Chất không có tính lưỡng tính là al2o 3

Theo A-rê-ni-ut, chất nào sau đây là axit ?

  • 1. Khái niệm chất lưỡng tính:
  • 2. Chất lưỡng tính gồm:
  • 3. Những phản ứng của những chất lưỡng tính với dung dịch HCl và NaOH.
  • 4. Vậy, chất ko với tính chất lưỡng tính làAlCl3bởi vì:
  • Video liên quan

Dãy bao gồm chất và ion đều là axit là

Dãy những chất và ion nào sau đây là bazơ?

Chất nào trong những chất sau đây ko phải là chất lưỡng tính

Dãy những chất và ion lưỡng tính là

Chất với tính lưỡng tính là:

Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính?

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất với tính lưỡng tính là

Dãy gồm những chất tác dụng với cả hai dung dịch NaOH và dung dịch HCl là

Trong những ion sau đây, ion nào tan trong nước cho môi trường trung tính?

Dung dịch nào sau đây với môi trường kiềm

Muối nào sau đây là muối axit?

Dung dịch nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?

Theo thuyết Bronsted thì câu trả lời nào dưới đây ko đúng?

Những nghi vấn liên quan

Cho dãy những chất: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3. Số chất trong dãy với tính lưỡng tính là

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Cho những chất sau: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3. Số chất thể hiện tính chất lưỡng tính là:

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Trong những chất sau, chất nào ko với tính chất lưỡng tính ?

A. Al(OH)3.

B. Al2O3.

C. ZnSO4.

D. NaHCO3.

Cho dãy chất sau: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3, AlBr3, AlI3, AlF3. Số chất lưỡng tính với trong dãy là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Dãy những chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Cho dãy những chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Trong những chất sau, chất nào ko với tính chất lưỡng tính ?

A. Al(OH)3.

B. Al2O3.

C. ZnSO4.

D. NaHCO3.

Cho những nhận định sau:

(b) Cr(OH)3 là chất lưỡng tính.

(d) Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính, trong đó tính bazơ trội hơn tính axit.

(f) NaHCO3 là chất lưỡng tính, trội tính axit.

Số nhận định sai là:

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

(a) Kim loại Al với tính lưỡng tính vì Al tan được trong những dung dịch axit mạnh và kiềm.

(c) Công thức của phèn chua là: Na2SO4.Al2(SO4)2.24H2O.

(e) Hỗn hợp Al2O3 và Fe tiêu dùng thực hiện phản ứng nhiệt nhôm tiêu dùng hàn đường ray.

(a) Kim loại Al với tính lưỡng tính vì Al tan được trong những dung dịch axit mạnh và kiềm.

(c) Công thức của phèn chua là: Na2SO4.Al2(SO4)2.24H2O.

(e) Hỗn hợp Al2O3 và Fe tiêu dùng thực hiện phản ứng nhiệt nhôm tiêu dùng hàn đường ray.

Cho dãy những chất: Al2O3, Fe2O3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy với tính chất lưỡng tính là:

A.

B. 5

C. 4

D. 3

Hợp chất nào sau đây ko với tính chất lưỡng tính ?

A. ZnO

B. Zn(OH)2

C. ZnSO4

D. Zn(HCO3)2

Cho những chất sau:  Al; Al2O3; NH2C2H4COOH; NaHCO3; AlCl3; SO2; Al(OH)3. Số chất lưỡng tính trong dãy trên là

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Thắc mắc: Chất ko với tính chất lưỡng tính là

A.NaHCO3

B.AlCl3

C.Al(OH)3

D.Al2O3

Lời giải:

Đáp án đúng B. AlCl3

Giảng giải:

Hợp chất lưỡng tính là tên gọi của loại hợp chất vừa với tính axit, vừa với tính bazo. Theo quan niệm mới, axit là chất nhường proton (H+) và bazo là chất nhận proton. Phản ứng axit – bazo là phản ứng hóa học trong đó với sự cho và nhận proton. Hợp chất thỏa mãn tính chất: Sở hữu phản ứng axit – bazo với một axit (ví dụ HCl). Sở hữu phản ứng axit – bazo với một bazo (ví dụ NaOH) được gọi là chất lưỡng tính.Đáp án B. AlCl3thoả mãn những điều kiện trên.

Tri thức mở rộng:

1. Khái niệm chất lưỡng tính:

+ Thuyết điện li: Chất lưỡng tính là chất trong nước với thể phân li theo cả kiểu axit và kiểu bazơ.

+ Thuyết Bronsted: Chất lưỡng tính là những chất vừa với khả năng cho proton H+, vừa với khả năng nhận proton H+.

2. Chất lưỡng tính gồm:

+ H2O, oxit và hiđroxit lưỡng tính (ZnO, Zn(OH)2, Al2O3, Al(OH)3, Cr2O3, Cr(OH)3 …)

+ Aminoaxit, muối amoni của axit hữu cơ (R(COOH)x(NH2)y, RCOONH4…

+ Anion gốc axit ko mạnh vẫn còn khả năng tách H+ (HCO3–, HS–, HSO3‑, H2PO4–, HPO42-…).

3. Những phản ứng của những chất lưỡng tính với dung dịch HCl và NaOH.

a- Hidroxit lưỡng tính: Al(OH)3, Zn(OH)2, Cr(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)Hai Tính axit:

A(OH)3 + NaOH → NaAO2 + 2H2O B(OH)2 + 2NaOH → Na2BO2 + 2H2O

Tính bazo:

A(OH)3 + 3HCl → ACl3 + 3H2O B(OH)2 + 2HCl → BCl2 + 2H2O

b – Oxit lưỡng tính:Bao gồm những oxit ứng với những hidroxit trên: Al2O3, ZnO, Cr2O3 Tính axit, tính bazo tạo ra những sản phẩm như trên.

Chú ý Cr2O3 chỉ tan trong NaOH đặc, nóng.

c – Muối axit của axit yếu:NaHCO3, KHS, NaH2PO4, Na2HPO4, KHSO3…

d – Muối của axit yếu và bazo yếu:(NH4)2CO3, CH3COONH4, CH3COONH3-CH3…

e – Những loại khác:Amino axit, một số muối của amino axit…

4. Vậy, chất ko với tính chất lưỡng tính làAlCl3bởi vì:

Hợp chất lưỡng tính là tên gọi của loại hợp chất vừa với tính axit, vừa với tính bazo. Theo quan niệm mới, axit là chất nhường proton (H+) và bazo là chất nhận proton. Phản ứng axit – bazo là phản ứng hóa học trong đó với sự cho và nhận proton. Hợp chất thỏa mãn tính chất gì sẽ được xếp vào loại hợp chất lưỡng tính? Đó là hai tính chất sau: Sở hữu phản ứng axit – bazo với một axit (ví dụ HCl). Sở hữu phản ứng axit – bazo với một bazo (ví dụ NaOH)

Chất lưỡng tính gồm :

- các hydroxit lưỡng tính: Al(OH)3, Zn(OH)Hai Sn(OH)2, Pb(OH)2, Be(OH)2, Cr(OH)3 ..

- các oxit lưỡng tính: Al2O3,ZnO, SnO, PbO, BeO, Cr2O3 ...

- Các muối mà gốc axit còn chứa H có khả năng phân ly ra

ra H+ của đa axit yếu : HCO3- , HPO4 2- , H2PO4- , HS- , HSO3- (NaHCO3, NaHS....)

- Lưỡng tính Hai thành phần, thường tạo bởi cation của bazơ yếu + anion của axit yếu : (NH4)2CO3, HCOONH4,.. .

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *