Công thức tính hiệu suất phản ứng

Nghi vấn: Công thức tính hiệu suất phản ứng

Lời giải:

Cho phản ứng hóa học: A + B → C

Hiệu suất phản ứng:

      - Theo đó, công thức tính hiệu suất phản ứng được tính như sau: %hiệu suất = (lượng thực tế/ lượng lý thuyết) x 100. Hiệu suất phản ứng 90%, là phản ứng mang lại năng suất 90%, 10% là năng lượng bị bỏ phí và ko phản ứng, ko thể thu lại hết.

Hoặc cũng mang thể tính theo khối lượng:

      H = khối lượng thu được thực tế x 100% / khối lượng thu được tính theo phương trình

      - Lưu ý là tính hiệu suất theo số mol chất thiếu (theo số mol nhỏ)

      - Từ công thức cũng mang thể tính được:

      nC = nA pứ = (nA ban sơ. H)/100

      nA ban sơ cần tiêu dùng: nA ban sơ = (nC.100)/H

Công thức tính khối lượng chất tham gia lúc mang hiệu suất

      - Do hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100%, nên lượng chất tham gia thực tế đem vào phản ứng phải hơn nhiều để bù vào sự hao hụt. Sau lúc tính khối lượng chất tham gia theo phương trình phản ứng, ta mang khối lượng chất tham gia lúc mang hiệu suất như sau:

 Công thức tính khối lượng sản phẩm lúc mang hiệu suất

      - Vì hiệu suất phản ứng hóa học nhỏ hơn 100% nên khối lượng sản phẩm thực tế thu được sau phản ứng phải nhỏ hơn nhiều sự hao hụt. Sau lúc tính toán được khối lượng sản phẩm theo phương trình phản ứng, ta sẽ xác định được khối lượng sản phẩm lúc mang hiệu suất theo công thức sau:

Bài tập minh họa

Ví dụ 1: Nung 0,Một mol Canxi cacbonat thu được 0,08 mol Canxi oxit. Tính hiệu suất phản ứng hóa học xảy ra.

Giải: 

CaCO3 → CaO + CO2

      Theo phương trình phản ứng nCaCO3 = nCaO = 0,08 mol.

Vận dụng công thức tính hiệu suất phản ứng hóa học theo số mol, ta mang:

H = (0,08/0,1) x 100 = 80%

Ví dụ 2: Tính khối lượng Natri và thể tích khí Clo cần tiêu dùng để điều chế 4,68 gam muối Natri Clorua. Cho hiệu suất phản ứng là 80%

Giải:

nNaCl = mNaCl/ MNaCl = 4,68/58,5 = 0,08 (mol)

      Phương trình hóa học: 2Na + Cl2 → 2NaCl (1)

      Theo phương trình hóa học (1) và hiệu suất phản ứng là 80%, ta mang: 

Ví dụ 3: Cho 19,5 gam kẽm phản ứng với 7 lít khí clo, thu được 36,72 gam muối clorua ZnCl2. Tính hiệu suất của phản ứng.

Giải

      Ta mang: nZn = 19,5/65 = 0,3 (mol)

      nCl2 = 7/22,4 = 0,3125 (mol)

      nZnCl2 = 0,27 (mol)

      Phương trình phản ứng: Zn + Cl2 → ZnCl2

      Hiệu suất phản ứng:

H = (số mol Zn phản ứng x 100) /số mol Zn ban sơ = 0,27 x 100/0,3 = 90%

Ví dụ 4: Nung 4,9 g Kali clorat KClO3 mang xúc tác thu được 2,5 g Kali clorua KCl và khí oxi. Tính hiệu suất của phản ứng.

Giải:

      - Vì ko biết phản ứng mang xảy ra hết hay ko nên ta sẽ tính những thông số dựa theo sản phẩm thu được.

nKCl = 2,5/74,5 = 0,034 mol

Phương trình phản ứng:

2KClO3 → 2KCl + 3O2 

      Từ phương trình, ta mang nKClO3 phản ứng = nKCl = 0,034 mol

      Vậy hiệu suất phản ứng được xác định là:

H = 4,165/4,9 x 100% = 85% 

Ví dụ 5: Tính khối lượng natri và thể tích khí clo (đktc) để điều chế 8,775 g muối natri clorua (NaCl), cho hiệu suất phản ứng là 75%.

Giải

nNaCl = 8,775/ 58,5 = 0,15 mol 

2Na + Cl2 → 2NaCl 

      Vì hiệu suất phản ứng là 75% nên ta mang:

      Khối lượng natri thực tế: m Na thực tế = 3,45 x 100/ 75 = 4,6 (g)

      Thể tích khí Clo thức tế: V Cl2 thực tế = 1,68 x 100/75 = 2,24 (l)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *