Sục khí a mol Cl2 vào dung dịch loãng chứa 2 5a mol Fe(NO3)2

Đáp án D

 • Tiến hành những thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. (b) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeSO4. (c) Cho hỗn hợp KHSO4 và KHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước. (d) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư. (e) Cho hỗn hợp Fe(NO3)Hai và AgNO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước. Sau lúc những phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được hai muối là
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp vô sinh - Tổng hợp Vô sinh 12 - Hóa học 12 - Đề số 36
 • Video liên quan

Ta với những phản ứng sau:

(a) ⇒ HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl

(b) ⇒ Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

(c) ⇒ 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

(d) ⇒ Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

(e) ⇒ 2NaOH + Ca(HCO3)2 → Na2CO3 + CaCO3↓ + 2H2O

(g) ⇒ 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 3BaSO4↓ + 2Al(OH)3

Sau đó: Ba(OH)Hai dư + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

⇒ TN (a) (b) (d) (e) và (g) tạo 4 muối

Ko với trường hợp nào thu được dung dịch chứa hai muối.

ở ý c nếu thay KHCO3 = NaHCO3 thì với tạo ra Hai muối k ad ?

Tiến hành những thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch chứa 4a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3. (b) Cho a mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 5a mol H2SO4 loãng. (c) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. (d) Cho Cu dư vào dung dịch Fe2(SO4)3. (e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3. (g) Cho Al vào dung dịch HNO3 dư (phản ứng thu được chất khử duy nhất là khí NO). Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là: A. 5.             B. 4.             C. 2.             D. 3.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Tiến hành những thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. (b) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeSO4. (c) Cho hỗn hợp KHSO4 và KHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước. (d) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư. (e) Cho hỗn hợp Fe(NO3)Hai và AgNO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước. Sau lúc những phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được hai muối là

A.

A: 5

B.

B:3

C.

C:2

D.

D: 4

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

(a) NaCl và NaClO (b) FeCl3 và Fe2(SO4)3 (d) CuCl2 và FeCl2

ĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ B

Thắc mắc thuộc đề thi sau. Bạn với muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp vô sinh - Tổng hợp Vô sinh 12 - Hóa học 12 - Đề số 36

Làm bài

San sẻ

 • Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại: Fe,Cu,Ag. Để tách nhanh Ag ra khỏi X mà ko làm thay đổi khối lượng những chất cần tiêu dùng hóa chất nào ?

 • Cho dãy những chất và ion: Zn, S, CH3CHO, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cl-. Số chất và ion với cả tính oxi hóa và tính khử là:

 • Trong một chu kì, theo chiều điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần:

 • Thực hiện những thí nghiệm sau: (1)Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 hay Na[Al(OH)4]. (2)Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3. (3)Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch AlCl3. (4)Cho dung dịch Fe(NO3)Hai vào dung dịch AgNO3. (5)Sục khí CO2 vào dung dịch thủy tinh lỏng. (6)Cho hỗn hợp chứa 1,5a mol Cu và a mol Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng dư. Sau lúc kết thúc những thí nghiệm, số trường hợp với chất rắn (kết tủa) ko tan là:

 • Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và Cu (trong đó sắt chiếm 52,5% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 420 ml dung dịch HCl 2M dư, thu được dung dịch Y và còn lại 0,Hai m gam chất rắn ko tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được khí NO và 141,6 gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị giá của m là:

 • Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4, FeO, Cu2O trong đó oxi chiếm 17,827% khối lượng hỗn hợp. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 8,736 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 4,48 lít NO (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 145,08 gam muối khan. Trị giá của m là

 • Một số nghi vấn khác với thể bạn quan tâm.

  • Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai P:Dd × Dd thu được F1 với kiểu hình trội về cả 3 tính trạng là 49.5%. Cho những kết luận sau, với bao nhiêu kết luận đúng về kết quả của F1?

   (1) Sở hữu 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.

   (2) Tỉ lệ kiểu hình mang ba tính trạng lặn chiếm 24%.

   (3) Tỉ lệ kiểu hình mang một tính trạng trội, hai tính trạng lặn chiếm 8,5%.

   (4) Kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen chiếm tỉ lệ 34%.

   (5) Trong số những kiểu hình mang 3 tính trạng trội, cá thể thuần chủng chiếm 7/33.

  • Ba chất hữu cơ A, B, D với khối lượng phân tử tăng dần. Lấy cùng số mol mỗi chất cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 đều thu được Ag và Hai muối X, Y. Biết rằng - Lượng Ag sinh ra từ A gấp hai lần lượng Ag sinh ra từ B hoặc D - Muối X tác dụng với dung dịch NaOH phóng thích khí vô sinh - Muối Y tác dụng với dung dịch NaOH hoặc H2SO4 đều tạo khí vô sinh. Ba chất A, B, D tuần tự là

  • Ở một loài thực vật, màu hoa được quy định bởi Hai cặp gen A,a và B,b phân li độc lập. Lúc trong kiểu gen với cả Hai alen trội A và B thì cho hoa đỏ, những kiểu gen còn lại cho hoa trắng. Biết rằng ko xảy ra đột biến và ko tính phép lai thuận nghịch. Theo lí thuyết, với bao nhiêu phép lai giữa hai cây với kiểu hình khác nhau đều cho đời con với kiểu hình đồng nhất?

  • Công thức đơn thuần nào sau đây là công thức phân tử?

  • Ở một loài thực vật, nếu trong kiểu gen với mặt cả hai alen trội A và B thì cho kiểu hình thân cao, nếu thiếu một hoặc cả hai alen trội nói trên thì cho kiểu hình thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn alen d quy định hoa trắng. Cho giao phấn giữa những cây dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ: 3 cây thân thâp; hoa đỏ: 4 cây thân thấp, hoa trắng. Biết những gen quy định những tính trắng này nằm trên thể nhiễm sắc thường, quá trình giảm phân ko xảy ra đột biến và hoán vị gen. Phép lai nào sau đây là thích hợp với kết quả trên?

  • Hỗn hợp X gồm metyl format, đimetyloxalat, glixerytriaxetat và phenyl format. Thủy phân hoàn toàn 47,3 gam X trong dung dịch NaOH dư đun nóng, thu được m gam hỗn hợp muối và 15,6 gam hỗn hợp Y gồm những ancol. Cho Y tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít khí hidro ở đktc. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 47,3 gam X bằng oxi, thu được 92,4 gam CO2 và 26,Một gam H2O. Trị giá của m là:

  • Thân thể với kiểu gen AaBbgiảm phân tạo ra 16 loại giao tử, trong đó loại giao tử AbDe chiếm tỉ lệ 4,5%. Biết rằng ko với đột biến, tần số hoán vị gen là

  • Cho những chất: vinyl axetat, phenyl axetat, etylfomat, tripanmitin. Số chất trong những chất khí trên lúc thủy phân trong dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh ra ancol là:

  • Trong trường hợp gen nằm trên NST thường, mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Quy luật nào sau đây ko xuất hiện tỉ lệ phân li kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1?

  • Chia 0,15 mol hỗn hợp X gồm một số chất hữu cơ (trong phân tử cùng chứa C,H và O) thành ba phần bằng nhau. Đốt cháy phần Một bằng một lượng oxi vừa đủ rồi kết nạp toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 5 gam kết tủa. Phần hai tác dụng với một lượng dư dung dịch thu được 8,64 gam Ag. Phần ba tác dụng với một lượng Na vừa đủ thu được 0,448 lít (đktc). Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của 0,15 mol hỗn hợp X là:

  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *