Glu không tham gia và phản ứng nào sau đây?     

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Tính m muối khan thu được lúc tham gia phản ứng xà phòng hóa?
 • Cho 0,5 mol hỗn hợp E chứa Hai este đều đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu được 64,8 gam
 • Thủy phân hỗn hợp hai este gồm metyl axetat và etyl axetat trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, sau phản ứng thu được:
 • Chất nào sau đây ko thủy phân trong môi trường H+?        
 • Dung dịch để làm thuốc tăng lực trong y khoa là :  
 • Glu ko tham gia và phản ứng nào sau đây?     
 • Cho dãy những chất: CH3-NH2; NH3; C6H5NH2 (anilin), NaOH .
 • Đốt cháy hoàn toàn m gam C­2­H­5­NH2­ thu được sản phẩm gồm H­2­O, CO­2­ và 1,12 lít khí N­2­ (đktc).
 • Cho 35 gam hỗn hợp những amin gồm anilin, metylamin, đimetylamin, đimetylmetylamin tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch HCl 1M.
 • Cấu hình e của nguyên tử Cu (Z = 29) ở trạng thái cơ bản là ?  
 • Lúc tăng dần nhiệt độ, khả năng dẫn điện của hợp kim : 
 • Phát biểu nào sau đây là s?
 • Lấy 7,8 gam kali tác dụng hoàn toàn với nước thu được V lít khí (đktc). Trị giá của V là:   
 • Ứng dụng nào sau đây ko phải của kim loại kiềm?         
 • Sục 5,6 lít CO2 vào 200 ml dd chứa hỗn hợp NaOH 0,5M; KOH 1M;  Ba(OH)Hai 0,25M.
 • Phần trăm khối lượng Al trong X sắp nhất với trị giá nào sau đây?
 • Một dung dịch chứa a mol H2SO4 hòa tan hết b mol Fe thu được khí A và 22,8 gam muối khan. Cho a : b = 6 : 2,5.
 • Cho 7,28 gam bột Fe vào 200ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 2M và KNO3 1M, sau phản ứng thu được dung dịch X và lúć
 • Trong nước ngầm thường sở hữu sắt (II) hidrocacbotnat và sắt(II) sunfat.
 • Một chất sở hữu chứa nhân tố oxi, tiêu dùng để làm sạch nước và sở hữu tác dụng bảo vệ những sinh vật trên Trái Đất ko b�
 • Khí nào bên dưới đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?
 • Pb nào sau đây k đúng ?
 • Cho những phát biểu sau:(a) Chất béo nhẹ hơn nước, ko tan trong nước nhưng tan trong những dung môi hữu cơ ko phân cực.
 • Thủy phân một triglixerit X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối gồm natri panmitat, natristerat (tỉ lệ mol tươn
 • Để phân biệt những dung dịch glucozơ, saccarozơ và hồ tinh bột sở hữu thể tiêu dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử ?
 • Chất nào sau đây ko bị thuỷ phân trong môi trường kiềm là ?  
 • Số phát biểu đúng về xenlu là?
 • Phân tử polime nào sau chỉ chứa hai nhân tố C và H?        
 • Poli(vinyl clorua)(PVC) là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được tiêu dùng làm vật liệu cách điện, ố
 • Cho dãy những polime sau: Polietilen; xenlulozơ; nilon-6,6; amilozơ; ninlon-6; tơ nitron; polibutađien; tơ visco.
 • Chất tác dụng với Cu(OH)2 cho phức màu xanh tím là ?
 • Cho những phát biểu sau:(a) Trong peptit mạch hở amino axit đầu N sở hữu nhóm NH2.(b) Dung dịch Lysin làm quỳ tím hóa xanh.
 • Thủy phân hoàn toàn 7,46 gam pentapeptit mạch hở X (được tạo nên từ những α-amino axit&
 • TCHH đặc trưng của những kim loại là?           
 • Những kim loại sở hữu tính dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.
 • Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp Hai kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học bằng dung dịch HCl dư được 4,4
 • NX nào sau đây là đúng?
 • Tripeptit M và tetrapeptit Q được tạo từ một amino axit X mạch hở (phân tử chỉ chứa một nhóm NH2).
 • Phát biểu nào sau đây đúng lúc nói về lipit?         
 • Dãy những polime lúc đốt cháy hoàn toàn đều thu được khí N2 là :   

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *