Phản ứng giữa FeCO3 và dung dịch HNO3 đặc

Mang Một kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 tới 1
Trang 1 - Bạn hãy kéo tới cuối để chuyển trang

 • cho FeCO3vào dung dịch HNO3đặc, thuđượchỗnhợphaikhítrongđócómộtkhímàunâu. Sụchỗnhợp Hai khínàyvào dung dịchNaOHsauphảnứngthuđược dung dịch X. Cho dung dịch X tácdụngvừađủvới dung dịch BaCl2, lọcbỏkếttủathuđược dung dịch Y. Làmkhô dung dịch Y rồinungchấtrắnthuđượcđếnkhốilượngkhôngđổiđượcchấtrắn Z vàhỗnhợpkhí. Thànhphầncácchấttrong Z là ?
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tính chất hóa học (Fe) - Sắt và hợp chất của sắt - Hóa học 12 - Đề số 4
 • Video liên quan

Mang Một kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 tới 1 Trang 1

Cập Nhật 2022-04-11 09:31:13am

cho FeCO3vào dung dịch HNO3đặc, thuđượchỗnhợphaikhítrongđócómộtkhímàunâu. Sụchỗnhợp Hai khínàyvào dung dịchNaOHsauphảnứngthuđược dung dịch X. Cho dung dịch X tácdụngvừađủvới dung dịch BaCl2, lọcbỏkếttủathuđược dung dịch Y. Làmkhô dung dịch Y rồinungchấtrắnthuđượcđếnkhốilượngkhôngđổiđượcchấtrắn Z vàhỗnhợpkhí. Thànhphầncácchấttrong Z là ?

A.

NaNO2. NaCl.

B.

NaNO2, NaCl, NaOH.

C.

Na2O, NaOH, NaCl.

D.

NaNO2,NaCl, Na2CO3.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

VẬY ĐÁP ÁN LÀ D

Thắc mắc thuộc đề thi sau. Bạn mang muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tính chất hóa học (Fe) - Sắt và hợp chất của sắt - Hóa học 12 - Đề số 4

Làm bài

San sẻ

 • Nung nóng 7 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg và Fe trong khí O2, sau một thời kì thu được 9,4 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào 500 ml dung dịch HNO3vừa đủthu được 2,24 lít khí NO (sản phầm khửduy nhất, đktc). Nồng độM của dung dịch HNO3đã sử dụng là:

 • Trong một bình kín dung tích ko đổi chứa 50 gam hỗn hợp A gồm a1 gam FeCO3 chứa a% tạp chất trơ và a2 gam FeS2 cũng chứa a% tạp chất trơ và một lượng gấp 1,5 lần lượng cần thiết ko lúć giàu oxi 70% N2 và 30% oxi về thể tích). Nung nóng bình để các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được một oxit (B) và hỗn hợp lúć C, sau đó đưa nhiệt độ bình về trạng thái ban đầu thấy áp suất trong bình vẫn như trước lúc nung. Lấy chất rắn cho vào ống sứ, đốt nóng rồi cho một luồng CO đi qua. Sau lúc kết thúc thí nghiệm, từ chất rắn còn lại trong ống sứ láy ra được 17,92 gam sắt, biết rằng chỉ có 80% B bị khử thành sắt. Phần trăm tạp chất trơ là:

 • Cho 56,36 gam hỗn hợp X gồm vào dung dịch chứa 1,82 mol HCl, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm 0,08 mol No và 0,06 mol . Cho dung dịch dư vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất); đồng thời thu được 298,31 gam kết tủa. Nếu đem cô cạn dung dịch Y thu được 97,86 gam muối. Phần trăm khối lượng của mang trong X là

 • Cho những phản ứng: (I) Fe + HCl → ; (II) Fe3O4 + H2SO4 (đặc) → ; (III) KMnO4 + HCl → ; (IV) FeS2 + H2SO4 (loãng) → ; (V) Al + H2SO4 (loãng)→ ; Số phản ứng mà H+đóng vai trò là chất oxi hoá là

 • Để điều chế Fe(NO3)Hai ta mang thể sử dụng phản ứng nào sau đây

 • Đốt Fe dư trong khí clo thu được hỗn hợp X gồm Hai chất rắn. Hai chất trong X là

 • Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)Hai 0,5M và HCl 1,Hai M thu được khí NO và m gam kết tủa. Xác định m. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3- và ko mang khí H2 bay ra:

 • Cho khí CO dưđi qua hỗnhợpXgồmFeO, CuOvàMgOnungnóng, saukhicácphảnứngxảyrahoàntoànthuđượcchấtrắnY. ThànhphầnchấtrắnYgồm ?

 • Hiện tượng xảy ra lúc cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeSO4 là

 • Cho những chất: NaOH, Cu, HCl, HNO3, AgNO3, Mg. Số chất phản ứng được với dd Fe(NO3)Hai là

 • Cặp kim loại thuộc dãy nào sau đây đều phản ứng với FeCl2 trong dung dịch?

 • Hòa tan 2,16 gam FeO trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng thu được V lít (đktc) khí NO duy nhất. Trị giá của V là

 • Hòa tan m gam hỗn hợp A gồm FexOy, Fe và Cu bằng dung dịch chứa 1,8 mol HCl và 0,3 mol HNO3, sau phản ứng thu được 5,824 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X chứa (m + 60,24) gam chất tan. Cho a gam Mg vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được (m – 6,04) gam rắn và hỗn hợp Y gồm hai khí (trong đó mang một khí hóa nâu trong ko khí) mang tỉ khối so với He bằng 4,7. Trị giá của agần nhất với :

 • Nung hỗn hợp gồm 11,2gam Fe; 6,4 gam Cu và 19,5 gam Zn với một lượng dư lưu huỳnh tới lúc phản ứng hoàn toàn. Sản phẩm của phản ứng tác dụng với dung dịch HCl dư thu được khí B. Thể tích dung dịch Pb(NO3)2 20% (d=1,1g/ml) tối thiểu cần sử dụng để hấp thụ hết khí B là

 • Trường họp nào sau đây tạo hợp chất Fe(II) ?

 • Cho 50,0 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng còn lại 20,4 gam chất rắn ko tan. Phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là

 • Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa lượng dư một rong những chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3 loãng, H2SO4 đặc nóng, NH4NO3.

  Số trường hợp phản ứng tạp muối Fe(II) là:

 • Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 37,12 gam Fe3O4 nung nóng thu được hỗn hợp rắn X. Khí đi ra khỏi ống sứ được hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)Hai dư thu được 43,34 gam kết tủa. Hòa tan hết lượng hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thấy bay ra V lít SO2 (đktc). Trị giá của V là

 • Cho dãy những chất: FeO, Fe, Fe(OH)3, CO2, Na2O. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là:

 • Cho sơ đồ phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O Sau lúc thăng bằng, tỉ lệ số phân tử bị oxi hóa và số phân tử bị khử là

 • Hoà tan hoàn toàn 53,36g Fe3O4 sắt từ với dung dịch HNO3 đặc thu được V lít khí NO2 (đktc). V mang trị giá là:

 • Hỗn hợp X gồm Fe, Cu mang khối lượng 6 gam. Tỉ lệ khối lượng giữa Fe và Cu là 7:8. Cho lượng X nói trên vào một lượng dd HNO3, khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được một phần chất rắn Y nặng 4,32 gam, dd muối sắt và NO. Khối lượng muối Fe tạo thành trong dd là

 • Cho phương trình hóa học:aFeSO4 + bCl2 → cFe2(SO4)3 + dFeCl3

  Tỉ lệ a : d là

 • Cho từ từ tới hết 100 ml dung dịch FeCl21,0M vào 200 ml dung dịch AgNO31,2M, thu được m gam kết tủa. Trị giá của m là ?

 • Tiến hành những thí nghiệm sau trong điều kiện ko mang ko khí:

  (a) Cho sắt (dư) vào dung dịch HNO3loãng.

  (b) Đốtcháydây sắttrongkhíclo.

  (c) Cho đinh sắt vào dung dịchFe2(SO4)3

  (d) Nung nóng bột sắt với bột lưuhuỳnh.

  Lúc những phản ứng kết thúc, trường hợp nào tạo thành muối Fe(III) :

 • Nếu cho dung dịch vào dung dịch NaOH thì xuất hiện kết tủa màu:

 • Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời kì phản ứng, lấy thanh Fe ra rửa nhẹ, làm khô, đem cân thấy khối lượng thanh Fe tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên thanh Fe là ?

 • Phản ứng nào sau đây sai?

 • Cho 50,0 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng còn lại 20,4 gam chất rắn ko tan. Phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là ?

 • Hòa tan hoàn toàn 13,12 gam hỗn hợp Cu, Fe và Fe2O3 trong 240 gam dung dịch HNO3 7,35% và H2SO4 6,125% thu được dung dịch X chứa 37,24 gam chất tan chỉ gồm những muối và thấy thoát ra khí NO (NO là sản phẩm khử duy nhất). Cho Ba(OH)Hai dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung nóng trong ko khí tới phản ứng hoàn toàn thu được 50,95 gam chất rắn. Dung dịch X hòa tan tối đa m gam Cu, trị giá của m là:

 • X là quặng hematit đỏ chứa 64,0% Fe2O3 (còn lại là tạp chất ko chứa yếu tố Fe). Y là quặng manhetit chứa 92,8% Fe3O4 (còn lại là tạp chất ko chứa yếu tố Fe). Trộn m1 tấn quặng X với m2 tấn quặng Y thu được Một tấn hỗn hợp Z. Đem toàn bộ Z luyện gang, rồi luyện thép thì thu được 420,42 kg thép chứa 0,1% gồm cacbon và những tạp chất. Giả thiết hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%. Tỉ lệ m1 : m2 là ?

 • Chia dung dịch hỗn hợp X gồm Al2(SO4)3 và Fe2(SO4)3 thành hai phần bằng nhau. Phần một hòa tan vừa đúng 2,56 gam bột Cu. Phần hai tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)Hai 1M, thu được 50,5 gam kết tủa. Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ mol giữa Al2(SO4)3 và Fe2(SO4)3 trong dung dịch hỗn hợp X là ?

 • Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện ko mang ko khí) tới lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X2 chứa chất tan là

 • Cho m gam FeXOY tác dụng với CO, đun nóng, chỉ có phản ứng CO khử oxit sắt, thu được 5,76 gam hỗn hợp chất rắn X và hỗn hợp hai lúć gồm CO2 và CO. Cho hỗn hợp hai lúć trên hấp thụ vào lượng nước vôi trong dư thì thu được 4 gam kết tủa. Đem hòa tan hết 5,76 gam chất rắn trên bằng dung dịch HNO3 loãng thì có lúć NO trâḿt ra và thu được 19,36 gam một muối duy nhất. Trị số của m và công thức của FeXOY là:

 • Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO3)Hai vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (loãng). Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Trị giá của V là

 • cho FeCO3vào dung dịch HNO3đặc, thuđượchỗnhợphaikhítrongđócómộtkhímàunâu. Sụchỗnhợp Hai khínàyvào dung dịchNaOHsauphảnứngthuđược dung dịch X. Cho dung dịch X tácdụngvừađủvới dung dịch BaCl2, lọcbỏkếttủathuđược dung dịch Y. Làmkhô dung dịch Y rồinungchấtrắnthuđượcđếnkhốilượngkhôngđổiđượcchấtrắn Z vàhỗnhợpkhí. Thànhphầncácchấttrong Z là ?

 • Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *