Cho Cl2 lần lượt tác dụng với HF, HBr, O2 , H2 . Số trường hợp có xảy ra phản ứng hóa học là

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Mang thể phân biệt 3 bình khí HCl, Cl2, H2 bằng thuốc thử
 • Để phân biệt 4 dung dịch KCl, HCl, KNO3, HNO3 ta với thể sử dụng
 • Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là?
 • Trong PTN người ta thường điều chế clo bằng cách
 • Trong PTN, Cl2 thường được điều chế theo phản ứng: HCl đặc + KMnO4 → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O. Hệ số thăng bằng của HCl là :
 • Lúc hoà tan hoàn toàn 0,02 mol Au bằng nước cường toan thì số mol HCl phản ứng và số mol NO (sản phẩm khử duy nhất) tạo thành tuần tự là
 • Đốt cháy hoàn toàn 7,Hai gam M (với hoá trị hai ko đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2.
 • Xác định X, Y biết cho 31,84 gam NaX, NaY (X, Y là hai halogen ở Hai chu kỳ liên tục) vào dung dịch AgNO3 dư, thu đ
 • Chất A là muối canxi halogenua.
 • Clorua vôi là muối của kim loại canxi với Hai loại gốc axit là clorua Cl- và hipoclorit ClO-.
 • Cho hỗn hợp Fe và FeS vào dung dịch HCl (dư) thu được 2,24 lít hỗn hợp khí (ở đktc) với tỉ khối so với H2 là 9. Thành phần % số mol của Fe trong hỗn hợp trên là:
 • Hòa tan hoàn toàn 20,6 gam gồm Na2CO3 và CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO2 (đktc)
 • Cho 22,25 gam hỗn hợp bột Zn, Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thấy với 11,Hai lít khí H2 bay ra (đktc). Khối lượng Zn, Mg tuần tự trong hỗn hợp ban sơ là?
 • Tính m thuốc tím cần sử dụng để điều chế 4,48 lít khí clo (biết H = 80%)?
 • Tìm mệnh đề đúng biết:(1) 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3(2) 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2
 • Hỗn hợp rắn A chứa KBr và KI. Cho hỗn hợp A vào nước brom lấy dư. Sau lúc phản ứng xong, làm bay tương đối dung dịch và nung nóng ta được sản phẩm rắn khan B. Khối lượng của B nhỏ hơn khối lượng A là m gam. Cho sản phẩm B vào nước clo lấy dư. Sau lúc phản ứng xong, làm bay tương đối dung dịch và nung nóng ta được sản phẩm rắn khan C. Khối lượng của C nhỏ hơn khối lượng B là m gam. Vậy % về khối lượng từng chất trong A là:
 • Nước biển chứa một lượng nhỏ muối natri bromua. Bằng cách làm bay tương đối nước biển, người ta thu được dung dịch chứa NaBr với hàm lượng 40g/l. Cần sử dụng bao nhiêu lít khí clo (ở đktc) để điều chế 3 lít brom lỏng (khối lượng riêng 3,12 kg/l ).
 • Mang hỗn hợp muối NaCl và NaBr trong đó NaBr chiếm 20% khối lượng hỗn hợp. Hòa tan hỗn hợp vào nước, rồi cho khí clo lội qua dung dịch cho tới dư. Làm bay tương đối dung dịch tới lúc thu dược muối khan. Hãy cho biết khối lượng hỗn hợp đầu đã thay đổi bao nhiêu phần trăm?
 • Sục khí clo vào lượng dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường sản phẩm là
 • Cho Cl2 tuần tự tác dụng với HF, HBr, O2 , H2 . Số trường hợp với xảy ra phản ứng hóa học là
 • Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế và thu khí clo trong phòng thí nghiệm từ những chất ban sơ là MnO2 và dung dịch HCl đặc . Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện đun nóng, sẽ với Một phần khí HCl bị bay tương đối. Để thu được khí clo sạch thì bình số (3); (4) sẽ chứa tuần tự những chất nào trong những phương án sau?
 • Cho Cl2 dư tác dụng hoàn toàn với 50 gam hỗn hợp X ( gồm NaCl và NaBr) thu được 41,Một gam muối khan Y. Tính % khối lượng của muối NaCl với trong X ?
 • Cho 3 lít Cl2 phản ứng với Hai lít H2; hiệu suất phản ứng đạt 80%. Phần trăm thể tích Cl2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là: (những thể tích khí được đo ở cùng điều kiện t0, p)
 • Khối lượng natri và thể tích khí clo ở điều kiện tiêu chuẩn cần để điều chế 9,36 gam muối NaCl là (biết H = 80%)
 • Xác định R biết R thõa mãn Hai phương trình?
 • Clo là chất oxi hóa trong bao nhiêu phản ứng?
 • Cho 1,84 lít (đktc) hiđroclorua qua 50ml dung dịch AgNO3 8% (D=1,Một g/ml). Nồng độ của chất tan HNO3 trong dung dịch thu được là bao nhiêu?
 • Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lit hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỗn hợp khí này với tỷ khối so với hiđro là 9. Thành phần % theo số mol của hỗn hợp Fe và FeS ban sơ là:
 • Lấy 300 ml dung dịch KCl 1M tác dụng với một dung dịch với hoà tan 42,5 gam AgNO3. Khối lượng kết tủa thu được là:
 • Cho 10,6 gam Na2CO3 vào HCl (loãng, dư) thu được bao nhiêu lít CO2
 • Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg vào HCl dư thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và bao nhiêu gam muôi?
 • Tính CM HCl đã sử dụng biết cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thì phản ứng xảy ra vừa đủ.
 • Theo tính toán của những nhà khoa học, mỗi ngày thân thể người cần được phân phối 1,5 mg yếu tố iot.
 • Cho những phản ứng sau:(1) Na + Br2 → NaBr.(2) Br2 + NaOH → NaBrO + NaBr + H2O.
 • Một dung dịch với hòa tan hai muối là NaCl và NaBr. Nồng độ phần trăm của hai muối trong dung dịch bằng nhau. Biết rằng 50 gam dung dịch muối trên tác dụng vừa đủ 50 ml dung dịch AgNO3 8% (với khối lượng riêng là 1,0625 g/cm3). Nồng độ phần trăm của NaCl trong dung dịch là
 • Lúc cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch với chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã sử dụng là
 • Hoà tan hoàn toàn X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y.
 • Thể tích khí Cl2 (đktc) cần sử dụng để oxi hóa hoàn toàn 7,8 gam kim loại Cr là?
 • Kim loại nào đây lúc tác dụng với HCl và Clo cho cùng một muối clorua kim loại: 
 • Tìm X biết 16 g oxit của kim loại X hóa trị III tác dụng hết với 109,5 g dung dịch HCl 20%.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *