Chọn định nghĩa đúng: Đồng phân là hiện tượng

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Phản ứng nào dưới đây phản ứng thế:
 • Cho những mệnh đề sau: (1) Liên kết hóa học trong hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cùng hóa trị. (2) Những hợp chất hữu cơ thường kém bền với nhiệt (3) Những hợp chất hữu cơ thường với nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao. (4) Phản ứng hóa học của hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau. Những mệnh đề đúng là
 • Chọn khái niệm đúng: Đồng phân là hiện tượng
 • Trong phân tính định tính, để xác định nguyên tử hidro (H) trong phân tử, ta thường:
 • Cho những phát biểu sau: 1. Tất cả những hợp chất hữu cơ đều chứa C và H 2. Hợp chất hữu cơ thường dễ cháy, dễ bay khá 3. Tính chất của hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử, công thức cấu tạo … của chúng 4. Những chất với thành phần hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 được gọi là đồng đẳng của nhau 5. Những chất đồng đẳng với tính chất hóa học tương tự nhau 6. Những chất với cùng phân tử khối là những chất đồng phân Số phát biểu đúng là
 • Tỉ khối khá của hợp chất hữu cơ A đối với hiđro bằng 23. Vậy khối lượng phân tử chất A là:
 • Cho những phát biểu sau: 1) Trong những hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cùng hóa trị 2) Hợp chất hữu cơ thường với nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cao và tan nhiều trong nước 3) Những hợp chất hữu cơ thường kém bền với nhiệt và dễ cháy 4) Phản ứng hóa học của những hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau trong cùng một điều kiện. Những phát biểu đúng là:
 • Đốt cháy hoàn toàn 10ml thể tích khá Một HCHC A cần tiêu dùng 30ml O2 sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và khá nước với thể tích bằng nhau và đều bằng thể tích của O2 đã phản ứng. CTPT của A là:
 • Đốt cháy hoàn toàn 0,9g A chứa C,H, O thu được 0,672 lít CO2( đktc) và 0,54g H2O. Tìm CTPT của A biết tỉ khối khá của A so với O2 bằng 2,8125.
 • Chất hữu cơ X với CTĐGN là CH2O. Biết trong X với chứa Hai nguyên tử O. Công thức phân tử của A là:
 • Để tinh luyện ancol etylic (rượu etylic) C2H5OH với nhiệt độ sôi ts = 78,4OC từ hỗn hợp rượu và nước. Ta với thể sử dụng phương pháp:
 • Lúc đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi ko khí thu được hỗn hợp khí và khá gồm CO2, H2O, N2. Điều đó chứng tỏ
 • Cho những phát biểu sau:1) Trong những hợp chất hữu cơ chủ yếu liên kết cùng hóa trị2) Hợp chất hữu cơ thường c�
 • Hợp chất hữu cơ A với CTĐGN là CH2O. Biết phân tử khối của hợp chất bằng 180 g/ mol.Công thức phân tử của A là:
 • Đốt cháy hoàn toàn 0,9g A chứa C,H, O được 0,672 lít CO2( đktc) và 0,54g H2O.
 • Đốt cháy Một lít khá hiđrocacbon với một thể tích ko khí (lượng dư). Hỗn hợp khí thu được sau lúc khá H2O ngưng tụ với thể tích là 18,5 lít, cho qua dung dịch KOH dư còn 16,5 lít, cho hỗn hợp khí đi qua ống đựng photpho dư thì còn lại 16 lít. Xác định CTPT của hợp chất trên biết những thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và O2 chiếm 1/5 ko khí, còn lại là N2.
 • Đốt cháy 4,6g hợp chất hữu cơ CxHyOz sản phẩm cháy được hấp thụ qua dung dịch H2SO4 đặc thấy khối lượng bình tăng là 0,54g. Tiếp tục cho qua dung dịch Ca(OH)Hai dư thu được 20g kết tủa. Thành phần phần trăm khối lượng những nhân tố với trong hợp chất.
 • Hỗn hợp khí A gồm 0,4 mol H2 và 0,Hai mol ankin X. Nung A một thời kì với xúc tác Ni thu được hỗn hợp B với tỉ khối so với H2 bằng 12. Dẫn hỗn hợp B qua dung dịch brom dư, sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là 8 gam. Công thức phân tử của X là
 • Đốt cháy hoàn toàn 6,0 gam một chất hữu cơ Y chỉ chứa C, H, O trong phẩn tử. Sau phản ứng thu được hỗn hợp sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong (Ca(OH)2) dư, thấy xuất hiện 20 gam kết tủa. Đồng thời, khối lượng bình tăng 12,4 gam so với ban sơ. Công thức đơn thuần nhất (CTĐGN) của Y là:
 • Nung 4,65 gam một chất hữu cơ A trong dòng khí oxi thì thu được 13,20 gam CO2 và 3,15 gam H2O. Ở thí nghiệm khác, nung 5,58 gam chất hữu cơ với CuO thì thu được 0,67 lít khí N2 (đktc). Trong A với chứa nhân tố:
 • Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A, thu được 0,44 gam CO2, 0,18 gam H2O. Thể tích 0,3 gam A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (O2) (ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân tử của A là:
 • Công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử C2H6O là:
 • Chất T với công thức phân tử (CTPT) là C3H8O. Số công thức cấu tạo với thể của T là:
 • Trong phân tích định tính, để xác định với nguyên tử cacbon (C) hay ko, ta thường:
 • Bạn Nam vô tình đổ nhầm Một lít xăng vào nước, bạn thấy xăng ko tan trong nước và nổi lên trên nước, tạo thành Hai lớp chất lỏng ko đồng nhất. Vậy Nam với thể tách xăng ra bằng phương pháp:
 • Cho những chất: nhôm cacbua (Al4C3), axetilen (C2H2), natri cacbonat (Na2CO3), đường saccarozơ (C12H22O11), PVC ([C2H3Cl]n). Số chất ko phải là hợp chất hữu cơ là
 • Từ thời thượng cổ con người đã biết sơ chế hợp chất hữu cơ. Cách làm nào sau đây là phương pháp kết tinh?
 • Silic đioxit và nhôm oxit cùng phản ứng với chất nào sau đây?
 • Dạng thù hình nào sau đây ko phải của cacbon:
 • Cho những chất: O2 (1),CO2 (2), H2 (3), Fe2O3 (4), SiO2 (5), HCl (6), CaO (7), H2SO4 đặc (8), HNO3 (9), H2O (10), (11), KMnO4 (12). Cacbon phản ứng trực tiếp được với bao nhiêu chất?
 • Cho luồng khí C dư qua hỗn hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn còn lại là
 • Đốt cháy hỗn hợp lưu huỳnh và cacbon trong bình kín đựng oxi dư, thu được hỗn hợp ba khí (
 • Cho những nhận định sau, nhận định nào sai 1. Xoàn với cấu trúc tinh thể, rất cứng 2. Than chì: cấu trúc thành từng lớp, với màu đen, mềm, thường tiêu dùng làm bút chì, pin 3. Than hoạt tính với khả năng hấp phụ tốt 4. Than chì với cấu trúc tinh thể 5. Than gỗ, than hoạt tính là cacbon vô định hình Những nhận định đúng là:
 • Thành phần chính của khí than ướt gì?
 • Lúc nhiệt phân hỗn hợp chất rắn sau: (NH4)2CO3 , KHCO3, Mg(HCO3)2, FeCO3 tới khối lượng ko đổi trong môi trường ko với ko khí thì sản phẩm rắn gồm những chất:
 • Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 vào 160 ml dung dịch Ba(OH)Hai 0,5M. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là:
 • Dẫn V lít khí CO ( dktc) qua ống sứ đựng lượng dư CuO nung nóng. Sau lúc phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn giảm 4,0 gam so với ban sơ. Trị giá của V là
 • Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho tới hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Trị giá của V là
 • Muốn cho thăng bằng của phản ứng tổng hợp amoniac dịch chuyển theo chiều thuận thì cần phải đồng thời
 • Hòa tan hết hỗn hợp kim loại (Mg, Al, Zn) trong HNO3 loãng vừa đủ thu được dung dịch X và ko với khí thoá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *