cả những kim loại ?
 • Kim loại mềm nhất trong tất cả những kim loại ?
 • Kim loại với nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả những kim loại ?
 • Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (với khối lượng riêng nhỏ nhất) trong tất cả những kim loại?
 • Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl3?
 • Xác định kim loại M (II) biết cho vào Một lít CuSO4 0,5M rồi cân lại thấy tăng 1,6g?
 • Ngâm một lá kẽm trong 100ml dung dịch AgNO3 0,Một mol. Kết thúc phản ứng, khối lượng lá kẽm là bao nhiêu?
 • Cho 8,4 g Fe vào dung dịch với chứa 0,4mol AgNO3. Kết thúc phản ứng, khối lượng bạc là bao nhiêu?
 • Cho biết những cặp oxi hoá - khử sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+Tính oxi hoá tăng dần theo thứ tự nào sau đây?
 • Muốn khử dd chứa Fe3+ thành dd với chứa Fe2+ cần tiêu dùng kim loại nào sau đây?
 • Cho những kim loại: Fe , Al , Mg , Cu , Zn , Ag. Số kim loại tác dụng được với dd H2SO4 loãng là bao nhiêu?
 • Ngâm Cu dư vào dd AgNO3 thu được dd X, sau đó ngâm Fe dư vào dung dịch X thu được dung dịch Y. dung dịch Y gồm những chất nào?
 • Tính nồng độ CuSO4 ban đâu?
 • Cho 4 dung dịch muối: CuSO4, K2SO4, NaCl, KNO3. Dung dịch nào sau lúc điện phân cho ra một dung dịch axit (điện cực trơ)?
 • Số kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là?
 • Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
 • Trong quá trình điện phân, những muối X- (X: Cl-, Br-) di chuyển về phía cực nào?
 • Cho dung dịch chứa những ion: Na+, K+, Cu+, Cl-, SO42-, NO32-. Những ion nào ko bị điện phân lúc ở trạng thái dung dịch là?
 • Điện phân một lượng dư dung dịch MgCl2 (điện cực trơ, với màng ngăn xốp bao điện cực) với cường độ dòng điện 2,68A trong Hai giờ, Tính m dung dịch giảm?
 • Điện phân nóng chảy hoàn toàn 1,9g muối clorua của kim loại M được 0,48g kim loại M ở catot. Kim loại M là?
 • Xác định kim loại M sau quá trình điện phân?
 • Nếu muốn điện phân hoàn toàn (mất màu xanh) 400 ml dung dịch CuSO40,5M với cường độ dòng điện I = 1,34A thì cần bao nhiêu thời kì?
 • Điện phân dung dịch muối CuSO4 dư trong thời kì 1930 giây, thu được 1,92 gam Cu ở catot. Cường độ dòng điện trong quá trình điện phân là bao nhiêu?
 • Điện phân hòa toàn 2,22 gam muối clorua kim loại ở trạng thái nóng chảy thu được 448 ml khí (ở đktc) ở anot. Kim loại trong muối là kim loại nào sau đây?
 • Tính khối lượng kim loại bám vào catot?
 • Tính m kim loại sinh ra lúc điện phân dung dịch CuCl2, điện cực trơ bằng dòng điện 5A trong 45 phút 20 giây?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *