Công thức phân tử tổng quát của ankin là:

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Hợp chất sau: CH3 – C (CH3)2 – CH2 – CH3 mang tên gọi là:
 • Công thức phân tử tổng quát của ankin là:
 • Cho những chất sau: etan, propen, isopren, axetilen, toluen và stiren. Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là:
 • Đốt cháy hoàn toàn 0,87 g một ankan phải tiêu dùng vừa hết 2,2736 lit O2 (đktc). CTPT ankan
 • Trong phòng thí nghiệm, mang thể điều chế khí metan từ vật liệu nào sau đây?
 • Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là
 • Ứng với công thức phân tử C5H8 mang bao nhiêu ankin đồng phân cấu tạo của nhau:
 • Oxi hóa hoàn toàn ankan, số mol CO2 so với số mol H2O là:
 • Lúc đun nóng hỗn hợp gồm CH3OH, C2H5OH và C3H7OH với H2SO4 đặc ở 140oC mang thể thu được số ete tối đa là
 • Chất nào sau đây lúc cùng HCl chỉ cho một sản phẩm duy nhất:
 • Chất nào ko phải là phenol ?
 • Sắp đây mang nhiều vụ cháy xe xảy ra mà ko rõ nguyên nhân. Người ta nghi ngờ rằng nguyên nhân của việc cháy xe là trong xăng mang pha lẫn methanol (metanol). Công thức của methanol (metanol) là:
 • Ankylbenzen X mang phần trăm khối lượng nhân tố hiđro là 200/23(%). Công thức phân tử của X là:
 • Số liên kết σ (xích ma) mang trong mỗi phân tử: etilen; propin tuần tự là:
 • Cho những phát biểu sau: (1) Phenol C6H5-OH là một ancol thơm.
 • Cho m gam phenol tác dụng vừa đủ với Na thu được 7,392 lít khí H2 (đktc). Trị giá của m là
 • Phản ứng hoá học đặc trưng của ankan là
 • Cho 15,6 gam hỗn hợp Hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,Hai gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là:
 • Cho sơ đồ thí nghiệm như sau:
 • Gốc hiđrocacbon nào được gọi là gốc phenyl?
 • Cặp chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ ?
 • Đun nóng butan-1-ol với xúc tác H2SO4 đặc ở 1700C thu được tối đa bao nhiêu anken?
 • Ancol etylic ko tác dụng với chất nào sau đây?
 • Một chất X mang công thức cấu tạo thu gọn: CH3-CºC-CH(CH3)-CH3. Tên gọi của X là :
 • Thuốc thử để nhận diện những chất lỏng đựng trong những lọ mất nhãn: benzen, etylbenzen và stiren là
 • Lúc cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản ph
 • Hiđrocacbon nào dưới đây ko làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường?
 • Cho sơ đồ phản ứng sau:
 • Những chất nào sau đây mang đồng phân hình học?
 • Cho những chất: C6H14, C6H12, C4H6, C6H6 (benzen), stiren. Số chất trong dãy thuộc loại hiđrocacbon thơm là
 • Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinyl axetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời kì, thu được hỗn hợp Y mang tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là
 • Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được hỗn hợp những ete mang số mol bằng nhau và mang khối lượng là 111,Hai gam. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là
 • Đốt cháy hoàn toàn một 2,24 lít (đktc) ankin X ở thể khí thu được H2O và CO2. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dich Ca(OH)Hai dư, được 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là
 • Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 (ở nhiệt độ thường) thu được sản phẩm là
 • Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 thu được 0,15 mol CO2 và 0,Hai mol H2O. Thể tích của CH4 trong hỗn hợp đầu là
 • Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ C2H5OH, (H2SO4 đặc, 170oC) thường lẫn những oxit như SO2, CO2. Chất tiêu dùng để loại bỏ tạp chất SO2, CO2 làm sạch etilen là
 • Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp tuần tự là
 • Ankan X mang % về khối lượng của cacbon trong phân tử bằng 82,76%. Công thức phân tử của X là
 • Hiđrocacbon X là chất lỏng ở điều kiện thường. X mang thể là
 • Cho những chất: propan, propilen, isopren, But-1-en. Số chất mang khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *