Chất nào sau đây không điện li ra ion

Trang chủ

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • D. C2H5OH.
  • C2H5OH là chất ko điện li.Đáp án cần chọn là: D
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Chọn đáp án C

Chất điện li là chất mà lúc tan trong nước, những phân tử hòa tan đều phân li hoàn toàn ra ion.

Dung dịch saccarozơ C12H22O11 ko phân li ra ion → ko phải là chất điện li

 Đối với những đáp án còn lại:

A. HCl là chất điện li mạnh.

HCl → H+ + Cl-

B. CH3COOH là chất điện li yếu.

CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+

D. NaOH là chất điện li mạnh.

NaOH → Na+ + OH-

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. HNO3, Cu(NO3)2, Ca3(PO4)2, H3PO4

B. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2

C. CaCl2, CuSO4, CaSO4, HNO3

D. KCl, H2SO4, H2O, CaCl2

Xem đáp án » 11/11/2019 23,471

A. Na2SO3, NaOH, CaCl2, CH3COOH

B. H2S, H3PO4, CH3COOH, Mg(OH)2.

C. BaSO4, H2S, CaCO3, AgCl.

D. CuSO4, NaCl, HCl, NaOH.

Xem đáp án » 11/11/2019 22,935

Chọn đáp án C

Chất ko phân li ra ion lúc hòa tan trong nước là C6H12O6 (glucozơ).

 Lưu ý: Những chất dẫn điện được là những chất lúc tan trong nước phân li ra ion và trái lại.

- Những chất ko dẫn được điện như: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; những dung dịch ancol etylic (C2H5OH), glixerol (C3H5(OH)3), C6H12O6 (glucozơ).

- Những dung dịch axit, bazơ và muối đều dẫn điện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Xem đáp án » 07/08/2019 10,413

05/10/2020 6,827

Thắc mắc Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

C2H5OH lúc tan trong nước ko phân li ra được ion nên ko phải là chất điện li.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

19/06/2021 3,302

D. C2H5OH.

Đáp án chuẩn xác

C2H5OH là chất ko điện li.Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chất nào sau đây ko dẫn điện được?

Xem đáp án » 19/06/2021 703

Chất điện li mạnh với độ điện li (α)

Xem đáp án » 19/06/2021 425

Phương trình điện li nào sau đây viết đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 370

Chất nào dưới đây ko phân li ra ion lúc hòa tan trong nước?

Xem đáp án » 19/06/2021 288

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 19/06/2021 187

Chất nào sau đây là chất điện li?

Xem đáp án » 19/06/2021 180

Dung dịch nào dưới đây ko dẫn điện được?

Xem đáp án » 19/06/2021 170

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?

Xem đáp án » 19/06/2021 167

Chất nào là chất điện ly mạnh nhất trong số những chất sau?

Xem đáp án » 19/06/2021 156

Câu nào sau đây đúng lúc nói về sự điện li?

Xem đáp án » 19/06/2021 147

Natri florua( NaF) trong trường hợp nào dưới đây ko dẫn được điện?

Xem đáp án » 19/06/2021 144

Công thức tính độ điện li là:

Xem đáp án » 19/06/2021 126

Tính dẫn điện của những dung dịch axit, bazo, muối là do trong dung dịch của chúng với

Xem đáp án » 19/06/2021 122

Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li những chất tan trong nước?

Xem đáp án » 19/06/2021 111

Chất điện li yếu với độ điện li

Xem đáp án » 19/06/2021 108

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *