Hiện tượng xảy ra khi sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 là:

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho mẫu nước cứng chứa những ion: Ca2+, Mg2+ và HCO3–. Hoá chất được sử dụng để làm mềm mẫu nước cứng trên là
 • Muốn điều chế kim loại kiềm thổ người ta sử dụng phương pháp gì?
 • Khẳng định nào sau đây là ko đúng?
 • Hiện tượng xảy ra lúc sục từ từ khí CO2 tới dư vào dung dịch Ba(OH)2 là:
 • Hãy cho biết phản ứng nào sau đây ko xảy ra?
 • Ứng dụng nào sau đây ko phải của thạch cao nung (CaSO4.H2O)?
 • Dung dịch X chứa 0,1mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl- và a mol. Đun dung dịch X tới cạn thu được muối khan
 • Hòa tan hoàn toàn 11,Hai gam CaO và H2O thu được dung dịch A.Sục khí CO2 vào dung dịch A
 • Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca và CaO. Hòa tan 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ thu được 3,248 lít khí và dd Y
 • Thổi V ml CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M thì được 0,Hai g kết tủa. Trị giá của V là:
 • Nhiệt phân hoàn toàn m gam quặng đolomit chứa 80% CaCO3
 • Cho 2,84g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thaost ra 672 ml khí CO2.Phần trăm khối lượng của Hai muối CaCO3 và MgCO3 trong hỗn hợp là:
 • Cho 0,88 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm thổ và oxit của nó tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,85 gam muối khan. Kim loại kiềm thổ là:
 • Cho 0,448 lít CO2 hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M thu được m gam kết tủa.Trị giá m là:
 • Một hỗn hợp A nặng 7,Hai gam gồm Hai muối cacbonat của Hai kim loại kiềm thổ.Hoà tan hết A bằng H2SO4 loãng thu được khí B, cho B hấp thụ hết vào 450 ml dung dịch Ba(OH)Hai 0,2M được 15,76 gam kết tủa. Nếu thêm nước vôi trong vào dung dịch sau phản ứng lại thấy với kết tủa xuất hiện. Kim loại kiên cố với mặt trong hỗn họp A là:
 • Hòa tan 8,2g hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 vào trong nước cần 2,016 lít CO2 (đktc).
 • Cho những chất sau đây: MCl, NaCl, Ca(OH)2, Na2CO3. NaHCO3. Số chất với thể làm mềm nước cứng tạm thời là:
 • Nước cứng ko gây tác hại nào sau đây ?
 • Phản ứng nào dưới đây giảng giải sự xâm thực của nước mưa với đá vôi và sự tạo thành thạch nhũ trong những hang �
 • Phản ứng sản xuất vôi: CaCO3(r) → CaO(r) + CO2(k); ΔH > 0 .
 • Từ hai muối X và Y thực hiện những phản ứng sau:X → X1 + CO2X1 + H2O → X2X2 + Y → X + Y1 + H2OX2 +
 • Câu nào sau đây đúng lúc nói về tính chất của kim loại kiềm thổ?
 • Dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH a mol/lít và Ba(OH)2 b mol/lít. Để trung hoà 50 ml dung dịch X cần 100 ml dung dịch HCl 0,1M.
 • Chất nào ko bị thủy phân lúc nung nóng?
 • Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 với số mol những chất bằng nhau.
 • Hai chất được sử dụng làm mềm nước cứng vĩnh cữu là?
 • Dung dịch A chứa a mol Na+, b mol HCO3-, c mol CO3- , d mol SO42- .
 • Hỗn hợp X gồm Hai kim loại A và B thuộc phân nhóm chính nhóm II, ở Hai chu kỳ liên tục.
 • Tính tổng khối lượng theo mg/lít của những ion Ca2+ và Mg2+ với trong một loạ nước tự nhiên.
 • Cần sử dụng bao nhiêu gam Na2CO3 vừa đủ đề làm mềm lượng nước cứng, biết lượng CaSO4 với trong nước cứng trên

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *