Các dạng bài toán thủy phân este của phenol và cách giải


Những dạng bài toán thủy phân este của phenol và cách giải

Với Những dạng bài toán thủy phân este của phenol và cách giải sẽ giúp học trò nắm vững lý thuyết, biết cách làm bài tập từ đó sở hữu kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong những bài thi môn Hóa 12.

                               

A. Lý thuyết và phương pháp giải

1. Phương trình phản ứng

Tổng quát với phenol đơn chức

Phương trình hóa học:  

Tỉ lệ mol:    1         2                          1                           1            1

Ví dụ:  

2. Một số định luật và công thức để giải toán

+ Định luật bảo toàn khối lượng: meste + mNaOH (hoặc KOH) = mmuối rắn +  

+ Định luật bảo toàn nhân tố.

+ Cô cạn dung dịch sau phản ứng được chất rắn khan, chú ý tới lượng kiềm còn dư hay ko.

mrắn khan = mmuối + mNaOH hoặc KOH (nếu sở hữu)

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Xà phòng hóa hoàn toàn 0,Một mol CH3COOC6H5 bằng NaOH vừa đủ thu được sản phẩm chứa m gam muối. Trị giá của m là

A. 8,2g                            

B. 11,6g                           

C. 19,8g                          

D. 20g

Lời giải

Phương trình phản ứng xảy ra:

→ Chọn C

Ví dụ 2: Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn  X thu được a gam chất rắn khan. Trị giá của a là:

A. 12,Hai gam

B. 16,Hai gam

C. 19,8 gam 

D. 23,8 gam

Lời giải

Phương trình phản ứng:  

Chất rắn khan gồm:

CH3COONa          0,Một mol

C6H5ONa              0,Một mol

NaOH dư              0,3 - 0,2 = 0,Một mol

→ m = 82.0,1 + 116.0,1 + 40.0,1 = 23,8 gam.

                                       

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Cho 0,Một mol phenyl axetat tác dụng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thì khối lượng chất rắn khan thu được là

A. 16,Hai gam.                   

B. 22,0 gam.                   

C. 19,8 gam.                   

D. 23,8 gam.

Câu 2Cho 23,44 gam hỗn hợp gồm phenyl axetat và etyl benzoat tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Trị giá của m là

A. 27,44                    

B. 29,60                     

C. 29,52                    

D. 25,20.

Câu 3: Thủy phân hoàn toàn 6,8 gam phenyl axetat trong dung dịch KOH dư thu được m gam hỗn hợp muối. Trị giá của m là.

A. 4,1                        

B. 4,9                         

C. 11,5                      

D. 9,9

Câu 4: Cho 0,05 mol hỗn hợp Hai este đơn chức X và Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp những chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Nếu làm bay khá hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan. Trị giá của m là

A. 2,34                      

B. 4,56                       

C. 5,64                      

D. 3,48        

Câu 5: Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức tác dụng tối đa với 400 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng và 34,4 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 3,584 lít khí CO(đktc) và 4,68 gam H2O. Trị giá của m là

A.22,44.     

B.24,24.    

C. 25,14.

D.21,10.

Câu 6: Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức tác dụng tối đa với 350 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng và 28,6 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Trị giá của m là

A. 30,4

B. 20,1

C. 21,9

D. 22,8

Câu 7: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đỉmetyl oxalat, glixerol triaxetat và phenyl axetat. Thủy phân hoàn toàn 47,3 g X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được mg hỗn hợp muối và 15,6g hỗn hợp Y gồm những ancol. Cho Y tác dụng với Na dư thu được 5,6 lit khí H2 (đktc). Mặc khác, đốt cháy hoàn toàn 47,3g X bằng oxi thu được 92,4 g CO2 và 26,1g H2O. Trị giá của m là

A. 54,3.   

B. 58,2.   

C. 57,9.   

D. 52,5.

Câu 8: Hỗn hợp X gồm Hai este đơn chức (ko chứa nhóm chức nào khác). Cho 0,08 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,Một mol NaOH thu được ancol etylic thuần chất và 8,32 gam hỗn hợp chứa Hai muối trong đó sở hữu Một muối tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng của este sở hữu phân tử khối to hơn trong X là

A. 30,96%.                   

B. 42,37%.                   

C. 33,33%                     

D. 40,32%.

Câu 9: Hỗn hợp E gồm bốn este đều sở hữu công thức C8H8O2 và sở hữu vòng benzen. Cho 16,32gam E tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm những ancol và 18,78 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng kim loại Na dư, sau lúc phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn trong bình tăng 3,83 gam so với ban sơ. Trị giá của V là

A. 120.   

B. 240.      

C. 190.    

D. 100.

Câu 10: Hỗn hợp E gồm bốn este đều sở hữu công thức C8H8O2 và sở hữu vòng benzen. Cho m gam E tác dụng tối đa với 200 ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm những ancol và 20,5 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng kim loại Na dư, sau lúc phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn trong bình tăng 6,9 gam so với ban sơ. Trị giá của m là

A. 13,60.   

B. 8,16.      

C. 16,32.    

D. 20,40.

Đáp án tham khảo

  • Những dạng bài toán thủy phân este đa chức và cách giải
  • Những dạng bài toán đốt cháy este và cách giải
  • Những dạng bài toán thủy phân chất béo và cách giải
  • Những dạng bài toán đốt cháy chất béo và cách giải
  • Những dạng bài toán xác định công thức cấu tạo este, chất béo và cách giải

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa sở hữu đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh sở hữu đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *