Khi thủy phân chất béo trong dung dịch NaOH thi thu được muối của axit béo và

Lúc thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

  • Đáp án B Phản ứng tổng quát: → Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa) được tiêu dùng để điều chế xà phòng (muối của axit béo) và glixerol trong công nghiệp.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Lúc thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo (xà phòng) và
  • Video liên quan

A.phenol.

B.glixerol.

C.ancol đơn chức.

D.este đơn chức

Đáp án B Phản ứng tổng quát: → Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa) được tiêu dùng để điều chế xà phòng (muối của axit béo) và glixerol trong công nghiệp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hai chất hữu cơ X và Y đều sở hữu khối lượng phân tử bằng 60. Chất X sở hữu khả năng phản ứng với Na, NaOH và Na2CO3. Chất Y phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) nhưng ko phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của X và Y tuần tự là

Xem đáp án » 12/03/2022 19

Thủy phân hoàn toàn 89 gam chất béo bằng dung dich NaOH để điều chế xà phòng thu được 9,Hai gam glixerol. Biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng thu được là?

Xem đáp án » 12/03/2022 18

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam tristearin bằng dung dịch KOH dư, thu được 115,92 gam muối. Trị giá của m là

Xem đáp án » 12/03/2022 11

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/03/2022 10

Isoamyl axetat là một este sở hữu mùi chuối chín, công thức cấu tạo thu gọn của este này là

Xem đáp án » 12/03/2022 10

Lúc xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

Xem đáp án » 12/03/2022 9

Thuỷ phân este X trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Oxi  hoá Y tạo ra sản phẩm là Z. Chất X ko thể là

Xem đáp án » 12/03/2022 9

Đun nóng 7,Hai gam CH3COOH với 6,9 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4) thì thu được 7,04 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

Xem đáp án » 12/03/2022 9

Đun nóng 0,Hai mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng xảy ra hàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,Hai gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là?

Xem đáp án » 12/03/2022 8

Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và Hai hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là

Xem đáp án » 12/03/2022 8

X là một este no, đơn chức, sở hữu tỉ khối tương đối đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2g X với dung dịch NaOH dư, thu được 2,05g muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 12/03/2022 8

Hỗn hợp X gồm axit oleic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,Hai mol X cần vừa đủ 10,6 mol O2, thu được CO2 và 126 gam H2O. Mặt khác, cho 0,12 mol X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng, thu được glixerol và m gam hỗn hợp gồm natri oleat và natri stearat. Trị giá của m là

Xem đáp án » 12/03/2022 7

Một este đơn chức sở hữu %O = 37,21%. Số đồng phân của este mà sau lúc thủy phân chỉ cho một sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương là:

Xem đáp án » 12/03/2022 7

Chất nào sau đây lúc tác dụng với dung dịch NaOH cho sản phẩm là Một muối hữu cơ và Hai ancol ?

Xem đáp án » 12/03/2022 6

Hai este A và B sở hữu công thức cấu tạo CH3COOR và CH3COOR’ và sở hữu khối lượng 5,56 gam tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 4,92 gam muối và hai ancol. Hai ancol thu được đem oxi hóa bởi CuO thu được hai anđehit, lượng anđehit này tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được tối đa 17,28 gam kết tủa. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este trên thì tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là:

Xem đáp án » 12/03/2022 6

Lúc thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và được tinycollege.edu.vn soạn hướng dẫn những bạn trả lời những dạng thắc mắc trắc nghiệm, đưa ra đáp án hướng dẫn giải chi tiết và phù thống nhất giúp những bạn học trò nắm được phương pháp cũng như hiểu bài. 

Lúc thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo (xà phòng) và

A. phenol

B. este đơn chức

C. ancol đơn chức

D. glixerol

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Lúc thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo (xà phòng) và glixerol.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *