Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 FeSO4

Kim loại Cu với thể bị hoà tan trong hỗn hợp dung dịch nào

 • Cho một mẩu kim loại Cu vào dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3, HCl; lúc kim loại đồng tan hết thu được dung dịch X và khí Y. Người ta thêm H2SO4 loãng vào dung dịch X, sau đó thêm FeCl2 ko thấy với hiện tượng gì. Hỏi lúc cô cạn X thu được mấy muối
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp vô sinh - Tổng hợp Vô sinh 12 - Hóa học 12 - Đề số 21
 • Tiến hành những thí nghiệm sau: (a) Cho Fe(NO3)Hai vào dung dịch HCl dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO. (b) Sục khí CO2 ?
 • Video liên quan

Cho một mẩu kim loại Cu vào dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3, HCl; lúc kim loại đồng tan hết thu được dung dịch X và khí Y. Người ta thêm H2SO4 loãng vào dung dịch X, sau đó thêm FeCl2 ko thấy với hiện tượng gì. Hỏi lúc cô cạn X thu được mấy muối

Nghi vấn thuộc đề thi sau. Bạn với muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp vô sinh - Tổng hợp Vô sinh 12 - Hóa học 12 - Đề số 21

Làm bài

 • Cho một mẩu kim loại Cu vào dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3, HCl; lúc kim loại đồng tan hết thu được dung dịch X và khí Y. Người ta thêm H2SO4 loãng vào dung dịch X, sau đó thêm FeCl2 ko thấy với hiện tượng gì. Hỏi lúc cô cạn X thu được mấy muối

 • Hòa tan hết 17,72 gam hỗn hợp X gồm Al2O3 và FeCO3 cần tiêu dùng vừa đủ 280ml dung dịch H2SO4 1M, thu được dung dịch Y. Cho V ml dung dịch Ba[OH]Hai 1M vào dung dịch Y, thu được 77,36 gam kết tủa. Trị giá to nhất của V là:

 • Cho phương trình ion thu gọn:

  . Phản ứng nào sau đây với phương trình icon thu gọn đã cho?

 • Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe thành hai phần bằng nhau.

  - Cho phần Một vào dung dịch KOH [dư] thu được 0,784 lít khí H2 [đktc].

  - Cho phần Hai vào một lượng dư H2O, thu được 0,448 lít khí H2 [đktc] và m gam hỗn hợp kim loại Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl [dư] thu được 0,56 lít khí h2 [đktc].

  Khối lượng [tính theo gam] của K, Al, Fe trong mỗi phần hỗn hợp X tuần tự là:

 • Cho cácchấtsau: Fe, Cr2O3, Al2O3, Cr[OH]3, Na2O. Sốchất tan đượctrong dung dịch NaOH loãnglà:

 • Cho m gam hỗn hợp gồm CuS; Fe3O4; Cu với tỉ lệ mol 1 : 1 : Hai vào tiêu dùng dịch HCl dư sau lúc phản ứng kết thúc lấy chất rắn ko tan cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí SO2 [đktc]. Hấp thụ hết khí SO2 vào 500 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và KOH 0,8M thu được dung dịch chứa 67,Hai gam chất tan. Trị giá của m là

 • Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu[NO3]Hai cần tiêu dùng hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M thu được hỗn hợp khí Y [đktc] gồm 0,06 mol NO và 0,13 mol H2, đồng thời thu được dung dịch Z chỉ chứa những muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối khan. Thành phần phần trăm của Al trong hỗn hợp X với trị giá sắp nhất là:

 • Thuốc thử duy nhất đề phân biệt 4 dung dịch BaCl2, H2SO4, HCl, NaCl bị mất nhãn là

 • Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào dung dịch chứa 7,65 gam HNO3 thu được dung dịch X và V lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 [đktc]. Cho X tác dụng hoàn toàn với 105ml dung dịch KOH 1M, sau phản ứng bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z tới khối lượng ko đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Trị giá của V là

 • Tiến hành những thí nghiệm sau ở điều kiện thường: [a]Sục khí SO2 vào dung dịch H2S. [b]Sục khí F2 vào nước. [c]Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc. [d]Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH. [e]Cho Si vào dung dịch NaOH. [f]Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4. Số thí nghiệm với sinh ra đơn chất là:

 • Cho những kim loại và những dung dịch: Fe, Cu, Fe[NO3]2, Cu[NO3]2, AgNO3, HCl. Cho những chất trên tác dụng với nhau từng đôi một. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là:

 • Cho những phản ứng hóa học sau:

  [1] Ca[OH]2 + dung dịch NaHCO3 →

  [2] FeCl3 + dung dịch Na2S →

  [3] Ba[OH]2 + dung dịch [NH4]2SO4 →

  [4] H2S + dung dịch ZnCl2 →

  [5] CO2 + dung dịch Na[Al[OH]4] [hay NaAlO2] →

  [6] NH3 + dung dịch AlCl3 →

  Số trường hợp với kết tủa xuất hiện là

 • cho 48,24 gam hỗn hợp Cu, Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng còn lại 3,84 gam kim loại ko tan. Cho tiếp NaNO3 dư vào hỗn hợp sau phản ứng sẽ thu được tối đa V lít khí NO ở đktc [ sản phẩm khử duy nhất]. Trị giá của V là

 • Hòa tan 4,8g Cu vào 250ml đ NaNO3 0,5M. sau đó thêm vào 250ml dd HCl 1M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và khí NO duy nhất. Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M vào X để kết tủa hết ion Cu2+ .

 • Cho 18 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu vào 200 ml dung dịch chứa NaNO3 1M và HCl 2M. Kết thúc phản ứng, nhỏ tiếp V ml dung dịch HCl 1M vào đó thì kim loại vừa tan hết. Biết trong dung dịch thu được ko còn ion NO3- và NO là sản phẩm khử duy nhất. Trị giá của V và phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban sơ tuần tự là ?

 • Hỗn hợp A gồm CuSO4, FeSO4 và Fe2[SO4]3 với % khối lượng của S là 22%. Lấy 50 gam hỗn hợp A hòa tan vào nước và cho tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được kết tủa B. Lọc và nung B trong ko khí tới khối lượng ko đổi được chất rắn D. Dẫn luồng khí CO dư đi qua D nung nóng tới phản ứng hoàn toàn ta được m gam chất rắn E. Trị giá của m là

 • Cho những nhận định sau:

  [1] Trong những kim loại kiềm, xesi [Cs] với nhiệt độ nóng chảy thấp nhất.

  [2] Độ dẫn điện của nhôm [Al] tốt hơn của đồng [Cu].

  [3] Những kim loại với độ dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt.

  [4] Crom [Cr] là kim loại cứng nhất trong những kim loại.

  [5] Wonfam [W] với nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong những kim loại.

  Số nhận định đúng là:

 • Cho những thí nghiệm sau:

  [1] Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch BaCl2.

  [2] Cho dung dịch NH3 vào dung dịch HCl.

  [3] Sục khí CO2 vào dung dịch HNO3.

  [4] Nhỏ dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaOH.

  [5] Cho S vào H2SO4 đặc nóng.

  [6] Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4.

  [7] Sục khí CO2 vào dung dịch K2SiO3.

  [8] Sục khí SO2 vào dung dịch Br2/CCl4.

  Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là:

 • Đểloạibỏ Al, Fe, CuOrakhỏihỗnhợpgồm Ag, Al, Fe vàCuO, cóthểdùnglượngdư dung dịchnàosauđây

 • Hòa tan hết 14g hỗn hợp Cu, Fe3O4 vào dung dịch HCl , sau phản ứng còn dư 2,16g hỗn hợp chất rắn và dung dịch X. Cho X tác dụng với AgNO3 dư thu được bao nhiêu gam kết tủa:

 • Cho từ từ khí CO đi qua ống đựng 3,Hai gam CuO nung nóng. Khí thoát ra khỏi ống được hấp thụ hoàn toàn vào nước vôi trong dư tạo thành Một gam kết tủa. Chất rắn còn lại trong ống sứ cho vào cốc đựng 500 ml dung dịch HNO3 0,16M thu được V1 lít khí NO và còn một phần kim loại chưa tan. Thêm tiếp vào cốc 760 ml dung dịch HCl 2/3 M, sau lúc phản ứng xong thu thêm V2 lít khí NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5, những phản ứng xảy ra hoàn toàn V2 sắp nhất với trị giá nào sau đây ?

 • Thuốc thử nào với thể sử dụng để phân biệt những chất rắn sau: Al, Al2O3, Mg.

 • Cho những cách làm:

  [a] Sử dụng HCl dư.

  [b] Sử dụng NaOH dư.

  [c] Sử dụng Ca[OH]Hai dư.

  [d] Sử dụng Na2CO3 dư.

  [e] Sử dụng K3PO4 dư.

  [g] Đun sôi.

  [h] Sử dụng nhựa trao đổi ion. Mang bao nhiêu cách với thể làm mềm nước với tính cứng tạm thời ?

 • Tiến hành những thí nghiệm sau:

  [a] Cho Cu dư vào dung dịch Fe[NO3]3.

  [b] Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.

  [c] Cho Na2CO3 dư vào dung dịch Ca[HCO3]2.

  [d] Cho bột Fe vào dung dịch FeCl3 dư. Số thí nghiệm cuối cùng còn lại dung dịch chưa Một muối tan là:

 • Mang những phát biểu sau:

  [1] Tất cả những kim loại kiềm thổ đều tan vô hạn trong nước

  [2] Những kim loại kiềm với thể đẩy những kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối.

  [3] Na+,Mg2+,Al3+ với cùng cấu hình electron và đều với tính oxi hoá yếu.

  [4] Kim loại kiềm được tiêu dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ.

  [5] Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3, sau phản ứng thu được dung dịch trong suốt.

  Những phát biểu đúng là ?

 • Giải pháp giúp Nhật Bản thoát khỏi tình trạng khủng hoảng từ nửa sau thế kỉ XIX là

 • Đặc điểm chứng tỏ những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ tức là

 • Đặc điểm của đế quốc Nhật Bản là

 • Nội dung ko phản ánh đúng chính sách thống trị của chính quyền thực dân Anh ở Ấn Độ là

 • Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp hay tầng lớp nào ở Ấn Độ?

 • Đầu thế kỉ XX, nhân tố mới xuất hiện trong phong trào dân tộc Ấn Độ là

 • Đỉnh cao của cao trào 1905 – 1908 ở Ấn Độ là

 • Sự kiện nào đánh dấu Trung Quốc thực sự trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến?

 • Cuộc khởi nghĩa vũ trang do Trung Quốc Đồng minh hội lãnh đạo bùng nổ và giành thắng lợi trước hết ở

 • Kết quả của Cách mệnh Tân Hợi [1911] là

Tiến hành những thí nghiệm sau: (a) Cho Fe(NO3)Hai vào dung dịch HCl dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO. (b) Sục khí CO2 ?

Tiến hành những thí nghiệm sau:
(a) Cho Fe(NO3)Hai vào dung dịch HCl dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.
(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch gồm NaOH và K2CO3.
(c) Cho đinh Fe vào dung dịch FeCl3 dư.
(d) Cho hỗn hợp a mol Fe2O3 và a mol Cu vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.
(e) Đun tới sôi dung dịch gồm a mol MgSO4 và a mol NaHCO3.
(g) Cho a mol Na vào dung dịch chứa a mol KHSO4.
Sau lúc phản ứng hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa Hai muối là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *