Cho dung dịch nh3 tới dư vào dung dịch cuno32

Lúc cho từ từ dung dịch NH3 cho tới dư vào dung dịch Al(NO3)3 mang hiện tượng gì?

A.

Xuất hiện kết tủa màu trắng, lượng kết tủa tăng dần đạt tới cực đại rồi ko đổi

B.

C.

Xuất hiện kết tủa màu trắng rồi kết tủa tan ngay

D.

Xuất hiện kết tủa màu trắng, lượng kết tủa tăng dần đạt tới cực đại sau đó kết tủa tan dần

Câu 47122: Cho từ từ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch chứa những muối Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2, Al(NO3)3, Ni(NO3)2, AgNO3. Lọc kết tủa nung trong ko khí tới khối lượng ko đổi thu được chất rắn gồm những chất: 

A. Ag2O, Fe2O3, Al2O3   

B. Fe2O3, Al2O3  

C. NiO, Ag, Fe2O3, Al2O3  

D. Ag, Fe2O3  

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

    Cu(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + 2NH4NO3

Điều kiện phản ứng

- Nhiệt độ phòng.

Cách thực hiện phản ứng

- Cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch Cu(NO3)2

Hiện tượng nhận diện phản ứng

- Tạo kết tủa màu xanh sau đó kết tủa tan.

Bạn mang biết

- Dung dịch amoniac mang khả năng làm kết tủa nhiều hidroxit kim loại lúc tác dụng với dung dịch muối của chúng.

Ví dụ 1: Cho từ từ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Cu(NO3)2. Hiện tượng quan sát được là

A. Dung dịch màu xanh trở thành ko màu

B. Trước tiên xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan ra

C. Trước tiên xuất hiện kết tủa xanh sau đó ko tan

D. Trước tiên xuất hiện kết tủa xanh sau đó kết tủa tan ra.

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Vì cho NH3 vào dung dịch Cu(NO3)Hai tạo kết tủa Cu(OH)Hai màu xanh, NH3 dư nên Cu(OH)2 + NH3 tạo phức.

Ví dụ 2: Cho từ từ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch chứa những muối Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2, Al(NO3)3, Ni(NO3)2, AgNO3 thu được kết tủa. Lọc kết tủa nung trong ko khí tới khôi lượng ko đổi thu được hỗn hợp những oxit là

A. Ag2O, Fe2O3, Al2O3

B. Fe2O3, Al2O3

C. Ag, NiO, Fe2O3, Al2O3

D. Ag, Fe2O3

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Lúc cho NH3 vào những dung dịch muối đó thì tạo những kết tủa tuần tự là Zn(OH)2, Fe(OH)2, Al(OH)3, Ni(OH)2, AgOH.

NH3 dư tạo phức được với Zn(OH)2, Ni(OH)Hai và AgOH nên còn lại kết tủa là Fe(OH)Hai và Al(OH)3. Nung trong ko khí thì được Hai chất rắn là Fe2O3 và Al2O3.

Ví dụ 3: Cho từ từ 100 ml dung dịch NH3 1M vào 300 ml dung dịch Cu(NO3)Hai 0,1M thu được m gam kết tủa. Trị giá của m là

A. 1,96g      B. 3,92g

C. 2,94g     D. 0,98g

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

2NH3 + Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 + NH4NO3

0,06.......0,03...............0,03

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

0,01..........0,04

⇒ m↓ = 0,02. 98 = 1,96g

Cho NH3 dư vào dung dịch FeSO4 ta thu được kết tủa.

FeSO4 + 2NH3 + 2H2O → Fe(OH)2 ↓ + (NH4)2SO4

Chú ý: NH3 mang thể hòa tan Cu(OH)2, Zn(OH)2, Ag2O tạo thành dung dịch phức chất nên ko thu được kết tủa.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án: NH3 dư vào AlCl3 tao kết tủa trắng sau đó kết tủa ko tan

NH3 dư vào ZnSO4 và Cu(NO3)Hai ban sơ tạo kết tủa sau đó kết tủa tan

Ba vào nc tạo ra H2 sủi bọt khí ra Ba(OH)Hai mỗi lọ

NaNO3 sủi khí H2

FeCl2 sủi khí H2 và kết tủa xanh lá Fe(OH)2

AlCl3 sủi khí H2 và kết tủa trắng keo Al(OH)3 sau đó kết tủa tan

Giảng giải những bước giải:

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *