Những Chất Hóa Học Nào Không Dẫn Điện

Những Chất Hóa Học Nào Ko Dẫn Điện

Điện li hay ion hóa là quá trình một nguyên tử hay phân tử tích một điện tích âm hay dương bằng cách nhận thêm hay mất đi electron để tạo thành những ion, thường đi kèm những thay đổi hóa học khác. Ion dương được tạo thành lúc chúng hấp thụ đủ năng lượng (năng lượng này phải to hơn hoặc bằng thế năng tương tác của electron trong nguyên tử) để phóng thích electron, những electron được phóng thích này được gọi là những electron tự do.

Năng lượng cần thiết để xảy ra quá trình này gọi là năng lượng ion hóa. Ion âm được tạo thành lúc một electron tự do nào đó đập vào một nguyên tử mang điện trung hòa ngay ngay tức thì bị giữ lại và thiết lập hàng rào thế năng với nguyên tử này, vì nó ko còn đủ năng lượng để thoát khỏi nguyên tử này nữa nên hình thành ion âm.

– Chất dẫn điện: axit, bazơ, muối ở dạng dung dịch hoặc nóng chảy là những chất mang khả năng dẫn điện.

– Chất ko dẫn điện:

        + chất rắn khan (NaCl, NaOH,.. rắn)

        + dung dịch rượu, đường, nước chứa,…

* Nguyên nhân: Axit, bazơ, muối lúc tan trong nước phân li ra những ion nên dung dịch của chúng dẫn điện.

– Sự điện li: Quá trình phân li những chất trong nước ra ion

Chất điện li: Những chất tan trong nước phân li thành những ion.

Vậy axit, bazơ, muối là những chất điện li.

2. Phương trình điện li:

– Với axit: phân li ra cation H+ và anion gốc axit

VD: HCl → H+ + Cl

– Với bazơ: phân li ra cation kim loại và anion OH

VD: NaOH →  Na+ + OH

– Với muối: phân li ra cation kim loại và anion gốc axit

VD: NaCl →  Na+ + Cl

Na2SO4  → 2Na+ + SO42- 

Lưu ý: Phương trình điện li phải đảm bảo thăng bằng điện tích giữa Hai vế

II. Phân loại những chất điện li

1. Chất điện li mạnh:

– Khái niệm: Chất điện li mạnh là chất lúc tan trong nước, những phân tử hoà tan đều phân li ra ion.
(Quá trình điện li là ko thuận nghịch)

– Những chất điện li mạnh:

+ Những axít mạnh HCl, HNO3, H2SO4

+ Những bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2,…

+ Hầu hết những muối.

– Phương trình điện li:           H2SO4 → 2H+ + SO42-

                                       Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

2. Chất điện li yếu:

– Khái niệm: Chất điện li yếu là chất lúc tan trong nước, chỉ mang Một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. (Quá trình phân li là thuận nghịch – tuân theo nguyên lý Lơ Sa-tơ-li-ê)

– Những chất điện li yếu:

+ Những axít yếu: H2S , HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, …

+ Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3

– Phương trình điện li: CH3COOH ⇔ CH3COO + H+

                                 Mg(OH)2 ⇔ Mg2+ + 2OH

Lưu ý: Những chất AgCl, BaSO4, Fe(OH)2,… thường được coi là ko tan trong nước. Tuy nhiên thực tế vẫn mang sự hòa tan một lượng rất nhỏ, và phần bị hòa tan mang thể phân li nên chúng vẫn được xếp vào những chât điện li.

B. Bài tập

1. Dạng 1: Xác định chất điện li và chất ko điện li, chất điện li mạnh và chất điện li yếu.

VD: Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

A. HBr, Ba(OH)­2, CH3COOH                               B. HNO3, MgCO3, HF

C. HCl, H2SO4, KNO3                                        D. NaCl, H2S, (NH4)2SO4

Lời giải:

A. Sai vì CH3COOH là axit yếu, điện li yếu.

B. Sai vì HF là axit yếu, điện li yếu.

D. Sai vì H2S là axit yếu, điện li yếu.

Đáp án C.

2. Dạng 2:  Viết phương trình điện li.

VD: Phương trình điện li nào dưới đây viết đúng?

A.                 B. 

C.                   D. 

Lời giải:

A và D sai vì H2SO4 và Na2S là chất điện li mạnh, tiêu dùng mũi tên →

C sai vì H2SO3 điện li yếu, tiêu dùng mũi tên ⇔

Đáp án B.

3. Dạng 3: Tính nồng độ ion trong dung dịch

a. Dung dịch chất điện li mạnh:

                                      AxBy    →     xAy+   +     yBx- 

                                     Một mol    →    x mol        y mol

                                     Một M       →    x M            y M

b. Độ điện li α:

                           AB     ⇔    A+  +  B

Ban sơ:            a (M)          0        0

Điện li:                 x              x        x

Thăng bằng:           a – x          x        x (M)

Độ điện li:   

c. Những công thức trong dung dịch: 

* Khối lượng dung dịch: mdd = mct + mnước = Vdd.D

* Nồng độ % của dung dịch: 

* Nồng độ mol: 

VD: Hòa tan 14,Hai gam Na2SO4 trong nước thu được dung dịch A chứa số mol ion SO42- là

A. 0,Một mol                        B. 0,Hai mol                    C. 0,3 mol                   D. 0,05 mol.

Lời giải:

Na2SO4  → 2Na+ + SO42-

Đáp án A.

VD: Trộn 50 ml dung dịch NaCl 2M với 150 ml dung dịch BaCl2 x M thu đươc dung dịch mới mang nồng độ ion Cl là 1,1M. Trị giá của x là

A. 0,2                           B. 0,3                           C. 0,4                           D. 0,5

Lời giải:

NaCl →  Na+ + Cl

BaCl2 → Ba2+ + 2Cl

Đáp án C.

4. Dạng 4: Định luật bảo toàn điện tích

Nội dung định luật: Trong dung dịch chứa những chất điện li, tổng số mol điện tích dương luôn bằng tổng số mol điện tích âm.

                nđiện tích dương   =   n điện tích âm

VD: Một dung dịch chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl, d mol HCO3. Hệ thức liên hệ giữa a, b, c, d là

A. 2a+2b = c-d.            B. a+b = c+d.                C. 2a+2b = c+d.            D. a+b = 2c+2d.

Lời giải:

Theo định luật bảo toàn điện tích ta mang

⇒  Đáp án C.

5. Dạng 5: Định luật bảo toàn khối lượng

Theo ĐLBTKL: tổng khối lượng các chất tan = tổng khối lượng các ion trong dung dịch.

VD: Dung dịch A chứa những ion Al3+ = 0,6 mol, Fe2+ = 0,3 mol , Cl – = a mol, SO42- = b mol . Cô cạn dung dịch A thu được 140,7 gam . Trị giá của a và b tuần tự là

A. 0,6 ; 0,9                  B. 0.9 ; 0,6                  C. 0,5 ; 0,3                  D. 0,2 ; 0,3

Lời giải:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích:  3.0,6 + 2.0,3 = a + 2b (1)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:  27.0,6 + 56.0,3 + 35,5.a + 96.b = 140,7 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ a = 0,6; b = 0,9

⇒ Đáp án A

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *