Cho Cr tác dụng với dung dịch HCl, thu được chất nào sau đây?

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit trong số những chất sau?
 • Etylamin(C2H5NH2) tác dụng được với chất nào sau đây trong dung dịch?
 • Chất khí X gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia vào quá trình quang quẻ hợp của cây xanh tạo tinh bột, chất X là?
 • Tơ tổng hợp là tơ nào trong số những tơ sau?
 • Công thức của tristearin là?
 • Kim loại mang tính khử mạnh nhất là?
 • Cho Cr tác dụng với dung dịch HCl, thu được chất nào sau đây?
 • Dung dịch nào sau đây được sử dụng để xử lý lớp cặn CaCO3 bám vào ấm đun nước?
 • Chất mang tính lưỡng tính là chất nào bên dưới đây?
 • Hợp chất Fe2(SO4)3 mang tên gọi là?
 • Phương pháp điện phân nóng chảy được sử dụng để điều chế kim loại nào?
 • Chất nào sau đây gọi là xút ăn da?
 • Tìm a biết đun 25g Glucozo nồng độ a% với AgNO3/NH3 thu được 4,32g Ag?
 • Nhiệt phân hoàn toàn 16,8 gam NaHCO3 thu được m gam Na2CO3, trị giá của m là?
 • Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa?
 • Chất X ko thể là chất nào sau đây biết X tác dụng với Cu(OH)Hai thu được phức màu xanh làm?
 • Cho 2,24 gam Fe tác dụng hết với dung dịch Cu(NO3)2 dư, thu được m gam kim loại Cu. Trị giá của m là
 • Trường hợp nào sau đây mang xảy ra ăn mòn điện hóa học?
 • Phát biểu nào về Nito sau đây đúng?
 • Tìm số nguyên tử X lúc cho 8,9 gam amino axit X (công thức mang dạng H2NCnH2nCOOH) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 12,55 gam muối?
 • Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (III) sau lúc phản ứng kết thúc?
 • Phát biểu nào về flo sau đây đúng?
 • Chất X là chất dinh dưỡng, được sử dụng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ nhỏ và người ốm, X là chất nào sau đây?
 • Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri fomat?
 • Cho những phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol:(a) X → Y + CO2 (tº).(b) Y + H2O → Z(c) T + Z → R + X + H2O, chất R, Q thõa mãn sơ đồ trên là?
 • Thực hiện những thí nghiệm, sau phản ứng số thí nghiệm thu được chất khí là?
 • Tìm m biết đốt cháy 25,74g triglyxerit X thu được CO2 và 1,53g H2O?
 • Tính trị giá của m dựa vào bảng?
 • Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun  nóng, thu được glyxerol và hai muối, mang bao nhiêu phát biểu đúng?
 • Cho những phát biểu sau: a) Dầu chuối (chất tạo hương liệu mùi chuối chín) mang chứa isoamyl axetat. b) Trong công nghiệp, glucozơ được sử dụng để tráng ruột phích. c) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang quẻ hợp. d) Tiêu dùng giấm ăn hoặc chanh khử được mùi tanh trong cá do amin gây ra. e) Với thể sử dụng nhiệt để hàn và uốn ống nhựa PVC. Số phát biểu đúng là?
 • Nung nóng 0,Một mol C4H10 mang xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp khí gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và C4H10. Tính khối lượng muối thu được lúc cho hỗn hợp qua bình brom?
 • Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm tương đối nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ, thu được 1,8a mol hỗn hợp khí Y gồm H2, CO và CO2. Xác định trị giá của a?
 • Trong quá trình bảo quản, một mẫu muối FeSO4.7H2O(mang khối lượng m gam) bị oxi hóa bởi oxi ko khí tạo thành hỗn hợp X chứa những hợp chất của Fe(II) và Fe(III). Hòa tan toàn bộ X trong dung dịch loãng chứa 0,05 mol H2SO4, thu được 100 ml dung dịch Y. Tiến hành hai thí nghiệm với Y: Thí nghiệm 1: Cho lượng dư dung dịch BaCl2 vào 25 ml dung dịch Y, thu được 4,66 gam kết tủa. Thí nghiệm 2: Thêm dung dịch H2SO4 (loãng, dư) vào 25 ml dung dịch Y, thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch KMnO4 0,1M vào Z tới lúc phản ứng vừa đủ thì hết 13,5 ml. Trị giá của m và phần trăm số mol Fe(II) đã bị oxi hóa trong ko khí tuần tự là?
 • Phần trăm khối lượng của X trong E sắp với trị giá nào nhất sau đây?
 • Phần trăm khối lượng của este mang phân tử khối to nhất trong X là?
 • Hòa tan hỗn hợp gồm gồm CuSO4 và NaCl vào nước thu được dung dịch X, dựa vào đồ thị hãy tính trị giá của m?
 • Xác định m biết hòa tan m gam hỗn hợp gồm Al, Cu, FeS vào 0,38 mol H2SO4 thu được dung dịch Y và 0,29 mol SO2?
 • Xác định số phát biểu đúng trong những phát biểu sau?
 • Hòa tan hết 19,12 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe(NO3)2 và Al vào dung dịch Y chứa KNO3 và 0,8 mol HCl, thu được dung dịch Z và 4,48 lít khí T, tính trị giá của m?
 • Phần trăm khối lượng X trong hỗn hợp este mạch hở là?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *