Công thức hóa học của Polietilen (PE) là  

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phản ứng nhiệt luyện?  
 • Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA?  
 • 0,9 gam glucozơ (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag.
 • Cho dung dịch KOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu xanh nhạt. Chất X là  
 • Isoamylaxetat là este với mùi chuối chín. Công thức của Isoamylaxetat là  
 • Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 8 gam bột CuO nung nóng, thu được hỗn hợp khí X.
 • Chất nào bên dưới thuộc loại đisaccarit?
 • Thủy phân Một mol peptit mạch hở X, thu được Hai mol Gly, Hai mol Ala và Một mol Val.
 • Kim loại Cu tan được trong dung dịch nào sau đây?  
 • Tiến hành những thí nghiệm, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn điện hóa là?
 • Povinylclorua (PVC) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?  
 • Thực hiện những thí nghiệm sau:    (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 dư.
 • Công thức hóa học của Polietilen (PE) là  
 • Oxit nào sau đây được tiêu dùng để luyện gang – thép?  
 • Nhiệt độ nóng chảy của kim loại nào thấp nhất? 
 • 15 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,75M, thu được dung dịch chứa 23,7
 • Lúc cho Fe vào dung dịch hỗn hợp những muối AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe sẽ khử những ion kim loại theo thứ tự sau: (i
 • Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp những este no, đơn chức mạch hở.
 • Dung dịch Ala–Val phản ứng được với dung dịch nào sau đây?  
 • Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit A. Hiđro hóa A, thu được chất hữu cơ B.
 • Đun hợp chất hữu cơ X (C5H11O2N) với dung dịch NaOH, thu được C2H4O2NNa và chất hữu cơ (Y).
 • Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y.
 • Cho những sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:   (a) X + 2NaOH → X1 + 2X2  (b) X1 + H2SO4 → 
 • Hỗn  hợp E gồm  chất X (CmH2m+4O4N2,  là  muối  của  axit  cacboxylic  hai  chức)  v�
 • Cho dung dịch metyl amin dư tuần tự vào những dung dịch riêng biệt sau: AlCl3, FeCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl, Na2SO4.
 • X, Y là Hai axit cacboxylic đơn chức (MX < MY); T là este ba chức, mạch hở được tạo bởi X, Y với glixerol.
 • E gồm bốn este đều với công thức C8H8O2 và  với  vòng  benzen.
 • X; Y; Z là 3 peptit mạch hở (phân tử với số nguyên tử cacbon tương ứng là 8; 9; 11; Z với nhiều hơn Y một liên kết
 • Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ những monome tương ứng là  
 • Este X với công thức C6H10O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được ba chất hữu cơ M, N, Q.
 • Lúc nghiên cứu cacbohirat X ta nhận thấy:    - X ko tráng gương, với một đồng phân    - X thủy p
 • Cho những phát biểu sau:    (a) Sau lúc mổ cá, với thể tiêu dùng chanh để giảm mùi tanh.
 • Cho 0,Một mol chất X với công thức là C2H12O4N2S tác dụng với dung dịch chứa 0,35 mol NaOH đun nóng thu được chất khí làm
 • Cho  hỗn  hợp E gồm  0,1  mol X (C5H11O4N)  và  0,15  mol Y (C5H14O4N2, là muối  của  axit&nb
 • Thủy phân a gam triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm
 • Cho sơ đồ chuyển hóa sau:  (1) n-pentan → A + B và D + E (2) A + Cl2 → CH3-CHCl-CH3 + F (3) CH3COO
 • E gồm ba este mạch hở, đều với bốn liên kết pi (π) trong phân tử, trong đó với một este đơn chức là este c
 • X gồm alanin, axit glutamic và axit acrylic. Hỗn hợp Y gồm propen và trimetylamin. Đốt cháy a mol X và b mol Y
 • Cho những phát biểu sau:      (a) Đipeptit Val-Lys với phản ứng màu biure.
 • Cho những phát biểu sau:      (a) Thủy phân triolein, thu được etylenglicol.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *