Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là phản ứng oxi hóa khử, được THPT Sóc Trăng soạn, phương trình này nằm trong nội dung những bài học, Hóa học 10 Thăng bằng phản ứng oxi hóa khử và Hóa học 11 Bài 9: Axit nitric và muối nitrat …. cũng như những dạng bài tập về sắt và axit.

Kỳ vọng tài liệu này sở hữu thể giúp những bạn viết và thăng bằng phương trình một cách nhanh và chuẩn xác hơn.

1. Phương trình phản ứng Fe3O4 tác dụng HNO3

2. Điều kiện phản ứng Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3

Điều kiện: Ko sở hữu

3. Thăng bằng phương trình oxi hóa khử Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Thăng bằng: 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

4. Cách tiến hành phản ứng cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3

Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch axit nitric HNO3.

5. Hiện tượng Hóa học

Hiện tượng sau phản ứng thoát ra khí ko màu NO hóa nâu trong ko khí.

6. Tính chất của sắt từ oxit Fe3O4

Khái niệm: Là hỗn hợp của hai oxit FeO, Fe2O3. Mang nhiều trong quặng manhetit, sở hữu từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

Tính chất vật lí

Là chất rắn, màu đen, ko tan trong nước và sở hữu từ tính.

Tính chất hóa học

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 tác dụng với dung dịch axit như HCl, H2SO4 loãng tạo ra hỗn hợp muối sắt (II) và sắt (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là chất khử lúc tác dụng với những chất sở hữu tính oxi hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là chất oxi hóa lúc tác dụng với những chất khử mạnh ở nhiệt độ cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

7. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Fe3O4 sở hữu thể tác dụng được với những chất trong dãy nào sau đây?

A. CO, H2SO4

B. HNO3, KCl

C. H2, NaOH

D. HCl, MgCl2

Câu 2. Cho những chất sau: Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4, Fe(NO3)2. Số chất tác dụng với dung dịch HCl là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 6,96 gam Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng sau phản ứng thu được khí ko màu hóa nâu trong ko khí (sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí thu được ở đktc là:

A. 224 ml

B. 448 ml

C. 336 ml

D. 896 ml

Câu 4: Chất nào dưới đây ko phản ứng với HNO3 đặc nguội

A. Zn

B. Cu

C. Fe

D. Ag

Câu 5: Tiêu dùng hóa chất nào sau đây để nhận diện 3 dung dịch mất nhãn sau: HNO3, H2SO4, H2O

A.quỳ tím và dung dịch BaCl2

B. quỳ tím và dung dịch NaOH

C. dung dịch NaOH

D. Na và dung dịch quỳ tím

Câu 6: Dung dịch Fe2+  ko làm mất màu dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Câu 7. Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là:

A. Al, Cu, Ag.

B. Al, Fe, Cu.

C. Fe, Cu, Ag.

D. Al, Fe, Ag

Câu 8. Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện ko sở hữu ko khí. Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4 thành Fe. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 5,376 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là

A. 80%.

B. 90%.

C. 70%.

D. 60%.

Câu 9. Hòa tan hoàn toàn 25,6 gam hỗn hợp A gồm Cu và Fe2O3 vào dung dịch HNO3 2M (dư 20% so với lượng cần phản ứng) thu được dung dịch B và 2,24 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Thành phần phần trăm khối lượng Fe2O3 trong dung dịch A là:

A. 62,5%

B. 37.5%

C. 40%

D. 60%.

……………………………………..

Mời những bạn tham khảo thêm phương trình phản ứng liến quan

  THPT Sóc Trăng đã gửi tới bạn phương trình Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là phương trình oxi hóa khử được THPT Sóc Trăng soạn, lúc cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng  thấy thoát ra khí ko màu NO, hóa nâu trong ko khí. Kỳ vọng tài liệu giúp những viết và thăng bằng đúng phương trình phản ứng.

  Để sở hữu thể tăng kết quả trong học tập, THPT Sóc Trăng xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.

  Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

  Chuyên mục: Giáo dục

  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *