Cho Fe phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư, tạo ra muối nào sau đây

Fe H2SO4 đặc : Fe tác dụng H2SO4 đặc nóng

 • 1. Phương trình phản ứng Fe tác dụng H2SO4 đặc nóng
  • 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O
 • 2. Thăng bằng phản ứng oxi hoá khử (theo phương pháp thăng bằng electron)
 • 3. Điều kiện phản ứng Fe tác dụng với H2SO4 đặc nóng
 • 4. Cách tiến hành phản ứng Fe tác dụng với H2SO4 đặc nóng
 • 5. Hiện tượng Hóa học
 • 5. Bài tập vận dụng liên quan
 • Fe H2SO4 đặc : Fe tác dụng H2SO4 đặc nóng
 • 1. Phương trình phản ứng Fe tác dụng H2SO4 đặc nóng
 • 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O
 • 2. Thăng bằng phản ứng oxi hoá khử (theo phương pháp thăng bằng electron)
 • 3. Điều kiện phản ứng Fe tác dụng với H2SO4 đặc nóng
 • 4. Cách tiến hành phản ứng Fe tác dụng với H2SO4 đặc nóng
 • 5. Hiện tượng Hóa học
 • 6. Tính chất hóa học của Fe.
 • 6.1. Tác dụng với phi kim
 • 6.2. Tác dụng với dung dịch axit
 • 6.3. Tác dụng với dung dịch muối
 • 7. Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản ứng oxi hóa khử, được VnDoc soạn, phương trình này sẽ xuất hiện xuyên suốt trong quá trình học Hóa học. Đặc thù Hóa học 10 những bạn sẽ được làm quen với phương trình này qua bài thăng bằng phản ứng oxi hóa khử, và chương oxi lưu huỳnh Hóa 10.

Kỳ vọng qua phản ứng Fe tác dụng H2SO4 đặc nóng này mang thể giúp những bạn viết và thăng bằng phương trình một cách nhanh và xác thực hơn.

1. Phương trình phản ứng Fe tác dụng H2SO4 đặc nóng

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

2. Thăng bằng phản ứng oxi hoá khử (theo phương pháp thăng bằng electron)

Fe0 + H2S+6O4 → Fe2+2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

2x

3x

Fe0 → Fe+3 +3e

S+6 + 2e → S+4

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4) + 3SO2 + 6H2O

3. Điều kiện phản ứng Fe tác dụng với H2SO4 đặc nóng

Nhiệt độ

4. Cách tiến hành phản ứng Fe tác dụng với H2SO4 đặc nóng

Cho Fe (sắt) tác dụng với axit sunfuric H2SO4

5. Hiện tượng Hóa học

Sắt (Fe) tan dần trong dung dịch và sinh ra khí mùi hắc Lưu huỳnh đioxit (SO2).

6. Tính chất hóa học của Fe.

6.1. Tác dụng với phi kim

Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng được với nhiều phi kim.

6.2. Tác dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Ko tác dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

6.3. Tác dụng với dung dịch muối

Đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

7. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Những nhận định sau về kim loại sắt:

(1) Sắt còn mang trong hồng huyết cầu của máu, giúp vận chuyển oxi tới những tế bào.

(2) Ion Fe2+ bền hơn Fe3+.

(3) Fe bị thụ động trong H2SO4 đặc nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng mang hàm lượng sắt cao nhất.

(5) Trong tự nhiên sắt tồn tại ở dạng hợp chất, trong những quặng sắt

(6) Kim loại sắt mang thể khử được ion Fe3+.

Số nhận định đúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án

Đáp án C

(1) đúng

(2) sai, Fe2+ trong ko khí dễ bị oxi hóa thành Fe3+

(3) đúng

(4) đúng, quặng manhetit (Fe3O4) là quặng mang hàm lượng Fe cao nhất.

(5) đúng

(6) đúng, Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Vậy mang 5 phát biểu đúng

Câu 2.Sắt mang tính chất vật lý nào dưới đây:

A. Màu trắng bạc, nhẹ, mang ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt kém.

B. Màu trắng bạc, nặng, mang ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

C. Màu trắng xám, nặng, mang ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt

D. Màu trắng xám, nhẹ, mang ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 3. Cho 5,6 gam Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, sau phản ứng thu được V lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Trị giá của V là:

A. 6,72 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít

Xem đáp án

Đáp ánB

nFe = 5,6/56=0,Một mol

Quá trình nhường e

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 → 0,3

Quá trình nhận e

S+6 + 2e → S+4

0,3 0,15

Câu 4. Chất nào dưới đây phản ứng với Fe tạo thành hợp chất Fe (II)?

A. Cl2

B. dung dịch HNO3 loãng

C. dung dịch AgNO3 dư

D. dung dịch HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

A. Fe + Cl2 → FeCl3

B. Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Fe + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

D: Fe + HCl → FeCl2 + H2

Câu 5. Dãy những chất và dung dịch nào sau đây lúc lấy dư mang thể oxi hoá Fe thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Xem đáp án

Đáp án D

A. 2HCl + Fe → FeCl2 + H2

B. Fe thụ động H2SO4 đặc, nguội

C. 2HCl + Fe → FeCl2 + H2

Fe + S → FeS

Câu 6. Kim loại nào sau đây ko tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Al

B. Mg

C. Zn

D. Cu

Xem đáp án

Đáp án D

A. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

B. Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

C. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Câu 7. Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành theo cách nào dưới đây?

A. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều

B. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều

C. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều

D. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều

Xem đáp án

Đáp án B

H2SO4 tan vô hạn trong nước và tỏa rất nhiều nhiệt. Nếu ta rót nước vào axit, nước sôi đột ngột và kéo theo những giọt axit bắn ra xung quanh gây nguy hiểm trực tiếp tới người thực hiện làm thí nghiệm.

Vì vậy muốn pha loãng axit H2SO4 đặc, người ta phải rót từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh mà ko được làm trái lại.

Câu 8. Những chất nào bị thụ động trong H2SO4 đặc nguội

A. Al, Cu, Cr

B. Fe, Cu, Cr

C. Cr, Al, Fe

D. Al, Cr, Zn

Xem đáp án

Đáp án C: Các kim loại thụ động với H2SO4 đặc nguội là: Al, Fe, Cr

Câu 9. Cho 11,36 gam hồn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Dung dịch X mang thể hoà tan tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 mang trong dung dịch ban sơ là

A. 0,88.

B. 0,64.

C. 0,94.

D. 1,04.

Xem đáp án

Đáp án C

Coi như hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 gồm mang x mol Fe và y mol O

Theo đề bài ta mang: 56x + 16y= 11,36 (1)

Ta mang nNO= 0,06 mol

Qúa trình cho electron:

Fe → Fe3++ 3e

x x mol

Qúa trình nhận electron:

O + 2e→ O-2

y 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18 ← 0,06

Theo định luật bảo toàn electron thì: ne cho = ne nhận nên 3x = 2y+ 0,18 (2)

Từ (1) và (2) ta mang x= 0,16 và y= 0,15

Bảo toàn nhân tố Fe mang nFe(NO3)3 = nFe= x= 0,16 mol

nFehình thành = 0,23 mol

Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3

x 4x x

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,23-x x+ 0,16

Câu 10. Cho những quặng sau: pirit, thạch cao, mica, apatit, criolit, boxit, dolomit. Số quặng chứa nhôm là:

A.2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 11. Dung dịch X gồm FeCl2 và FeCl3 được chia làm hai phần bằng nhau:

Phần 1: Tác dụng với dung dịch NaOH dư ở ngoài ko khí thu được 0,5 mol Fe(OH)3.

Phần 2: Tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 1,3 mol AgCl. Tỉ lệ mol của FeCl2 và FeCl3 là

A. 4:1.

B. 3:2.

C. 1:4.

D. 2:3.

Xem đáp án

Đáp án D

Đặt số mol FeCl2 và số mol FeCl3 trong mỗi phần tuần tự là a và b mol

Phần 1: Bảo toàn Fe mang

nFe(OH)3 = nFeCl2 + nFeCl3 → a + b = 0,5

Phần 2: Bảo toàn Clo mang

nAgCl = 2.nFeCl2 + 3.nFeCl3 → 2a + 3b = 1,3

Giải hệ phương trình được a = 0,Hai và b = 0,3

→ a : b = 2 : 3.

Câu 12. Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,18 mol FeCl3. Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 gam chất rắn. Trị giá của m là

A. 2,88 gam.

B. 4,32 gam.

C. 2,16 gam.

D. 5,04 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

Nếu Mg dư hoặc vừa đủ:

mchất rắn = mFe + mMg (dư) ≥ nFe = 0,18.56 = 10,08 gam

mà chỉ thua được 6,72 gam chất rắn nên Mg phản ứng hết → nFe = 0,12 mol.

Mg (0,09) + 2Fe3+ (0,18 mol) → Mg2+ + 2Fe2+

Mg (0,12) + Fe2+ → Mg2+ (0,12 mol) + Fe

→ nMg = 0,09 + 0,12 = 0,21 mol → mMg = 0,21.24 = 5,04 gam.

Câu 13. Nung nóng 29 gam oxit sắt với khí CO dư, sau phản ứng, khối lượng chất rắn còn lại là 21 gam. Công thức oxit sắt là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. FeO hoặc Fe3O4.

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi số mol CO tham gia phản ứng là a → số mol CO2 tạo thành là a mol

Vì lượng CO dư → chất rắn chỉ chứa Fe → nFe = 0,375 mol.

FexOy + yCO → xFe + yCO2

Bảo toàn khối lượng → moxit + mCO = mFe + mCO2 → 29 + 28a = 44a + 21

→ a = 0,5 mol → nO = 0,5 mol

→ nFe : nO = 0,375 : 0,5 = 3:4 → Công thức của oxit sắt là Fe3O4.

Câu 14.Cho 5,4 gam hỗn hợp Hai kim loại Fe và Zn tác dụng hoàn toàn với 90 ml dung dịch HCl 2M. Khối lượng muối thu được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam

Xem đáp án

Đáp án D

nHCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Từ (1) và (2) nH2 = 1/2nHCl = 0,09 (mol)

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mhỗn hợp + m axit = m muối + m hidro

Câu 15. Hòa tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp Mg và Fe trong dung dịch HCl 4M thu được 2,8 lít H2 (đktc) và dung dịch Z. Để kết tủa hoàn toàn những ion trong D cần 150 ml dung dịch NaOH 2M. Thể tích dung dịch HCl đã tiêu dùng là :

A. 0,Một lít.

B. 0,12 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0.075 lít.

Xem đáp án

Đáp án D

Ứng dụng định luật bảo toàn nhân tố Natri

nNaCl = nNaOH = 0,3 (mol)

Ứng dụng định luật bảo toàn nhân tố Clo

VHCl = 0,3 : 4 = 0,075 lít

Câu 16. Cho m gam bột Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư, ta được hỗn hợp gồm hai khí NO2 và NO mang VX = 8,96 lít (đktc) và tỉ khối đối với O2 bằng 1,3125. Thành phần phần trăm theo thể tích của NO, NO2 và khối lượng m của Fe đã tiêu dùng là

A. 25% và 75%; 1,12 gam.

B. 25% và 75%; 5,6 gam.

C. 35% và 65%; 5,6 gam.

D. 45% và 55%; 1,12 gam.

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi x, y tuần tự là số mol của NO2, NO.

nHỗn hợp khí = 4,48/ 22,4 = 0,2 (mol)

Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí là:

1,3125.32 = 42 (gam/mol)

% NO = 25%

Ứng dụng đinh luật bảo toàn electron ta mang:

3.nFe = 1.nNO2 + 3.nNO

Câu 17. Đốt nóng một ít bột Fe trong bình đựng O2 sau đó cho sản phẩm thu được vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X. Dung dịch X mang:

A. FeCl2 , HCl dư

B. FeCl3, HCl dư

C. FeCl2 , FeCl3, và HCl dư

D. FeCl3

Xem đáp án

Đáp án C

Đốt Fe trong oxi: Fe + O2 → Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe dư (hỗn hợp X)

Hỗn hợp X + HCl dư FeCl2, FeCl3 và HCl dư

Câu 18. Cho 17,4 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau phản ứng được m gam muối khan. Trị giá m là:

A. 54,45 gam.

B. 108,9 gam.

C. 49,09 gam.

D. 40,72 gam.

Xem đáp án

Đáp án A

Qui đổi 17,4 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 là hỗn hợp của x mol Fe và y mol O.

Ta mang: mhỗn hợp = 56x + 16y = 17,4 (1)

nFe(NO3)3 = nFe = x = 0,225 mol,

Câu 19. Lúc hoà tan cùng một lượng kim loại M vào dung dịch HNO3 loãng và vào dung dịch H2SO4 loãng thì thu được khí NO và H2 mang thể tích bằng nhau (đo ở cùng điều kiện). Biết rằng muối nitrat thu được mang khối lượng bằng 159,21% khối lượng muối sunfat. Vậy M là kim loại nào sau đây?

A. Zn.

B. Al.

C. Fe.

D. Mg.

Xem đáp án

Đáp án C

M + 2nHNO3 → M(NO3)n + nNO2 + nH2O

a → a → na

2M + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2

a → a/2 → xa/2

Thể tích khí đo ở cùng điều kiện nên tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol:

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62n).a

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62.(3x/2)).a

Thỏa mãn với n = và R = 56 (Fe).

Câu 20. Nhận xét nào sau đây ko đúng?

A. Crom là kim loại cứng nhất trong tất cả những kim loại

B. Nhôm và Crom đều phản ứng với HCl theo cùng tỉ lệ số mol.

C. Vật dụng làm bằng nhôm và crom đều bền trong ko khí và nước vì mang màng oxit bảo vệ.

D. Sắt và crom đều bị thụ động hóa bởi HNO3 đặc, nguội.

Xem đáp án

Đáp án B

.............................

Ngoài ra những bạn mang thể tham khảo một số tài liệu sau:

 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O + NO2
 • Axit sunfuric loãng: tính chất hóa học, công thức, ứng dụng
 • Công thức giải nhanh Hóa học 10

------------------------------

VnDoc đã gửi tới bạn Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được VnDoc soạn. Nội dung tài liệu đưa ra với mong muốn giúp những bạn biết cách viết và thăng bằng phương trình phản ứng lúc cho Fe tác dụng H2SO4 đặc nóng từ đó mang thể nhận mặt hiện tượng sau phản ứng. Cũng như khái quát lại tính chất Hóa học của Fe, tính chất hóa học H2SO4 thông qua mang những bài tập minh họa.

Chúc những bạn học tập tốt.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sớt, trao đổi tài liệu học tập môn Hóa Học miễn phí trên Facebook: Hóa Học ko khó. Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để mang thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *