Chất nào sau đây là chất không điện li 

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Chất nào sau đây là chất ko điện li 
 • Chất nào là chất điện li mạnh 
 • Dung dịch X sở hữu nồng độ ion H+ là 10-5, pH của dung dịch X là 
 • Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng? 
 • Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì giám định nào về nồng độ mol ion sau đâ
 • Cho những phản ứng sau: (1) NaHCO3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2;
 • Trung hòa 50 ml dung dịc NaOH 1M cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M. Trị giá của V là 
 • Trung hòa 300 ml dung dịch hỗn hợp HCl và HNO3 sở hữu pH = Hai cần V ml dung dịch NaOH 0,02M. Trị giá của V là 
 • Dung dịch X gồm: x mol H+; y mol Al3+, z mol SO42- và 0,Một m0l Cl-.
 • Hóa trị và số oxi hóa của nito trong axit HNO3 là 
 • Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là gì
 • Những kim loại ko phản ứng với HNO3 đặc nguội là 
 • Trong phản ứng  , tổng hệ số (là số nguyên tối giản của) những chất là 
 • Cho những phát biểu sau:(1) Trong phân tử HNO3 nguyên tử N sở hữu hoá trị V, số oxi hoá +5;(2) Để làm khô khí NH3 sở hữu lẫn tương đối
 • Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4 tuần tự phản ứng với HNO3 đặc,
 • Cho Z vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được chất rắn T và khí ko màu hóa nâu
 • Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, thu V lít khí NO (đktc).Trị giá của V là 
 • Cho 17,04 gam P2O5 vào 82,96 gam nước, thu được dung dịch X. Nồng độ phân trăm của dung dịch X là 
 • Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X (giả sử phản ứng xảy ra hoàn
 • Hỗn hợp X gồm Fe và Cu. Cho m gam X vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc).
 • Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu (Fe chiếm 36% về khối lượng) tác dụng với dung dịch chứa 0,7 mol HNO3 tới lúc phản ứng hoàn t
 • Cho m gam Fe vào bình đựng dung dịch H2SO4 và HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO.
 • Những nguyên tử thuộc nhóm IVA sở hữu cấu hình electron lớp ngoài cùng là 
 • Loại than nào sau đây ko sở hữu trong tự nhiên? 
 • Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào trong những chất sau đây? 
 • Cho dãy những chất: SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3.
 • Từ hai muối X và Y thực hiện những phản ứng sau:              &nbs
 • Sở hữu 4 ống thử được đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, 4.
 • Cho 8 gam đá vôi CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được V lít CO2 (đktc). Trị giá của V là 
 • Dẫn 13,44 lit khí CO (đktc) qua ống sứ đựng dựng 32 gam FeO và CuO nung nóng, thu được hh khí X gồm hai khí sở hữu tỉ khối đ�
 • Cho 115 gam hỗn hợp XCO3, Y2CO3, Z2CO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 0,896 lít CO2 (đktc).
 • Cho m gam NaOH vào Hai lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu được Hai lít dung dịch X.
 • Hấp thụ hết 4,48 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3, thu được 200 ml dung dịch X.
 • Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ? 
 • dãy nào sở hữu những chất là đồng phân của nhau? 
 • Tính chất ko phải của những hợp chất hữu cơ là : 
 • Cho hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu cơ C6H12O6 : Hãy cho biết vai trò của bông và CuSO4 k
 • Vitamin A công thức phân tử C20H30O, có chứa Một vòng 6 cạnh và ko có chứa liên kết ba.
 • Methadone là một loại thuốc sử dụng trong cai nghiện ma túy, nó thực chất cũng là một loại chất gây nghiện nhưng nhẹ” hơ
 • Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X ở thể khí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *