Cho cân bằng hóa học: N2 (k) + 3H2 (k) ⇄ 2NH3 (k cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi)

Một thăng bằng hóa học đạt được lúc:

  • A. giảm nhiệt độ và giảm áp suất.
  • B. tăng nhiệt độ và tăng áp suất.
  • C. giảm nhiệt độ và tăng áp suất.
  • D. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.
  • Đáp án C (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Những giải pháp làm thăng bằng dịch chuyển theo chiều thuận:+ Giảm nhiệt độ+ Tăng áp suất+ Tăng N2 hoac H2+ Giảm NH3Đáp áp C
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Tìm câu sai: Tại thời khắc thăng bằng hóa học được thiết lập thì:

Sự dịch chuyển thăng bằng là:

Xét những thăng bằng hóa học sau:

I. (F{{rm{e}}_3}{O_{4,,(r)}} + 4C{O_{(k)}} mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}}$}} 3F{{rm{e}}_{(r)}} + 4C{O_2}_{,(k)})

II.(Ba{O_{(r)}} + C{O_{2,,(k)}} mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}}$}} BaC{{rm{O}}_{3,,(r)}})

III.({H_{2,,(k)}} + B{r_{2,,(k)}} mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}}$}} 2HB{r_{(k)}})

IV.(2NaHC{O_3}(r) mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}}$}} N{a_2}C{O_3}(r) + C{O_2}(k) + {H_2}O(k))

Lúc tăng áp suất, những thăng bằng hóa học ko bị dịch chuyển là:

Hằng số thăng bằng hóa học phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Những yếu tố tác động tới thăng bằng hoá học là: 

Chọn khẳng định ko đúng:

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

maihuong14 rất mong câu trả lời từ bạn. Viết trả lời

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 10 - TẠI ĐÂY

18/06/2021 21,583

A. giảm nhiệt độ và giảm áp suất.

Đáp án chuẩn xác

B. tăng nhiệt độ và tăng áp suất.

C. giảm nhiệt độ và tăng áp suất.

D. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.

Đáp án C (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Những giải pháp làm thăng bằng dịch chuyển theo chiều thuận:+ Giảm nhiệt độ+ Tăng áp suất+ Tăng N2 hoac H2+ Giảm NH3Đáp áp C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Những yếu tố tác động tới thăng bằng hoá học là

Xem đáp án » 18/06/2021 5,864

Xem đáp án » 18/06/2021 5,680

Lúc một phản ứng thuận nghịch đạt tới trạng thái thăng bằng thì hệ những chất phản ứng

Xem đáp án » 18/06/2021 5,493

Quá trình sản xuất NH3 trong công nghiệp dựa trên phản ứng:  N2(k) + 3H2(k) ⇔ 2NH3(k) ; ∆H = -92kJ

Nồng độ NH3 trong hỗn hợp lúc thăng bằng sẽ to nhất lúc:

Xem đáp án » 18/06/2021 4,530

Xem đáp án » 18/06/2021 3,335

Trong những điều khẳng định dưới đây, điều nào thích hợp với một hệ hoá học đang ở trạng thái thăng bằng ?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,879

Cho phản ứng: N2 (k) + 3H2 (k) ⇔ 2NH3 (k) ; ΔH < 0.

Lúc giảm nhiệt độ của phản ứng từ 450oC xuống tới 25oC thì

Xem đáp án » 18/06/2021 2,453

Lúc hoà tan SO2 vào nước mang thăng bằng sau: SO2 + H2O ⇔  HSO3– + H+. Lúc cho thêm NaOH và lúc cho thêm H2SO4 loãng vào dung dịch trên thì thăng bằng sẽ dịch chuyển tương ứng là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,711

Phản ứng: 2SO2 + O2  ⇔ 2SO3; ΔH < 0. Lúc giảm nhiệt độ và lúc giảm áp suất thì thăng bằng của phản ứng trên dịch chuyển tương ứng là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,705

Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái thăng bằng:4NH3(k) + 3O2(k) ⇔2N2(k) + 6H2O(k) ; ∆H < 0.

Thăng bằng sẽ dịch chuyển mạnh nhất theo chiều thuận lúc

Xem đáp án » 18/06/2021 1,520

Cho phản ứng: Fe2O3 (r) + 3CO (k) ⇔ 2Fe (r) + 3CO2 (k).

Lúc tăng áp suất của phản ứng này thì   

Xem đáp án » 18/06/2021 1,176

Cho phương trình hóa học: 2SO2(k) + O2(k) ⇔ 2SO3(k); ∆H = -192 kJ.

Thăng bằng hóa học của phản ứng sẽ dịch chuyển sang chiều nghịch trong trường hợp nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,044

Phản ứng sau đây đang ở trạng thái thăng bằng: 2H2(k) + O2(k)  ⇔ 2H2O(k) ; ∆H < 0

Trong những tác động dưới đây, tác động nào làm thay đổi hằng số thăng bằng ?

Xem đáp án » 18/06/2021 915

Xem đáp án » 18/06/2021 889

Cho thăng bằng hoá học: N2 (k) + 3H2 (k) ⇄ 2NH3 (k). Phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Yếu tố nào sau đây vừa làm tăng tốc độ phản ứng thuận vừa làm thăng bằng dịch chuyển theo chiều thuận :

Xem đáp án » 18/06/2021 796

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *