Ứng dụng không phải của kim loại kiềm là:

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?
 • Cho những kim loại sau: Li, Na, Al, Ca, Sr. Số kim loại kiềm trong dãy là:
 • Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp 
 • Cho những dung dịch: Na2CO3, Na2SO3, Na2SO4, Na2S. Số thuốc thử tối thiểu cần để phân biệt những chất trên là:
 • Ứng dụng ko phải của kim loại kiềm là:
 • Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3?
 • Dãy gồm những chất ko tác dụng với dung dịch NaOH:
 • Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong chất lỏng nào sau đây:
 • Trong những kim loại Na; Ca; K; Al; Fe; Cu và Zn, số kim loại tan tốt vào dung dịch KOH là:
 • Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng:
 • Cho 0,78 gam kim loại kiềm M tác dụng hết với H2O, thu được 0,01 mol khí H2. Kim loại M là
 • Hoà tan hoàn toàn 14,52 gam hỗn hợp X gồm NaHCO3, KHCO3 và MgCO3 bằng dd HCl dư, thu được 3,36 lít khí CO2
 • Cho dung dịch AgNO3 dư tác dụng với dung dịch hỗn hợp mang hòa tan 6,25 gam hai muối KCl và KBr
 • Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít CO2(đkc) vào 150 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch X
 • Hòa tan hết 2,3 gam Na vào 300 ml dung dịch HCl 0,Hai M, thu được dung dịch X
 • Nguyên tử kim loại kiềm mang n lớp electron. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là
 • Lúc điều chế Na, người ta điện phân nóng chảy NaCl với anot làm bằng:
 • Cho 3,36 gam hỗn hợp gồm K và một kim loại kiềm A vào nước thấy thoát ra 1,792 lít H2. Phần trăm khối lượng của A là?
 • Phát biểu nào sau đây là sai lúc nói về Hai muối NaHCO3 và Na2CO3 ?
 • Cho những chất sau : Na, Na2O, NaCl. NaHCO3, Na2CO3. Số chất mang thể tạo ra NaOH trực tiếp từ một phản ứng là:
 • Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch X chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu dược V lít khí (đktc)
 • Nhận định nào sau đây ko đúng về kim loại kiềm ?
 • Phương pháp điều chế kim loại kiềm là:
 • Cho những phát biểu sau :(1) Với thể tìm được kim loại kiềm ở dạng thuần chất ở những mỏ nằm sâu trong lòng đất.
 • Phản ứng nào sau đây ko đúng trong 4 phản ứng?
 • Cho những phát biểu sau về ứng dụng của kim loại kiềm :(1) Kim loại kiềm tiêu dùng để chế tạo hợp kim mang nhiệt độ nóng
 • Lúc cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 thì sẽ xảy ra hiện tượng nào sau đây ?
 • Đặt một mẩu nhỏ natri lên một tờ giấy thấm gấp thành dạng thuyền. Số dự đoán đúng là?
 • Hấp thụ hết 7, lít khí CO2 (đktc) vào đung dịch hỗn hợp X gồm 0,4 mol KOH; 0,3 mol NaOH và 0,4 mol K2CO3 thu được Y.?
 • Sau phản ứng thu được số mol CO2 là bao nhiêu??

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *