Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm về khối lượng của nguyên tố nào sau đây?

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại sau đây với nhiệt độ nóng chảy cao nhất? 
 • Kim loại nào sau đây tác dụng với nước thu được dung dịch kiềm?
 • Nguyên tắc điều chế kim loại là
 • Ion sau đây với tính oxi hóa mạnh nhất? 
 • Trong công nghiệp, kim loại nào Điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? 
 • Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl sinh ra khí H2?
 • Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại nhôm với khí oxi là
 • Nung CaCO3 ở nhiệt độ cao, thu được chất khí X. Chất X là
 • Trong công nghiệp, quặng bọxit tiêu dùng để sản xuất kim loại nhôm. Thành phần chính của quặng boxit là
 • Công thức của sắt(II) sunfat là
 • Trong hợp chất CrO3, crom với số oxi hóa là
 • Khí X tạo ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, gây hiệu ứng nhà kính. Trồng nhiều cây xanh sẽ làm giảm nồng độ khí X trong ko khí. Khí X là
 • Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được CH3COONa và C2H5OH. Chất X là
 • Chất sau đây là axit béo? 
 • Chất sau đây là đisaccarit? 
 • Dung dịch chất sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
 • Số nguyên tử oxi trong phân tử axit glutamic là
 • Phân tử polime nào sau đây với chứa nitơ?
 • Độ dinh dưỡng của phân đạm được thẩm định theo tỉ lệ phần trăm về khối lượng của nhân tố nào sau đây?
 • Cặp chất nào sau đây cùng dãy đồng đẳng?
 • Cho từ từ tới dự kim loại X vào dung dịch FeCl3, sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa hai muối. X là kim loại nào sau đây?
 • Cho những este sau: etyl axetat, propyl axetat, metyl propionat, metyl metacrylat. Sở hữu bao nhiêu este tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polime?
 • Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư, thu được 26,7 gam muối. Trị giá của m là
 • Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư sinh ra khí NO?
 • Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam hỗn hợp Al và Mg trong dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít khí H2 và dung dịch chứa m gam muối. Trị giá của m là
 • Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp etyl propionat và etyl fomat trong dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm
 • Chất rắn X dạng sợi, màu trắng, ko tan trong nước ngay cả lúc đun nóng. Thủy phân hoàn toàn X nhờ xúc tác axit hoặc enzim thu được chất Y. Hai chất X và Y tuần tự là
 • Thủy phân 1,71 gam saccarozơ với hiệu suất 75%, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Trị giá của m là
 • Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) thu được CO2, H2O và 2,24 lít khí N2. Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, số mol HCl đã phản ứng là
 • Phát biểu sau đây đúng về tơ? 
 • Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 vào dung dịch chứa a mol NaOH và 1,5a mol Na2CO3, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được 2,016 lít khí CO2. Cho phần hai phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)Hai dư, thu được 29,55 gam kết tủA. Trị giá của V là
 • Thực hiện 5 thí nghiệm sau: Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.
 • Xà phòng hóa m gam hỗn hợp E gồm những triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muố
 • Cho những phát biểu sau: (1) Ở điều kiện thường, glucozơ và alanin đều là chất rắn và dễ tan trong nước.
 • Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, K2O vào H2O dư, thu được 50 ml dung dịch X và 0,02 mol H2. Cho 50 ml dung dịch HCl 3M vào X, thu được 100 ml dung dịch Y với pH = 1. Cô cạn Y thu được 9,15 gam chất rắn khan. Trị giá của m sắp nhất với trị giá nào sau đây?
 • Đốt cháy hoàn toàn 0,26 mol hỗn hợp X (gồm etyl axetat, metyl acrylat và hai hiđrocacbon mạch hở) cần vừa đủ 0,79 mol O2, tạo ra CO2 và 10,44 gam H2O. Nếu cho 0,26 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Bra phản ứng tối đa là
 • Hòa tan hết 23,18 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Fe(NO3)3 vào dung dịch chứa 0,46 mol H2SO4 loãng và 0,01 mol NaNO3, thu được dung dịch Y (chứa 58,45 gam chất tan gồm hỗn hợp muối trung hòa) và 2,92 gam hỗn hợp khí Z. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,91 mol NaOH, thu được 29,18 gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Fe(NO3)3 trong X là
 • Hỗn hợp E gồm amin X (no, mạch hở) và ankan Y, số mol X to hơn số mol Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol E cần tiêu dùng vừa đủ 0,67 mol O2, thu được N2, CO2 và 0,54 mol H2O. Khối lượng của X trong 14,56 gam hỗn hợp E là
 • Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, đều được tạo bởi axit cacboxylic với ancol và đều với phân tử khối nhỏ hơn 146. Đốt cháy hoàn toàn a mol E, thu được 0,96 mol CO2 và C thủy phân hoàn toàn 42,66 gam E cần vừa đủ 360 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hỗn hợp ancol và 48,87 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của este với số mol to nhất trong E là
 • Tiến hành TN theo những bước sau:Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam dầu dừa và 10 ml dung dị

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *