Chất nào sau đây gồm các chất không điện li

Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm những chất ko điện li hay chất điện li yếu:

A. NaCl, CH$_{3}$COOH, Bi(OH)$_{3}$.

B. H$_{2}$S, HCl, CH$_{3}$COOH, NaOH.

C. HF, Mg(OH­)$_{2}$, NaOH, NaCl.

D. H$_{2}$S, CH$_{3}$COOH, HF, Bi(OH)$_{3}$.

Hướng dẫn

Chọn phương án: D

Lời giải chi tiết:

Những chất điện li yếu đó là: axit yếu, bazơ yếu

A. Sai vì sở hữu NaCl là chất điện li mạnh

B. Sai vì sở hữu HCl, NaOH là chất điện li mạnh

C. Sai vì NaOH, NaCl là chất điện li mạnh

Đáp án D

02/12/2020 433

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Axit, bazơ và muối là chất điện li.
Lưu ý:- Chất điện li yếu là chất lúc tan trong nước chỉ sở hữu một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:+ Những axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH...+ Những bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3...- Chất điện li mạnh là chất lúc tan trong nước, những phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:+ Những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,...+  Những dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...+  Hầu hết những muối.-  Chất ko điện li: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; những dung dịch ancol etylic (C2H5OH), glixerol (C3H5(OH)3) - Chất ko điện li, C6H6,…A. SO2 - chất ko điện liB. Cl2 - chất ko điện liC. CH4 - chất ko điện li

Chu Huyền (Tổng hợp)

Nghi vấn liên quan

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. CH3COOH.

B. FeCl3.

C. HNO3

D. Nacl.

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh ?

A. H2S

B. HCl

C. Mg(OH)2

D. HF

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A.

B.

C.

D.

Những chất nào dưới đây thuộc loại chất điện li yếu?

A. CuSO.

B.

C.

D..

Chất nào sau đây ko là chất điện li?

A.

B.

C.

D.

Chất nào dưới đây là chất điện li mạnh?

A.

B.

C.

D.

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HF

B. KOH

C.

D.

Dãy nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. NaCl, Na2SO4, K2CO3, AgNO3

B. Hg(CN)2, NaHSO4, KHSO3, CH3COOH

C. HgCl2, CH3COONa, Na2S, Cu(OH)2

D. Hg(CN)2, C2H5OH, CuSO4, NaNO3

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. NaCl

B.

C. HF

D.

A  NaCl, CH3COOH, Bi(OH)3.

B H2S, HCl, CH3COOH, NaOH.

C HF, Mg(OH­)2, NaOH, NaCl.

D H2S, CH3COOH, HF, Bi(OH)3.

Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm những chất ko điện li hay chất điện li yếu:
A. NaCl, CH3COOH, Bi(OH)3.
B. H2S, HCl, CH3COOH, NaOH.
C. HF, Mg(OH)2, NaOH, NaCl.
D. H2S, CH3COOH, HF, Bi(OH)3.

Toán 11

Ngữ văn 11

Tiếng Anh 11

Vật lý 11

Hoá học 11

Sinh vật học 11

Lịch sử 11

Địa lý 11

GDCD 11

Khoa học 11

Tin học 11

Cùng đồng

Hỏi đáp lớp 11

Tư liệu lớp 11

Xem nhiều nhất tuần

Đáp án D

C2H5OH lúc tan trong nước ko phân li ra được ion nên ko phải là chất điện li.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu nào sau đây đúng lúc nói về sự điện li?

Chất nào sau đây là chất điện li?

Chất nào dưới đây ko phân li ra ion lúc hòa tan trong nước?

Saccarozơ là chất ko điện li vì :

Chất nào sau đây ko dẫn điện được?

Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li những chất tan trong nước?

Chất nào là chất điện li mạnh trong những chất sau?

Natri florua( NaF) trong trường hợp nào dưới đây ko dẫn được điện?

Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất ?

Phương trình điện li viết đúng là          

Ion Na+.nH2O được hình thành lúc :

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?

Nồng độ mol của cation và anion trong dung dịch Ba(NO3)2 0,02 M là:

Chất nào sau đây dẫn được điện ?

Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do trong dung dịch sở hữu chứa:

Câu nào sau đây đúng lúc nói về sự điện li?

Dung dịch BaCl2 2M sở hữu nồng độ mol/l của anion là

Kết luận nào sau đây ko đúng?

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

HCl, AgNO3, H2O, KOH.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *