Phản ứng CH3COOH + CH≡CH → CH3COOCH=CH2 thuộc loại phản ứng nào sau đây?

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Dung dịch chất nào sau đây ko dẫn điện được?
 • CH3COOC2H5 thuộc loại chất nào sau đây?
 • Tinh bột và xenlulozơ đều ko thuộc loại chất nào dưới đây?
 • Chất nào sau đây với t^o sôi thấp nhất?
 • Dãy đồng đẳng của ancol etylic với công thức là?
 • Hợp chất X với công thức cấu tạo: CH3COOCH3. Tên gọi của X là gì?
 • Công thức nào sau đây là của fructozơ ở dạng mạch hở?
 • Bệnh nhân phải tiếp đường (truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào?
 • Chất nào dưới đây kng phải là este?
 • Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu gì?
 • Benzyl axetat với mùi thơm của hoa nhài. Công thức phân tử của benzyl axetat là?
 • Đ2 của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm là gì?
 • Số chất trong dãy Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3 tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là bao nhiêu?
 • Chất nào sau đây ko điều chế trực tiếp được axetilen?
 • Cặp chất kg phải là đồng phân của nhau?
 • Chất nào dưới đây vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa với khả năng tham gia phản ứng tráng bạc?
 • Để rửa sạch lọ đã chứa anilin người ta sử dụng dung dịch nào dưới đây?
 • KL nào dưới đây ko tan trong H2O ở điều kiện thường?
 • Phản ứng CH3COOH + CH≡CH → CH3COOCH=CH2 thuộc loại phản ứng nào sau đây?
 • Lúc với sấm chớp khí quyển sinh ra chất nào sau đây?
 • Polime nào sau đây với cấu trúc mạch PN?
 • Trong những chất dưới đây, chất nào là amin bậc 2?
 • M nào sau đây là muối axit (H+)?
 • Lúc thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon ta thu được hợp chất nào sau đây?
 • Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn rút thanh Mg ra, thu được NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 tỉ lệ a:b là?
 • Muốn tạo ra 500 gam tinh bột thì cần bao nhiêu lít ko khí (đktc) để phân phối đủ CO2 cho phản ứng quang quẻ hợp biết khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích ko khí?
 • Thuỷ phân este X với CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Y với tỉ khối khá so với H2 là 16. X với công thức là?
 • Hòa tan hoàn toàn 2,72 gam hỗn hợp X chứa Fe và Mg bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được dung dịch Y và 1,344 lít (đktc). Cho AgNO3 dư vào Y thấy với m gam kết tủa xuất hiện. Trị giá của m là?
 • Từ m gam glucozơ (với chứa 5% tạp chất) cho lên men rượu với hiệu suất 90%. Toàn bộ lượng CO2 tạo ra cho hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong thu được 11 gam kết tủa, khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 4,4 gam so với khối lượng dung dịch ban sơ. Trị giá của m sắp nhất với trị giá nào sau đây?
 • Người ta điều chế C2H5OH từ xenlulozơ với hiệu suất chung của cả quá trình là 60% thì khối lượng C2H5OH thu được ttừ 32,4 gam xeluluzơ là bao nhiêu?
 • Những chất X và Y tuần tự trong sơ đồ phản ứng trên là gì?
 • Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo X cần 1,106 mol O2, sinh ra 0,798 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Cho 24,64 gam chất béo X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2. Trị giá của a là?
 • Tính khối lượng của FeCl2 với trong dung dịch Y?
 • Mang bao nhiêu công thức cấu tạo của E thỏa mãn thủy phân E trong môi trường axit thu được sản phẩm với phản ứng tráng bạc?
 • Trong số những phát biểu về cacbohydrat, phát biểu nào là đúng?
 • Cho 34,Hai gam đường saccarozơ với lẫn một ít mantozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3, thu được 0,216 gam Ag, độ tinh khiết của đường là?
 • Xác định công thức của X trong sơ đồ phản ứng trên?
 • Đốt cháy 3,24 gam bột Al trong khí Cl2, sau một thời kì thu được m gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X vào dung dịch NaOH loãng dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 9,6 gam. Trị giá của m là?
 • Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol T thu được 1,98 gam CO2 và 1,08 gam H2O. Nhận xét nào sau đây là sai?
 • Xác định dung dịch X đã sử dụng?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *