Cho các phát biểu sau:(a) Điện phân dung dịch NaCl ( điện cực trơ), thu được khí H2 ở catot.

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Nước thải công nghiệp thường chứa những ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+, … Để xử lí sơ bộ nước thải trên, là
 • Hỗn hợp X gồm Mg ( 0,10 mol); Al ( 0,04 mol) và Zn ( 0,15 mol).
 • Xét sơ đồ phản ứng ( trong dung dịch) giữa những hợp chất hữu cơ:Công thức của Z là 
 • Kim loại với khối lượng riêng nhỏ nhất là 
 • Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệmPhát biểu nào sau đây là sai lúc nói về quá trình điều chế HNO3? 
 • Cho phản ứng: aFe + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + eH2OCác hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên thuần tuý nhất.
 • Thủy phân 342 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được 
 • Thủy phân 4,4 gam etyl axetat bằng 100ml dung dịch NaOH 0,2M.
 • Cho 4,4 gam một anđehit no, đơn chức, mạch hở X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng th
 • Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)Hai dư
 • Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta sử dụng
 • Mang những nhận xét sau:(a) Phân đạm amoni ko nên bón cho loại đất chua.
 • Tên gọi của polime với công thức  (-CH2-CH2-)n là 
 • Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm
 • Thủy phân este X trong môi trường kiền, thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là 
 • Tơ được sản xuất từ xenlulozo là
 • Chất nào sau đây là chất điện li yếu? 
 • Trong thực tế, ko sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn? 
 • Đốt cháy hoàn toàn amin X ( nơ, đơn chức, mạch hở) bằng O2, thu được 4,48 lít CO2 và 1,12 lít  N2 ( những thể tích khí
 • Để rửa sạch ống thử với dính anilin, với thể sử dụng dung dịch HCl.
 • Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 ( ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH, thu được dung dịch X.
 • Cho những phát biểu sau:(a) Điện phân dung dịch NaCl ( điện cực trơ), thu được khí H2 ở catot.
 • Alinin ( C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều với phản ứng với 
 • Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCln, thu được 0,04 mol Cl2. Kim loại M là 
 • Cho 66,Hai gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,Một mol KHSO4.
 • Đun nóng 48,Hai g hỗn hợp  KMnO4, KClO3, sau một thời kì thu được 43,4 gam hỗn hợp chất  rắn Y.
 • Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3.
 • Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)Hai 0,1M thu được dun
 • Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng cho Kểt tủa Ag trắng bạc
 • Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)Hai 0,1M, sau một thời kì thu được 3,84 gam hỗn
 • Hỗn hợp E gồm Hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen.
 • Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O.
 • Cho sơ đồ chuyển hóa sau:Biết X là axit glutamic, Y, Z, T là những chất hữu cơ chứa nitơ.
 • Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức X và Y (MX
 • Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm CuSO4 và KCl vào H2O, thu được dung dịch Y.
 • Những oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại.
 • Cho những phát biểu sau:(a) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
 • Mang 3 dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3).
 • Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX
 • Cho m gam hỗn hợp M gồm đi peptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z, pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *