Cho bột sắt vào dung dịch HCl sau đó thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4. Quan sát thấy hiện tượng nào sau đây?

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho hỗn hợp gồm Fe và Cu dư vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra khí NO
 • Trong bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học, nhân tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm
 • Cho phương trình phản ứng:aFe3O4 + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + eH2O. Tỷ lệ a : b là:
 • Cho bột sắt vào dung dịch HCl sau đó thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4. Quan sát thấy hiện tượng nào sau đây?
 • Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra:
 • Cho những phản ứng sau:2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KCl + I22FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3Cl2 + 2KI → 2KCl + I2
 • Lúc cho kim loại M tác dụng với dung dịch chứa Fe3+ chỉ xảy ra phản ứng: M + nFe3+ → Mn+ + nFe2+Vậy Mn+/M
 • Cho dãy những chất: Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch H2SO4  loãng là
 • Cho 14,8 gam hỗn hợp hai kim loại Fe, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng, dư
 • Hòa tan hoàn toàn m gam Fe vào dung dịch HCl thu được dung dịch X chứa Hai chất tan với số mol bằng nhau
 • Hòa tan hoàn toàn 0,10 mol FeS2 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thu được khí NO2 và dung dịch X
 • Cho 30,Một gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều
 • Cho khí CO đi qua ống chứa 0,04 mol X gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng, ta nhận được 4,784 gam chất rắn Y gồm 4 chất
 • PTHH nào sau đây sai trong 4 PT sau??
 • Với thể sử dụng một hóa chất để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Hóa chất này là:
 • Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeS và FeCO3 bằng một lượng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được hỗn hợp gồm hai khí X, Y. Công thức hóa học của X, Y tuần tự là:
 • Cho a mol sắt tác dụng hết với a mol khí clo thu được chất rắn X. Cho X vào nước thu được dung dịch Y.Dung dịch Y ko tác dụng với chất nào sau đây?
 • Hỗn hợp X gồm Fe và FeS. Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí (đktc).Mặt khác, m gam X tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch Y chỉ chứa một muối nitrat duy nhất và 2V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và SO2. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là:
 • Hòa tan hoàn toàn 1,84 gam hỗn hợp Fe và Mg trong lượng dư dung dịch HNO3, thu được 0,04 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất) Số mol Fe và Mg trong hỗn hợp tuần tự là:
 • Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa AgNO31,0M và Cu(NO3)2 0,75M ; Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,5m gam kết tủa gồm hai kim loại. Trị giá của m là?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *