Giải bài 1 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 9

Tập bản đồ Địa lí lớp 9

 • 👉 Bài 1: Cùng đồng những dân tộc Việt Nam
 • 👉 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
 • 👉 Bài 3: Phân bố dân cư và những loại hình quần cư
 • 👉 Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
 • 👉 Bài 5: Thực hiện: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999
 • 👉 Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
 • 👉 Bài 7: Những nhân tố tác động tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp
 • 👉 Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
 • 👉 Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
 • 👉 Bài 10: Thực hiện: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo những loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
 • 👉 Bài 11: Những nhân tố tác động tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
 • 👉 Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
 • 👉 Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của nhà sản xuất
 • 👉 Bài 14: Liên lạc vận tải và bưu chính viễn thông
 • 👉 Bài 15: Thương nghiệp và du lịch
 • 👉 Bài 16: Thực hiện: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
 • 👉 Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • 👉 Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
 • 👉 Bài 19: Thực hiện: Đọc bản đồ, phân tích và thẩm định tác động của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • 👉 Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng
 • 👉 Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
 • 👉 Bài 22: Thực hiện: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
 • 👉 Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
 • 👉 Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
 • 👉 Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
 • 👉 Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
 • 👉 Bài 27: Thực hiện: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
 • 👉 Bài 28: Vùng Tây Nguyên
 • 👉 Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
 • 👉 Bài 30: Thực hiện: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
 • 👉 Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
 • 👉 Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
 • 👉 Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
 • 👉 Bài 34: Thực hiện: Phân tích một số ngành công nghiệp trung tâm ở Đông Nam Bộ
 • 👉 Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
 • 👉 Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
 • 👉 Bài 37: Thực hiện: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
 • 👉 Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo
 • 👉 Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo)
 • 👉 Bài 40: Thực hiện: Tìm hiểu tiềm năng kinh tế của những đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *