Công thức chung của oxit thuộc nhóm IIA là?

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Công thức chung của oxit thuộc nhóm IIA là?
 • Nguyên tử Fe sở hữu cấu hình e là?
 • Cấu hình e của Cr là?
 • Kim loại Ni phản ứng được với tất cả những muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây ?
 • Kim loại nào phản ứng được với 4 muối sau ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4?
 • Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung nóng). Lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm những chất nào?
 • Nguyên tử kim loại lúc tham gia phản ứng hoá học sở hữu tính chất nào sau đây ?
 • Cặp chất nào bên dưới đây ko phản ứng với nhau?
 • Dãy gồm những kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch sở hữu môi trường bazơ là?
 • Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch nào sau đây?
 • Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi yếu tố nào?
 • So với nguyên tử phi kim cùng chu kì, nguyên tử kim loại như thế nào?
 • Kim loại dẫn điện tốt nhất trong tất cả những kim loại ?
 • Kim loại dẻo nhất trong tất cả những kim loại ?
 • Kim loại cứng nhất trong tất cả những kim loại ?
 • Kim loại mềm nhất trong tất cả những kim loại ?
 • Kim loại sở hữu nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả những kim loại ?
 • Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (sở hữu khối lượng riêng nhỏ nhất) trong tất cả những kim loại?
 • Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl3?
 • Xác định kim loại M (II) biết cho vào Một lít CuSO4 0,5M rồi cân lại thấy tăng 1,6g?
 • Ngâm một lá kẽm trong 100ml dung dịch AgNO3 0,Một mol. Kết thúc phản ứng, khối lượng lá kẽm là bao nhiêu?
 • Cho 8,4 g Fe vào dung dịch sở hữu chứa 0,4mol AgNO3. Kết thúc phản ứng, khối lượng bạc là bao nhiêu?
 • Cho biết những cặp oxi hoá - khử sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+Tính oxi hoá tăng dần theo thứ tự nào sau đây?
 • Muốn khử dd chứa Fe3+ thành dd sở hữu chứa Fe2+ cần sử dụng kim loại nào sau đây?
 • Cho những kim loại: Fe , Al , Mg , Cu , Zn , Ag. Số kim loại tác dụng được với dd H2SO4 loãng là bao nhiêu?
 • Ngâm Cu dư vào dd AgNO3 thu được dd X, sau đó ngâm Fe dư vào dung dịch X thu được dung dịch Y. dung dịch Y gồm những chất nào?
 • Tính nồng độ CuSO4 ban đâu?
 • Cho 4 dung dịch muối: CuSO4, K2SO4, NaCl, KNO3. Dung dịch nào sau lúc điện phân cho ra một dung dịch axit (điện cực trơ)?
 • Số kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là?
 • Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
 • Trong quá trình điện phân, những muối X- (X: Cl-, Br-) di chuyển về phía cực nào?
 • Cho dung dịch chứa những ion: Na+, K+, Cu+, Cl-, SO42-, NO32-. Những ion nào ko bị điện phân lúc ở trạng thái dung dịch là?
 • Điện phân một lượng dư dung dịch MgCl2 (điện cực trơ, sở hữu màng ngăn xốp bao điện cực) với cường độ dòng điện 2,68A trong Hai giờ, Tính m dung dịch giảm?
 • Điện phân nóng chảy hoàn toàn 1,9g muối clorua của kim loại M được 0,48g kim loại M ở catot. Kim loại M là?
 • Xác định kim loại M sau quá trình điện phân?
 • Nếu muốn điện phân hoàn toàn (mất màu xanh) 400 ml dung dịch CuSO40,5M với cường độ dòng điện I = 1,34A thì cần bao nhiêu thời kì?
 • Điện phân dung dịch muối CuSO4 dư trong thời kì 1930 giây, thu được 1,92 gam Cu ở catot. Cường độ dòng điện trong quá trình điện phân là bao nhiêu?
 • Điện phân hòa toàn 2,22 gam muối clorua kim loại ở trạng thái nóng chảy thu được 448 ml khí (ở đktc) ở anot. Kim loại trong muối là kim loại nào sau đây?
 • Tính khối lượng kim loại bám vào catot?
 • Tính m kim loại sinh ra lúc điện phân dung dịch CuCl2, điện cực trơ bằng dòng điện 5A trong 45 phút 20 giây?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *