Giải bài 129 trang 50 sgk toán 6 tập 1

PHẦN SỐ HỌC - TOÁN 6 TẬP 1

 • Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
  • Tập hợp. Phần tử của tập hợp
  • Tập hợp những số tự nhiên
  • Ghi số tự nhiên
  • Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
  • Phép cùng và phép nhân
  • Phép trừ và phép chia
  • Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
  • Chia hai lũy thừa cùng cơ số
  • Thứ tự thực hiện những phép tính
  • Tính chất chia hết của một tổng.
  • Tín hiệu chia hết cho 2, cho 5
  • Tín hiệu chia hết cho 3, cho 9.
  • Ước và bội
  • Số nhân tố. Hợp số. Bảng số nhân tố
  • Phân tích một số ra thừa số nhân tố
  • Ước chung và bội chung
  • Ước chung to nhất
  • Bội chung nhỏ nhất.
  • Ôn tập chương I:Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
 • Chương II. SỐ NGUYÊN
  • Làm quen với số nguyên âm.
  • Tập hợp những số nguyên.
  • Thứ tự trong tập hợp những số nguyên.
  • Cùng hai số nguyên cùng dấu.
  • Cùng hai số nguyên khác dấu.
  • Tính chất của phép cùng những số nguyên.
  • Phép trừ hai số nguyên.
  • Quy tắc dấu ngoặc.
  • Quy tắc chuyển vế.
  • Nhân hai số nguyên khác dấu.
  • Nhân hai số nguyên cùng dấu.
  • Tính chất của phép nhân.
  • Bội và ước của một số nguyên.
  • Ôn tập chương II: Số nguyên - Toán 6

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 6 TẬP 1

 • Chương I. ĐOẠN THẲNG
  • Điểm. Đường thẳng
  • Ba điểm thẳng hàng
  • Đường thẳng đi qua hai điểm
  • Thực hiện: Trồng cây thẳng hàng
  • Tia
  • Đoạn thẳng
  • Độ dài đoạn thẳng
  • Lúc nào thì AM + MB = AB?
  • Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
  • Trung điểm của đoạn thẳng
  • Ôn tập chương I: Đoạn thẳng - Toán 6

PHẦN SỐ HỌC - TOÁN 6 TẬP 2

 • Chương III. PHÂN SỐ
  • Mở rộng khái niệm về phân số
  • Phân số bằng nhau
  • Tính chất cơ bản của phân số.
  • Rút gọn phân số
  • Quy đồng mẫu số nhiều phân số
  • So sánh phân số
  • Phép cùng phân số
  • Tính chất cơ bản của phép cùng phân số
  • Phép trừ phân số
  • Phép nhân phân số
  • Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
  • Phép chia phân số
  • Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
  • Tìm trị giá phân số của một số cho trước
  • Tìm một số biết trị giá một phân số của nó
  • Tìm tỉ số của hai số
  • Biểu đồ phần trăm
  • Ôn tập chương III: Phân số - Toán 6
  • Ôn tập cuối năm phần Số học - Toán 6 tập 2

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 6 TẬP 2

 • Chương II. GÓC
  • Nửa mặt phẳng
  • Góc
  • Số đo góc
  • Lúc nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?
  • Vẽ góc cho biết số đo
  • Tia phân giác của góc
  • Thực hiện đo góc trên mặt đất
  • Đường tròn
  • Tam giác
  • Ôn tập phần Hình học - Toán 6

--- Cập nhật: 24-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Luyện tập: Giải bài 129 130 131 132 133 trang 50 51 sgk Toán 6 tập 1 từ website giaibaisgk.com cho từ khoá giải bài 129 sgk toán 6 tập 1.

Tập dượt Bài §15. Phân tích một số ra thừa số nhân tố, chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 129 130 131 132 133 trang 50 51 sgk toán 6 tập Một bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học với trong SGK toán để giúp những em học trò học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Phân tích một thừa số ra số nhân tố là gì?

Ví dụ: Viết số 300 dưới dạng một tích của nhiều thừa số to hơn 1, với mỗi thừa số lại làm tương tự (nếu với thể)?

Chẳng hạng làm như sau:

300 = 6 .50 = 2 . 3 . 2 . 25 = 2 . 3 . 2 . 5 . 5

300 = 3. 100 = 3. 10 .10 = 3. 2 . 5 . 2 . 5

300 = 3 . 100 = 3. 4 . 25 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5

Những số 2, 3, 5 là những số nhân tố. Ta nói rằng 300 đã được phân tích ra thừa số nhân tố.

( Rightarrow ) Phân tích một số tự nhiên to hơn Một ra thừa số nhân tố là viết số đó dưới dạng một tích những thừa số nhân tố.

Chú ý:

– Dạng phân tích ra thừa số nhân tố của mỗi số nhân tố là chính viết số đó.

– Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nhân tố.

2. Cách phân tích một số thừa số nhân tố.

Ta còn với thể tích số 300 ra thừa số nhân tố “theo cột dọc”:

Do đó 300 = 2 .2.3.5.5

Viết gọn bằng luỹ thừa, ta được: (300 = {2^2}{.3.5^2})

(Trong cách phân tích một số ra thừa số nhân tố, ta thường viết những ước nhân tố theo thứ tự từ nhỏ tới to.)

Nhận xét: Dù phân tích một số ra thừa số nhân tố bằng cách nào thì cuối cùng ta cũng được cùng một kết quả.

Ví dụ: Phân tích những số sau ra thừa số nhân tố:

a. 120; b. 900 c. 100 000

Bài giải:

a. (120{rm{ }} = {2^3}.3.5)

b. (900 = {2^2}{.3^2}{.5^2})

c. (100{rm{ }}000 = {10^5} = {2^5}{.5^5})

Ví dụ: Phân tích những số sau ra thừa số nhân tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho những số nhân tố nào?

a. 450 b. 2100

Bài giải:

a.(450 = {2.3^2}{.5^2}). Số 450 chia hết cho những số nhân tố 2, 3, 5

b. (2100 = {2^2}{.3.5^2}.7). Số 2100 chia hết cho những số nhân tố 2, 3, 5, 7.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 129 130 131 132 133 trang 50 51 sgk toán 6 tập 1. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Tập dượt

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 129 130 131 132 133 trang 50 51 sgk toán 6 tập Một của bài §15. Phân tích một số ra thừa số nhân tố trong chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài 129 130 131 132 133 trang 50 51 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 129 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

a) Cho số a = 5.13. Hãy viết tất cả những ước của a.

b) Cho số b = $2^5$ . Hãy viết tất cả những ước của b.

c) Cho số c = $3^2$.7. Hãy viết tất cả những ước của c.

Bài giải:

Muốn tìm những ước của $a.b$, ta tìm:

– Những ước của a,

– Những ước của b

– Tích của mỗi ước của a với một ước của b.

Theo đó, ta với:

a) 5.13 với những ước là $1, 5, 13, 65.$

b) Những ước của $2^5$ là 1, 2, $2^2$, $2^3$, $2^4$, $2^5$ hay $1, 2, 4, 8, 16, 32.$

c) Những ước của $3^2$.7 là 1, 3, $3^2$, 7, 3.7, $3^2$.7 hay $1, 3, 9, 7, 21, 63.$


2. Giải bài 130 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Phân tích những số sau ra thừa số nhân tố rồi tìm tập hợp những ước của mỗi số:

$51;     75;     42;     30.$

Bài giải:

51 = 3.17, Ư(51) = {1; 3; 17; 51};

75 = 3.$5^2$, Ư(75) = {1; 3; 5; 25; 15; 75};

42 = 2.3.7, Ư(42) = {1; 2; 3; 7; 6; 14; 21; 42};

30 = 2.3.5, Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}


3. Giải bài 131 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

a) Tích của hai số tự nhiên bằng 42. Tìm mỗi số.

b) Tích của hai số tự nhiên a và b bằng 30. Tìm a và b, biết rằng a < b.

Bài giải:

a) Gọi hai số tự nhiên cần tìm là a và b (a < b), ta với a.b = 42. Điều này với nghĩa a và b là những ước của 42.

Ta với Ư(42) = {1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42}

Với a < b nên:

– Nếu a = Một thì b = 42.

– Nếu a = Hai thì b = 21.

– Nếu a = 3 thì b = 14.

– Nếu a = 6 thì b = 7.

b) Lập luận tương tự câu a ta với:

$a = 1, b = 30;$

$a = 2, b = 15;$

$a = 3, b = 10;$

$a = 5, b = 6.$


4. Giải bài 132 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Tâm với $28$ viên bi. Tâm muốn xếp số bi đó vào túi sao cho số bi ở những túi đều bằng nhau. Hỏi Tâm với thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi? (kể cả trường hợp xếp vào một túi).

Bài giải:

Vì số bi ở những túi bằng nhau nên số túi phải là ước của 28.

Ta với 28 = $2^2$.7. Suy ra tập hợp những ước của 28 là {1; 2; 4; 7; 14; 28}.

Vậy số túi với thể xếp 28 viên bi là: $1, 2, 4, 7, 14, 28$.


5. Giải bài 133 trang 51 sgk Toán 6 tập 1

a) Phân tích số 111 ra thừa số nhân tố rồi tìm tập hợp những ước của 111.

b) Thay dấu * bởi chữ số thích hợp: $overline{**}$ . * = 111.

Bài giải:

a) Ta với: 111 = 3.37. Tập hợp Ư(111) = {1; 3; 37; 111}.

b) Từ câu a suy ra phải thay $overline{**}$ bằng số 37 và thay * là số 3, ta được: $37. 3 = 111$.


Bài trước:

 • Giải bài 125 126 127 128 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Bài tiếp theo:

 • Giải bài 134 135 136 trang 53 sgk toán 6 tập 1

 • Những bài toán 6 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 6
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 6
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 6
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 6
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 6
 • Để học tốt môn GDCD lớp 6

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 129 130 131 132 133 trang 50 51 sgk toán 6 tập 1!


“Bài tập nào khó đã với giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *