Hợp chất Đồng (II) Nitrat Cu(NO3)2 – Cân bằng phương trình hóa học

Hợp chất Đồng (II) Nitrat Cu(NO3)2 – Hóa học lớp 8

Hợp chất Đồng (II) Nitrat Cu(NO3)2 – Thăng bằng phương trình hóa học được Hanoi1000sưu tầm và đăng tải. Tổng hợp tất cả những phản ứng hóa học của Đồng (Cu) và Hợp chất của Đồng đã học trong chương trình Cấp 2, Cấp 3 giúp bạn thuận lợi thăng bằng phương trình hóa học và học tốt môn Hóa hơn. Mời những bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây

  Phản ứng nhiệt phân: Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2 – Thăng bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Điều kiện phản ứng

  Cách thực hiện phản ứng

  – Nung muối đồng (II) nitrat .

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Nung muối đồng (II) nitrat thu được đồng oxit màu đen và mang khí màu nâu thoát ra.

  Bạn mang biết

  – Tương tự những muối nitrat của những kim loại từ Mg tới Cu nhiệt phân tạo thành oxit, NO2 và nước

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Lúc nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp NH4NO3, Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)2 thì chất rắn thu được sau phản ứng gồm:

  A. CuO, FeO, Ag

  B. CuO, Fe2O3, Ag

  C. CuO, Fe2O3, Ag2O

  D. NH4NO2, CuO, Fe2O3, Ag

  Đáp án B

  Hướng dẫn giải:

  A. CuO, FeO, Ag Sai vì FeO + O2 → Fe2O3

  B. CuO, Fe2O3, Ag

  C. CuO, Fe2O3, Ag2O → Ko thể tạo ra Ag2O

  D. NH4NO2, CuO, Fe2O3, Ag → Ko mang NH4NO2

  Ví dụ 2: Nhiệt phân những muối: KClO3, KNO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2, KMnO4, Fe(NO3)2, AgNO3, Cu(NO3)2 tới lúc tạo thành chất rắn mang khối lượng ko đổi, thu được bao nhiêu oxit kim loại?

  A. 4 B. 6

  C. 5 D. 3

  Đáp án A

  Hướng dẫn giải:

  KClO3 → KCl

  KNO3 → KNO2

  KMnO4 → K2MnO4 + MnO2

  AgNO3 → Ag

  NaHCO3 → Na2CO3

  Ca(HCO3)2 → CaCO3 → CaO

  Fe(NO3)2 → Fe2O3

  Cu(NO3)2 → CuO

  Ví dụ 3: Nhiệt phân muối Cu(NO3)2 thu được

  A. Cu, O2, N2

  B. Cu, NO2, O2

  C. CuNO2

  D. CuO, NO2, O2

  Đáp án D

  Hướng dẫn giải:

  Phương trình hóa học: Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + 1/Hai O2

  Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3 – Thăng bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng.

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho dd NaOH vào ống thử chứa đung dịch Cu(NO3)2.

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Tạo kết tủa Cu(OH)2 màu xanh.

  Bạn mang biết

  – Những muối đồng hoặc những muối sắt, muối nhôm như FeCl2, Fe(NO3)2, Al(NO3)3 … đều tác dụng được với NaOH tạo kết tủa.

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Mg, Al, Fe và Cu trong dung dịch HNO3 (loãng dư) thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X được kết tủa Y. Nung kết tủa Y tới lúc phản ứng nhiệt phân kết thúc thu được tối đa bao nhiêu oxit kim loại

  A. 3 B. 2

  C. Một D. 4

  Đáp án A

  Hướng dẫn giải:

  {Mg, Cu, Fe, Al} + HNO3 → {Mg(NO3)2, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Al(NO3)3} + NaOH → {Mg(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3} –to→ {MgO, CuO, Fe2O3} + H2O.

  – Lưu ý:

  + Cho một lượng dư NaOH vào Al3+, ban sơ mang kết tủa trắng keo ko tan sau đó tan dần và tạo dung dịch trong suốt.

  Ví dụ 2: Dung dich B chứa Hai chất tan là H2SO4, Cu(NO3)2, cho 50ml dd B phản ứng vừa đủ với 31,25 ml dd NaOH 16% (d = 1,12 g/ml). Lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao tới khối lượng ko đổi thu đc 1,6 g chất rắn a.Tính nồng độ mol những chất trong dung dịch B

  Đáp án A

  Hướng dẫn giải:

  Ta mang số mol của NaOH = 0,14 mol ⇒ số mol của H2SO4 và Cu(NO3)2 = 0,07mol

  Lại mang chất rắn còn lại sau lúc nung là CuO ⇒ số mol CuO là 0,02 ⇒ số mol Cu(NO3)2 cũng là 0,02 ⇒ số mol của H2SO4 là 0,05 ⇒ nồng độ mol của H2SO4 là 0,05/0,05 = Một M và Cu(NO3)2 là 0,02/0,05 = 0,4M

  Ví dụ 3: Cho những chất sau, chất nào tác dụng với dung dịch NaOH?

  A. NaNO3 B. Ba(NO3)2

  C. KNO3 D. Cu(NO3)2

  Đáp án D

  Hướng dẫn giải:

  Phương trình hóa học: Cu(NO3)2 + NaOH → Cu(OH)2↓ + NaNO3

  Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + KOH → Cu(OH)2 + KNO3 – Thăng bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Cu(NO3)2 + KOH → Cu(OH)2 + KNO3

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng.

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho dd KOH vào ống thử chứa đung dịch Cu(NO3)2.

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Tạo kết tủa Cu(OH)2 màu xanh.

  Bạn mang biết

  – Những muối đồng hoặc những muối sắt, muối nhôm như FeCl2, Fe(NO3)2, Al(NO3)3 … đều tác dụng được với KOH tạo kết tủa.

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào dung dịch chứa 7,56 gam HNO3 thu được dung dịch X và V lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 (đktc). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z tới khối lượng ko đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Trị giá V là

  A. 0,336 B. 0,448.

  C. 0,560. D. 0,672.

  Đáp án B

  Hướng dẫn giải:

  – Chất rắn Z gồm KNO3 và KOH(dư). Lúc nung Z ta thu được KNO2 và KOH(dư).

  Theo đề ta mang:

  85nKNO2 + 56nKOH = mrắn ⇒ nKNO2 = 0,Một mol

  BT: K → nKNO2 + nKOH = nKOH ban sơ ⇒ nKOH dư = 0,005 mol.

  BT: N → nNO2 + nNO = nHNO3 – nKNO2 = 0,02 mol;

  ⇒ V(NO, NO2) = 0,448 lít

  Ví dụ 2: Tiến hành những thí nghiệm sau:

  (1) Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2

  (2) Dẫn NH3 qua ống đựng CuO nung nóng

  (3) Nhiệt phân AgNO3

  (4) cho Al vào Fe2(SO4)3

  (5) Cho K vào dung dịch Cu(NO3)2

  Sau lúc kết thúc những phản ứng, số thí nghiệm tạo thành kim loại là

  A. Hai B. 3

  C. 4 D. 5

  Đáp án B

  Hướng dẫn giải:

  Với những thí nghiệm 1, 2, 3 tạo kim loại.

  AgNO3 + Fe(NO3)2 → Ag + Fe(NO3)3

  AgNO3 → Ag + NO2 + O2

  NH3 + CuO → Cu + N2 + H2O

  Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + H2O → Cu + 2HNO3 + 1/Hai O2↑ – Thăng bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Cu(NO3)2 + H2O → Cu + 2HNO3 + 1/Hai O2

  Điều kiện phản ứng

  – Điều kiện khác: Điện phân dung dịch

  Cách thực hiện phản ứng

  – Điện phân dung dịch Cu(NO3)2.

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Thu được chất rắn màu đỏ và mang khí thoát ra ở anot.

  Bạn mang biết

  – Tương tự CuSO4 lúc điện phân cũng thu được chất rắn màu đỏ và mang khí thoát ra ở anot.

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Sau một thời kì điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với điện cực trơ, khối lượng dung dịch giảm 6,4 gam. Khối lượng Cu thu được ở catot là:

  A. 5,12 gam B. 6,4 gam

  C. 5,688 gam D. 10,24gam

  Đáp án A

  Hướng dẫn giải:

  mgiảm =

  ⇒ x = 0,08 mol ⇒ mCu = 5,12g.

  Ví dụ 2: Sản phẩm thu được lúc điện phân dung dịch Cu(NO3)2 (màng ngăn điện cực trơ) là:

  A. Cu, O2 và HNO3

  B. CuO, H2 và NO2

  C. Cu, NO2 và H2

  D. CuO, NO2 và O2

  Đáp án A

  Ví dụ 3: Lúc điện phân dung dịch Cu(NO3)2 thì tại anot xảy ra:

  A. Sự khử những phân tử H2O.

  B. Sự oxi hóa những ion Cu2+.

  C. Sự oxi hóa những phân tử H2O.

  D. Sự khử những ion Cu2+.

  Đáp án C

  Hướng dẫn giải:

  Anot (+) xảy ra sự oxi hóa.

  Với NO3, H2O.

  Do NO3 ko bị điện phân nên H2O sẽ bị OXH.

  Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + Fe → Cu + Fe(NO3)2 – Thăng bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Cu(NO3)2 + Fe → Cu + Fe(NO3)2

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng.

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Fe tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2.

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Chất rắn màu xám của Sắt (Fe) bị lớp đồng màu đỏ của đồng (Cu) phủ lên trong dung dịch màu xanh lam Đồng II nitrat (Cu(NO3)2).

  Bạn mang biết

  – Kim loại đứng trước tác dụng được với muối của kim loại xếp sau đẩy kim loại ra khỏi muối.

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Cho hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3, sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp hai kim loại. Hai kim loại đó là

  A. Fe, Cu.

  B. Cu, Ag.

  C. Zn, Ag.

  D. Fe, Ag.

  Đáp án B

  Hướng dẫn giải:

  Zn, Fe + {Cu(NO3)2, AgNO3}

  → Hỗn hợp Hai kim loại mang tính khử yếu nhất.

  → Hai kim loại là Cu và Ag .

  Ví dụ 2: Ngâm một đinh sắt trong dung dịch HCl, phản ứng xảy ra chậm. Để phản ứng xảy ra nhanh hơn, người ta thêm tiếp vào dung dịch axit một vài giọt dung dịch nào sau đây

  A. NaCl. B. FeCl3.

  C. H2SO4. D. Cu(NO3)2.

  Đáp án D

  Hướng dẫn giải:

  – Lúc ngâm một đinh sắt vào dung dịch HCl thì: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑.

  + Khí H2 sinh ra một phần bám lại trên đinh sắt làm giảm khả năng xúc tiếp với ion H+ nên phản ứng xảy ra chậm và khí H2 sinh ra sẽ ít.

  – Lúc nhỏ thêm dung dịch Cu(NO3)2 vào thì: Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu.

  + Trong dung dịch lúc này hình thành một pin điện điện cực Fe – Cu mang sự dịch chuyển những electron và ion H+ trong dung dịch sẽ nhận electron vì vậy làm cho phản ứng xảy ra nhanh và khí H2 thoát ra nhiều hơn.

  Ví dụ 3: Cho fe vào dung dịch Cu(NO3)2 và AgNO3, sau lúc phản ứng xáy ra hoàn toàn thu được dung dịch X gồm Hai muối và chất rắn Y gồm Hai kim loại. Bỏ qua sự thủy phân của những muối. Hai muối thu được là

  A. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

  B. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3

  C. Fe(NO3)3 và AgNO3

  D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

  Đáp án B

  Hướng dẫn giải:

  Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

  Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

  X gồm Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

  Y gồm Ag và Cu.

  Phản ứng hóa học: 3Cu(NO3)2 + 2Al → 3Cu + 2Al(NO3)3 – Thăng bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  3Cu(NO3)2 + 2Al → 3Cu + 2Al(NO3)3

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng.

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Al tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2.

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Thấy mang màu đỏ của Cu bám vào thanh Al.

  Bạn mang biết

  – Kim loại đứng trước tác dụng được với muối của kim loại xếp sau đẩy kim loại ra khỏi muối.

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 phóng thích kim loại Cu là:

  A. Fe và Au.

  B. Al và Ag.

  C. Cr và Hg.

  D. Al và Fe

  Đáp án D

  Hướng dẫn giải:

  Những kim loại đứng trước Cu đều mang thể đẩy Cu2+ ra khỏi muối của nó.

  Ví dụ 2: Cho Al tác dụng với dung dịch Y gồm Cu(NO3)2 và AgNO3, sau Một thời kì thu được dung dịch Z và chất rắn T gồm 3 kim loại. Chất vững chắc phản ứng hết là

  A. Al B. Al và AgNO3

  C. AgNO3 D. Al và Cu(NO3)2

  Đáp án C

  Hướng dẫn giải:

  Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

  2Al + 3Cu(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Cu

  T gồm 3 kim loại nên Al dư ⇒ chất vững chắc phản ứng hêt là AgNO3.

  Ví dụ 3: Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dd chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là:

  A. Al, Cu, Ag.

  B. Fe, Cu, Ag.

  C. Al, Fe, Cu.

  D. Al, Fe, Ag.

  Đáp án B

  Hướng dẫn giải:

  ⇒ Kim loại thu được gồm mang Fe, Cu, Ag (xếp sau trong dãy điện hóa).

  Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + Mg → Cu + Mg(NO3)2 – Thăng bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Cu(NO3)2 + Mg → Cu + Mg(NO3)2

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng.

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Mg tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2.

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Thấy mang màu đỏ của Cu bám vào thanh kim loại.

  Bạn mang biết

  – Kim loại đứng trước tác dụng được với muối của kim loại xếp sau đẩy kim loại ra khỏi muối.

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Những kim loại tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành kim loại đồng là:

  A. Al, Zn, Fe

  B. Mg, Fe, Ag

  C. Zn, Pb, Au

  D. Na, Mg, Al

  Đáp án A

  Ví dụ 2: Cho 0,Hai mol Zn và 0,Hai mol Mg tác dụng với 400ml dung dịch Cu(NO3)2 1M thu được chất rắn Y. Tính khối lượng của chất rắn Y.

  A. 25,6g B. 25,8g

  C. 17,6g D. 19,2g

  Đáp án A

  Hướng dẫn giải:

  Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu

  0,Hai 0,Hai 0,2

  Zn + Cu(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Cu

  0,Hai 0,Hai 0,2

  mchất rắn = mCu = 0,4. 64 = 25,6g

  Ví dụ 3: Cho 0,Hai mol Mg tác dụng với 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 1M thu được chất rắn Y. Khối lượng của chất rắn Y là

  A. 6,4g B. 2,4g

  C. 8,8g D. 12,8g

  Đáp án C

  Hướng dẫn giải:

  Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu

  0,Hai 0,Một 0,1

  Chất rắn Y gồm: Mg dư: 0,Một mol, Cu: 0,Một mol

  mchất rắn Y = mMg dư + mCu = 0,1.24 + 0,1.64 = 8,8 g

  Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + Zn → Cu + Zn(NO3)2 – Thăng bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Cu(NO3)2 + Zn → Cu + Zn(NO3)2

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng.

  Cách thực hiện phản ứng

  – Nhúng thanh kim loại Zn vào ống thử chứa dung dịch Cu(NO3)2.

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Thấy mang màu đỏ của Cu bám vào thanh kim loại.

  Bạn mang biết

  – Kim loại đứng trước tác dụng được với muối của kim loại xếp sau đẩy kim loại ra khỏi muối.

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Cho Zn dư vào những dung dịch AgNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3. Số phản ứng hóa học xảy ra là

  A. Một B. 2

  C. 3 D. 4

  Đáp án D

  Hướng dẫn giải:

  Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

  Zn + Fe(NO3)3 → Fe(NO3)2 + Zn(NO3)2

  Zn + Cu(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Cu

  Zn + Fe(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Fe

  Ví dụ 2: Cho Zn và Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Hai kim loại. Hai kim loại đó là

  A. Fe, Cu B. Cu, Ag

  C. Zn, Ag D. Fe, Ag

  Đáp án B

  Hướng dẫn giải:

  Lúc cho Zn và Fe phản ứng với Hai muối Cu(NO3)2 và AgNO3 thu được Hai kim loại ⇒ Zn, Fe hết

  Những phương trình hóa học xảy ra là

  Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

  Zn + Cu(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Cu

  Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

  Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + cu

  Ví dụ 3: Cho Zn và Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Hai kim loại và dung dịch Z. Cho NaOH dư vào dung dịch Z thu được kết tủa gồm Hai hidroxit kim loại. Dung dịch Z chứa

  A. AgNO3, Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3

  B. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2

  C. Zn(NO3)2, Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

  D. Zn(NO3)2, Cu(NO3)2 và Fe(NO3)3

  Đáp án C

  Hướng dẫn giải:

  Lúc cho Zn và Fe phản ứng với Hai muối Cu(NO3)2 và AgNO3 thu được Hai kim loại ⇒ Zn, Fe hết, Cu(NO3)2 mang thể dư. Cho NaOH dư vào dung dịch Z thu được Hai kết tủa ⇒ chứng tỏ Cu(NO3)2 dư vì muối của Zn ko tạo kết tủa với NaOH ⇒ trong dd Z chứa Zn(NO3)2, Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

  Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + H2S → CuS + HNO3 – Thăng bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Cu(NO3)2 + H2S → CuS + HNO3

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng.

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho khí H2S đi qua dung dịch Cu(NO3)2

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Dung dịch Cu(NO3)2 bị nhạt màu và thấy xuất hiện kết tủa màu đen.

  Bạn mang biết

  – Tương tự Pb(NO3)2 tác dụng với H2S tạo kết tủa đen.

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Dẫn khí H2S lội qua dung dịch Cu(NO3)2 thu được kết tủa Y mang màu

  A. xanh B. đen

  C. vàng D. trắng

  Đáp án B

  Hướng dẫn giải:

  Phương trình hóa học: Cu(NO3)2 + H2S → CuS↓ đen + 2HNO3

  Ví dụ 2: Cho những thí nghiệm:

  (1) Dẫn khí H2S dư qua dung dịch Cu(NO3)2.

  (2) Dẫn khí CO2 dư qua dung dịch Ca(OH)2.

  (3) Dẫn khí NH3 dư qua dung dịch Al(NO3)3.

  (4) Dẫn hỗn hợp khí C2H2 và NH3 dư qua dung dịch AgNO3.

  Số trường hợp thu được kết tủa sau lúc kết thúc phản ứng là:

  A. Một B. 2

  C. 3 D. 4

  Đáp án C

  Hướng dẫn giải:

  Phản ứng (1) thu được CuS phản ứng (2) CO2 dư nên ko mang kết tủa.

  Phản ứng (3) NH3 dư nên cho kết tủa max.

  Phản ứng (4) cho kết tủa vàng.

  Ví dụ 3: Với 4 dung dịch loãng của những muối NaNO3, Ba(NO3)2, AgNO3, Cu(NO3)2. Lúc sục khí H2S vào những dung dịch muối trên, mang bao nhiêu trường hợp mang phản ứng tạo ra kết tủa?

  A. Một B. 2

  C. 3 D. 4

  Đáp án B

  Hướng dẫn giải:

  Chỉ mang AgNO3 và Cu(NO3)2 tạo kết tủa với H2S

  Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + Na2S → CuS + 2NaNO3 – Thăng bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Cu(NO3)2 + Na2S → CuS + 2NaNO3

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng.

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Na2S tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Dung dịch Cu(NO3)2 bị nhạt màu và thấy xuất hiện kết tủa màu đen.

  Bạn mang biết

  – Tương tự những muối CuCl2, Pb(NO3)2…. tác dụng với Na2S tạo kết tủa đen.

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Với 5 dung dịch loãng của những muối NaCl, NaNO3, Pb(NO3)2, Cu(NO3)2, FeCl2. Lúc cho Na2S vào những dung dịch muối trên mang bao nhiêu trường hợp sinh ra kết tủa?

  A. Một B. 2

  C. 3 D. 4

  Đáp án B

  Hướng dẫn giải:

  Với Hai muối là Pb(NO3)2, Cu(NO3)2 tác dụng với H2S tạo ra kết tủa là PbS và CuS.

  Ví dụ 2: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong Một dung dịch?

  A. AlCl3 và KOH

  B. Na2S và Cu(NO3)2

  C. NaCl và AgNO3

  D. NaNO3 và AgNO3

  Đáp án D

  Hướng dẫn giải:

  Những đáp án A: tạo kết tủa Al(OH)3, B tạo kết tủa CuS, C tạo kết tủa AgCl còn D vì AgNO3 ko tác dụng với NaNO3 nên cùng tồn tại trong Một dung dịch.

  Ví dụ 3: Cho m gam Cu(NO3)2 tác dụng với dung dịch Na2S dư thu được 9,6 gam kết tủa. Trị giá của m là

  A. 18,8g B. 9,4g

  D. 4,7g D. 37,6g

  Đáp án A

  Hướng dẫn giải:

  nCuS = 0,Một mol

  Bảo toàn nhân tố Cu mang nCuS = nCu(NO3)2 = 0,Một mol

  Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + K2S → CuS + 2KNO3 – Thăng bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Cu(NO3)2 + K2S → CuS + 2KNO3

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng.

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho K2S tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Dung dịch Cu(NO3)2 bị nhạt màu và thấy xuất hiện kết tủa màu đen.

  Bạn mang biết

  – Tương tự những muối CuCl2, Pb(NO3)2… tác dụng với K2S tạo kết tủa đen.

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Cho m gam Cu(NO3)2 tác dụng với dung dịch K2S dư thu được 19,Hai gam kết tủa. Trị giá của m là

  A. 18,8g B. 9,4g

  D. 4,7g D. 37,6g

  Đáp án D

  Hướng dẫn giải:

  nCuS = 0,Hai mol

  Bảo toàn nhân tố Cu mang nCuS = nCu(NO3)2 = 0,Hai mol

  Ví dụ 2: Cho 18,8 gam Cu(NO3)2 tác dụng vừa đủ với dung dịch K2S thu được m gam kết tủa. Trị giá của m là

  A. 4,8g B. 9,6g

  C. 19,2g D. 38,4g

  Đáp án B

  Hướng dẫn giải:

  Ta mang:

  Bảo toàn nhân tố Cu ⇒ nCuS = 0,1. 96 = 9,6 g

  Ví dụ 3: Cho m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2 mang tỉ lệ mol là 1 : Một tác dụng vừa đủ với dung dịch K2S thu được Hai kết tủa mang khối lượng là 18,4g. Trị giá của m là

  A. 18,8g B. 36,8g

  C. 18g D. 27,8g

  Đáp án B

  Hướng dẫn giải:

  Gọi nCu(NO3)2 = a mol ⇒ nFe(NO3)2 = a mol

  Bảo toàn nhân tố Cu và Fe

  nCu(NO3)2 = nCuS = a mol, nFe(NO3)2 = nFeS = a mol

  ⇒ m↓ = mCuS + mFeS = 96a + 88a = 18,4g ⇒ a = 0,Một mol

  m = mCu(NO3)2 + mFe(NO3)2 = 188. 0,1 + 180. 0,1 = 36,8g

  Phản ứng hóa học: Cu(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + 2NH4NO3 – Thăng bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Cu(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + 2NH4NO3

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng.

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch Cu(NO3)2

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Tạo kết tủa màu xanh sau đó kết tủa tan.

  Bạn mang biết

  – Dung dịch amoniac mang khả năng làm kết tủa nhiều hidroxit kim loại lúc tác dụng với dung dịch muối của chúng.

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Cho từ từ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Cu(NO3)2. Hiện tượng quan sát được là

  A. Dung dịch màu xanh trở thành ko màu

  B. Trước tiên xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan ra

  C. Trước tiên xuất hiện kết tủa xanh sau đó ko tan

  D. Trước tiên xuất hiện kết tủa xanh sau đó kết tủa tan ra.

  Đáp án D

  Hướng dẫn giải:

  Vì cho NH3 vào dung dịch Cu(NO3)2 tạo kết tủa Cu(OH)2 màu xanh, NH3 dư nên Cu(OH)2 + NH3 tạo phức.

  Ví dụ 2: Cho từ từ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch chứa những muối Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2, Al(NO3)3, Ni(NO3)2, AgNO3 thu được kết tủa. Lọc kết tủa nung trong ko khí tới khôi lượng ko đổi thu được hỗn hợp những oxit là

  A. Ag2O, Fe2O3, Al2O3

  B. Fe2O3, Al2O3

  C. Ag, NiO, Fe2O3, Al2O3

  D. Ag, Fe2O3

  Đáp án B

  Hướng dẫn giải:

  Lúc cho NH3 vào những dung dịch muối đó thì tạo những kết tủa tuần tự là Zn(OH)2, Fe(OH)2, Al(OH)3, Ni(OH)2, AgOH.

  NH3 dư tạo phức được với Zn(OH)2, Ni(OH)2 và AgOH nên còn lại kết tủa là Fe(OH)2 và Al(OH)3. Nung trong ko khí thì được Hai chất rắn là Fe2O3 và Al2O3.

  Ví dụ 3: Cho từ từ 100 ml dung dịch NH3 1M vào 300 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,1M thu được m gam kết tủa. Trị giá của m là

  A. 1,96g B. 3,92g

  C. 2,94g D. 0,98g

  Đáp án A

  Hướng dẫn giải:

  2NH3 + Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 + NH4NO3

  0,06…….0,03……………0,03

  Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

  0,01……….0,04

  ⇒ m↓ = 0,02. 98 = 1,96g

  ……………………………………..

  Ngoài Hợp chất Đồng (II) Nitrat Cu(NO3)2 – Thăng bằng phương trình hóa học. Mời những bạn học trò còn mang thể tham khảo những đề thi học kì Một lớp 8, đề thi học kì Hai lớp 8 những môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và lựa chọn. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp những bạn ôn tập tốt hơn. Chúc những bạn học tập tốt

  Đăng bởi: Hà Nội 1000

  Chuyên mục: Giáo dục, lớp 8

  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *