Cách giải Bài tập Đồng (Cu) tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) đặc nóng, axit nitric (HNO3) hay, chi tiết

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về sắt và hợp chất của sắt - Cô Nguyễn Thị Thu (Thầy giáo VietJack)

I. Phương pháp

Cu tác dụng với những axit với tính oxi hoá mạnh (HNO3 và H2SO4 đặc nóng)

Cu + 2H2SO4 đặc → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Cu + 4HNO3 đặc → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Với bài toán Cu tác dụng với hỗn hợp H2SO4 và HNO3 với phương trình:

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O.

Lưu ý: Cu ko tác dụng với axit HCl và H2SO4 loãng

Thường vận dụng phương pháp bảo toàn electron: ∑ne cho = ∑ne nhận

II. Ví dụ minh hoạ

Ví dụ 1: Hòa tan 6,4 gam Cu bằng axit H2SO4 đặc, nóng (dư), sinh ra V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở (đktc). Trị giá của V là:

Ví dụ 2: Cho m gam Cu phản ứng hết với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và NO2 với tỉ khối đối với H2 là 19. Trị giá của m là:

Ví dụ 3: Cho 3,Hai gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Trị giá của V là:

III. Bài tập vận dụng

Câu 1: Cho kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc hiện tượng quan sát được là :

   A. Khí màu nâu bay lên, dung dịch chuyển màu xanh

   B. Khí ko màu bay lên, dung dịch chuyển màu xanh

   C. Khí ko màu bay lên, dung dịch với màu nâu

   D. Khí thoát ra ko màu hoá nâu trong ko khí, dung dịch chuyển sang màu xanh

Câu 2: Cho 6,4 gam Cu tan hoàn toàn trong 200ml dung dịch HNO3 thì phóng thích một hỗn hợp khí gồm NO và NO2 với tỉ khối với hidro là 19. Nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 là bao nhiêu?

   A. 1M

   B. 1,5M

   C. 1,25M

   D. 1,75M

Câu 3: Cho Một lượng bột Cu dư vào 200ml hỗn hợp HNO3 1M và H2SO4 0,5M, sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và sản phẩm khử duy nhất là NO. Cô cạn dung dịch C, khối lượng muối khan thu được là:

   A. 28,Hai gam

   B. 24 gam

   C. 52,Hai gam

   D. 25,4 gam

Câu 4: Cho m gam Cu phản ứng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp 8,96 lít khí (đktc) NO và NO2 với khối lượng là 15,Hai gam. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là:

   A. 75,Hai gam

   B. 47 gam

   C. 37,6 gam

   D. 97,Hai gam

Câu 5: Cho 7,68 gam Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn tỷ mỉ toàn bộ dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là

   A. 20,16 gam.

   B. 22,56 gam.

   C. 19,76 gam.

   D. 19,20 gam.

Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 19,Hai gam Cu bằng dung dịch HNO3 loãng. Tất cả lượng khí NO thu được đem oxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước với dòng oxi để chuyển thành HNO3. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia vào những quá trình trên là:

   A. 3,36 lít

   B. 2,24 lít

   C. 6,67 lít

   D. 4,48 lít

Câu 7: Cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M, thu được V lít khí NO ( là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Trị giá của V là:

   A. 1,344.

   B. 0,896.

   C. 14,933.

   D. 0,672.

Câu 8: Thực hiện hai thí nghiệm:

1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.

2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, những thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là

   A. V2 = V1

   B. V2 = 2V1.

   C. V2 = 2,5V1

   D. V2 = 1,5V1.

Bài giảng: Bài tập sắt, hợp chất của sắt tác dụng với chất oxi hóa mạnh - Cô Nguyễn Thị Thu (Thầy giáo VietJack)

 • Bài tập Đồng và hợp chất của đồng tác dụng với axit
 • Bài tập Crom tác dụng với phi kim (Cl, O, S)
 • Khái niệm, tính chất, bài tập muối Crommat và muối Đicrommat
 • Dạng bài tập Sắt tác dụng với phi kim (Cl, O, S)
 • Nghi vấn trắc nghiệm Phân loại gang và nguyên tắc sản xuất gang
 • Nghi vấn trắc nghiệm Phân loại thép và trật tự sản xuất thép

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán với đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa với đáp án chi tiết
 • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý với đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh với đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *