Crôm(III) hiđroxit Cr(OH)3 có màu gì?

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Dung dịch nào dưới đây lúc phản ứng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)Hai dư, ko thu được kết tủa?
 • Polime nào được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?
 • Cho những chất sau đây tác dụng với nhau: Cu + HNO3 đặc → Khí X; MnO2 + HCl đặc →Khí Y; Na2CO3 + FeCl3 + H2O → Khí Z; KMnO4 →
 • Cho những phản ứng sau:(a) NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O(b) NH4HCO3 + 2KOH → K2CO3 + NH3 + 2H2O(c) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O(d) Ba(H
 • Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl dư tạo ra chất khí ?
 • Để phân biệt Hai khí ko màu SO2 và CO2 người ta nên sử dụng thuốc thử
 • Cho hỗn hợp a mol Fe3O4 và b mol Cu tan vào trong dung dịch HCl dư. Sau một thời kì nhận thấy chất rắn tan hoàn toàn.
 • Thủy phân este nào sau đây ko thu được sản phẩm với phản ứng tráng bạc?
 • Este etyl axetat với công thức phân tử là
 • Cho những chất sau: axit fomic, metyl fomat, glucozơ, axetilen, ancol etylic. Số chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 là
 • Oxit nào sau đây tan được trong dung dịch NaOH loãng, dư?
 • Hiđro hóa hoàn toàn anđehit X với công thức cấu tạo OHC-CH=CH-CHO được chất hữu cơ Y. Công thức phân tử của Y là
 • Cho m gam glucozo tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men m gam glucozo rồi hấp thụ vào Ca(OH)Hai thì m kết tủa bằng bao nhiêu?
 • Cho dãy những dung dịch sau: glucozơ, saccarozơ, glyxylalanin, anbumin.
 • Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Trị giá của m là
 • Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch chứa chất X thấy tạo thành kết tủa T màu vàng. Cho T tác dụng với HNO3 loãng thấy kết tủa tan. Chất X là?
 • Crôm(III) hiđroxit Cr(OH)3 với màu gì?
 • Với bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 ?
 • Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch FeCl3 nhưng ko tác dụng với dung dịch HCl?
 • Thủy phân đisaccarit X, thu được Hai monosaccarit Y, Z. Oxi hóa Y hoặc Z bằng dung dịch AgNO3/NH3, thu được chất hữu cơ T.
 • Cho 2,7 gam bột Al vào 100 ml dung dịch NaOH 2M, thu được X.
 • Lúc thuỷ phân hoàn toàn a gam một chất béo X trong NaOH dư.
 • Hòa tan m gam hỗn hợp Na, K, Al và BaO vào nước dư, thu được dung dịch Y và 9,52 lít H2 (đktc).
 • Cho những phản ứng:(1) X (C5H8O2) + NaOH → X1 (muối) + X2(2) Y (C5H8O2) + NaOH → Y1 (muối) + Y2Biết X1 và Y1 với cùng số nguy
 • Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước dư thu được dung dịch X, 5,376 lít H2 (đktc) và 3,51 gam chất rắn ko tan.
 • Thực hiện những thí nghiệm sau:1. Hòa tan hỗn hợp gồm Cu và Fe2O3 (cùng số mol) vào dung dịch HCl loãng dư.2.
 • Cho những chất CH3COOH (1), HCOOCH2CH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH2CH3 (4), CH3CH2CH2OH (5).
 • Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm Hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, thu được hợp chất hữ
 • Thực hiện hai thí nghiệm sau:- Thí nghiệm 1: Cho este X với công thức phânn tử C5H8O4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH
 • Cho 3 ống thử riêng biệt tuần tự chứa 3 chất tan X, Y, Z trong nước lấy theo tỉ lệ mol nX : nY : nZ = 1 : 2 : 1.
 • Dung dịch A tác dụng với dung dịch B thu được kết tủa X, cho X vào dung dịch HNO3 loãng dư, thấy thoát ra khí ko màu h�
 • Cho những phát biểu sau:(1) Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm luôn thu được glixerol.
 • Hòa tan hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X chứa Fe, Al, Fe3O4 và Fe(NO3)Hai trong dung dịch chứa 0,11 mol HNO3 và 1,36 mol NaHSO4 thu được d
 • Một hỗn hợp gồm Al4C3, CaC2 và Ca với số mol bằng nhau.
 • Cho 40,Một gam hỗn hợp X gồm Y (C5H16O3N2) vầ Z (C5H14O4N2) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH, thu được 7,84 lít một amin no
 • E gồm 3 este mạch hở X, Y, Z (phân tử ko chứa nhóm chức nào khác, MX < MY < MZ < 260).
 • Nhỏ rất từ từ 100ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,4M và H2SO4 0,1M vào 100 ml dung dịch A chứa hỗn hợp Na2CO3 0,4M và KHCO3 0,2M, k
 • Điện phân dung dịch NaCl và CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự
 • Cho X, Y là hai peptit mạch hở (với số liên kết peptit liên tục nhau và đều tạo từ Gly, Ala); Z với công thức phân tử C4H9
 • Cho hỗn hợp X gồm AlCl3, K2SO4, Na2SO4. Hòa tan hoàn toàn 46,8 gam hỗn hợp X vào nước ta được dung dịch Y.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *