Công thức cấu tạo của ancol metylic là 

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho sơ đồ:Trong sơ đồ trên, Y và Z tuần tự là 
 • Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH.
 • Cho 0,Một mol anđehit X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng thu được 43,Hai gam Ag.
 • Hợp chất hữu cơ X (C5H11NO2) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được muối natri của α-amino axit và ancol.
 • Polime điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là polime nào trong 4 chất sau đây? 
 • Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần 1,55 mol O2, thu được H2O và 1,Một mol CO2. Trị giá của m là?
 • Nếu thủy phân ko hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó với Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly- Ala nhưng ko với Val-Gly. Amino axit đầu N và amino axit đầu C của peptit X tuần tự là
 • HCOOCH3 với tên gọi là 
 • Este X với công thức C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm với Hai muối.
 • Oxi hóa hoàn toàn 8,8 gam CH3CHO bằng dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được lượng Ag là 
 • cho 0,36 mol E phản ứng vừa đủ với 234 ml dung dịch NaOH 2,5M, thu đươc hỗn hợp X gồm những muối của những axit cacboxylic ko no, với cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử; hai ancol ko no, đơn chức với khối lượng m1 gam và một ancol no, đơn chức với khối lượng m2 gam. Tỉ lệ m1 : m2 với trị giá sắp nhất với trị giá nào sau đây?
 • Tơ thiên nhiên là gì?
 • Đốt cháy hoàn toàn 8 gam khí metan thì thể tích khí cacbonic thu được (ở đktc) là 
 • Khối lượng glucozơ tạo thành lúc thủy phân hoàn toàn 0,855 kg saccarozơ là 
 • Công thức H2NCH2COOH với tên là 
 • Cho những phát biểu sau:(a) Thủy phân triolein thu được etilen glicol.
 • Cho m gam E tác dụng tối đa với 200ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng) thu được hỗn hợp X gồm những ancol và 20,5 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng Na dư, sau lúc phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn trong bình tăng 6,9 gam so với ban sơ. Trị giá của m là ?
 • Bông nõn chứa sắp 98% xenlulozơ. Công thức của xenlulozơ là 
 • Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 26,35 gam muối khan. Trị giá của m là?
 • Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 6,88 gam Hai chất tan. Trị giá của x là ?
 • Thí nghiệm được tiến hành như hình vẽ. Hiện tượng xảy ra trong bình đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 là
 • Cho những phát biểu sau:(a) Tiêu dùng khí CO dư khử CuO nung nóng, thu được kim loại Cu.
 • Cho những chất: NaCl, CaCO3, HCl, CH3COOH, NaOH, Fe(OH)3, C6H12O6, C2H5OH. Số chất điện li mạnh là 
 • Đồng đẳng là những hợp chất với thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm 
 • Chất nào sau đây chiếm khoảng 4/5 lần thể tích ko khí? 
 • Chất điện li mạnh là chất nào bên dưới đây???
 • Dung dịch Z phản ứng được tối đa với 1,46 mol NaOH, lọc lấy kết tủa đem nung trong ko khí tới khối lượng ko đổi, thu được 8,8 gam chất rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Fe đơn chất trong X là ?
 • Etilen với công thức phân tử là
 • Từ kết quả thí nghiệm hãy xác định X, Y, Z, T?
 • Thực hiện những thí nghiệm sau:(b) Đun nóng tinh bột trong dung dịch H2SO4 loãng. (c) Sục khí H2 vào nồi kín chứa triolein (xúc tác Ni), đun nóng. (d) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin. (e) Cho dung dịch HCl vào dung dịch axit glutamic. (g) Cho dung dịch metyl fomat vào dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là?
 • Công thức cấu tạo của ancol metylic là 
 • Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được trình diễn trong đồ thị bên?
 • Chất nào sau đây gặp dung dịch iot thì với màu xanh tím? 
 • Lúc X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm với muối H2N-CH2-COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là ?
 • Cho những dung dịch C6H5NH2, CH3NH2, H2N(CH2)4CH(NH2)COOH và H2NCH2COOH. Số dung dịch làm đổi màu phenolphtalein là 
 • Đặc tính nào sau đây là của este? 
 • Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với dung dịch HCl
 • Cho 15 gam amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,75M thu được dung dịch chứa 23,76 gam muối.
 • Nguyên nhân gây mùi tanh của cá là do cá chứa hỗn hợp Một số amin, trong đó amin với nhiều nhất là 
 • Thủy phân hoàn toàn 11,Một gam CH3COOCH3 trong dung dịch axit thì khối lượng axit axetic thu được là 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *